Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh 3 x 4 ĐƠN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên:.................................................................................................................. Sinh ngày…….tháng……năm……, Nơi sinh:.................................................... Quê quán............................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Giấy chứng minh nhân dân số…………………do …………………………..cấp ngày……………..tháng……….. ….năm…………………… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Nơi đăng ký trạm trú hiện nay (nếu có):............................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Trình độ học vấn:................................................................................................ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:....................................................................... Trình độ Ngoại ngữ:………………………, Trình độ Tin học: ........................ Chứng chỉ khác: ................................................................................................... Kinh nghiệm công tác:......................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 31 UV-P.TCCB
  2. Tình trạng việc làm hiện nay của bản thân:....................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Nguyện vọng:...................................................................................................... .............................................................................................................................. Vị trí công việc dự tuyển:................................................................................... Cam kết về việc kê khai trong đơn:.................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. …………………….., ngày……tháng……..năm……….. Người dự tuyển (ký, ghi rõ họ tên) 31 UV-P.TCCB
nguon tai.lieu . vn