Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho Tôi được gia hạn thời gian đóng học phí đến ngày .......... / .......... / ........... Lý do: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…...năm 20...... Ý kiến của phụ huynh Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) . ...…………………………….. ……………………………….. … ..……………………………… ........................................ Xác nhận của địa phương ...…………………………….. ……………………………….. … ..……………………………… .…………………………….… Ý kiến của Trưởng Phòng KH-TV HIỆU TRƯỞNG ……………………………….. … ..………………………………. 03 SV-P.HCTH
  2. ………………………………… 03 SV-P.HCTH