Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN SANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHÁC (Áp dụng cho HS-SV không đủ điều kiện tốt nghiệp và buộc thôi học) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Địa chỉ thường trú:……………………………………………….. ………… Điện thoại liên lạc: ………………………………………………….. ……... Email : ……………………………………………………..……………….. Nay Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang xem xét cho Tôi được chuyển từ chương trình giáo dục:............................, bậc:.....................sang chương trình giáo dục.................................bậc…............... Lý do: …………………………………………………………………...….. …………………………………………………………….………..………….. ……………………………………………………………..…. ……………………..……………………………………………………………. ………..…………..…………………………………………………………….. ….…………………….. Rất mong được sự xem xét của Hiệu trưởng./. 19 SV-P.HC-TH
  2. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... 19 SV-P.HC-TH