Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường……………..…………….....................; - Hiệu trưởng Trường…………..…….………………………. - Tôi tên: ................................................................................................................................. - Ngày sinh: ................................................................................................................................. - Nơi sinh: ................................................................................................................................. - Quê quán: ................................................................................................................................. - Hộ khẩu thường trú (trước khi vào trường): ................................................................................................................................. - Đối tượng tuyển sinh: ................................................................................................................................. - Là sinh viên đang học năm thứ:…………..Lớp: ………………………….. - Ngành: ........................................................Khóa......................................... - Thuộc trường: ................................................................................................................................. - Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi đạt được số điểm là:………………….(chưa cộng điểm khu vực). - Trong thời gian học tập Tôi đạt được kết quả học tập, rèn luyện như sau: 13 SV - P.HC-TH Trang 1/3
  2. (chú ý ghi rõ từng năm học, điểm trung bình chung học tập, xếp loại học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật,…). ....................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. - Thuộc diện (được cấp học bổng hoặc trợ cấp xã hội):................................. Nay Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến trường ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. để tiếp tục chương trình học từ năm học:………...…. …........................................ Lý do: ............................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. (Kèm theo đơn xin chuyển trường gồm có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ; giấy xác nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, nơi sản xuất, kinh doanh của gia đình). Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Quý trường. Trân trọng cảm ơn ./. Trưởng phòng Đào tạo Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Phê duyệt của Hiệu trưởng Phê duyệt của Hiệu trưởng trường tiếp nhận trường đang theo học 13 SV - P.HC-TH Trang 2/3
  3. 13 SV - P.HC-TH Trang 3/3