Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh 3x4 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Kính gởi: Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ Trường Đại học Tiền Giang. Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… Ngày sinh: . . . ./ . . . ./ . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . . …..Dân tộc: . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. …………………………………………………………………………………… Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi đăng ký tham gia kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia  Tin học  Anh văn Trình độ: A B C Khóa:………………………………ngày………/………/………… tại Hội đồng kiểm tra Trường Đại học Tiền Giang. **************************************************************** Phần bảo lưu kết quả (dành cho thí sinh đã dự kiểm tra các khóa trước) Tôi đã tham dự kỳ kiểm tra (Tin học, Anh văn) Trình độ (A, B, C) khóa . . . . . . ngày . . . ./ . . . ./ . . . . . . tại Hội đồng kiểm tra Trường Đại học Tiền Giang. Nay xin Hội đồng cho phép tôi được bảo lưu kết quả các môn sau đây trong kỳ kiểm tra khóa:……………ngày………../………./……… • Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điểm • Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điểm Tôi xin đăng ký kiểm tra lại các môn sau: • Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **************************************************************** Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định kiểm tra của Hội đồng. Xin chân thành cảm ơn ./. Mỹ Tho, ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . . . Đính kèm: Người đăng ký - 01 bản sao CMND hoặc (Ký tên và ghi rõ họ tên) giấy tờ tùy thân (có dán ảnh). - 04 ảnh 3x4 24 SV-TT.TH-NN