Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI HỌC PHẦN Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép Tôi được chuyển đổi các học phần sau: Tên học phần Số Tên học phần Số STT Mã số Mã số xin chuyển đổi Tín chỉ xin được học Tín chỉ 1 2 3 Lý do: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…...năm 20...... Ý kiến của CVHT-RL Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ........................................ ........................................ Ý kiến của Phòng Đào tạo HIỆU TRƯỞNG ....................................... 04 SV-P.HC-TH