Xem mẫu

  1. Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP N SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- B Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..……… Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..………… Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….…… Số đơn vị đề ng Mức độ suy giảm Số ngày nghỉ trong kỳ STT Họ và tên Số sổ BHXH khả năng lao động do TNLĐ- BNN Nghỉ tại gia đình A B C D 1 Cộng Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày..... Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên)
  2. Mẫu số: C 70 a- HD GHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK , BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN …..năm……. ………….……………..……… nữ:………………..………… …....…………........…….…… Số:………. Số đơn vị đề nghị Số ngày nghỉ trong kỳ Chi chú Số tiền trợ cấp Nghỉ tập trung 2 3 E từ ngày .....đến ngày..... Ngày……tháng…..năm…… Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  3. Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….………… Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:……………… Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………...... Luỹ kế số ngày hưởng Điều kiện tính STT Họ và tên Số sổ BHXH DSPHSK đối với sẩy thai, hưởng hút thai, thai chết lưu A B C D 1 Cộng Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày..... Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  4. Mẫu số: C 69a- HD HỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK SAU THAI SẢN …..quý…..năm……. .……….mở tại:………….……………..……… …………Trong đó nữ:………………..………… ……………………....…………........…….…… Số:………. Số đơn vị đề nghị Số ngày nghỉ trong kỳ Chi chú Nghỉ tại gia Nghỉ tập trung Số tiền đình 2 3 4 E nghỉ từ ngày .....đến ngày..... Ngày……tháng…..năm…… Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  5. Tên cơ quan (đơn vị)………………….. Mã đơn vị:……………………………. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGH Tháng…..quý…..năm……. Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……… Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:……………… Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....………….... Luỹ kế số ngày Điều kiện tính Thời gian đóng STT Họ và tên Số sổ BHXH nghỉ hưởng trợ hưởng BHXH cấp ốm đau A B C D 1 2 Cộng Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày..... Người lập Công đoàn cơ sở Kế toán trư (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  6. Mẫu số: C 68a- HD ƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK SAU ỐM ĐAU …..năm……. .mở tại:………….……………..……… Trong đó nữ:………………..………… ……………....…………........…….…… Số:………. Số đề nghị Số ngày nghỉ trong kỳ Chi chú Nghỉ tại gia Số tiền Nghỉ tập trung đình 3 4 5 E gày .....đến ngày..... Ngày……tháng…..năm…… Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn