Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phụ lục 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh màu 2x3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE --------------------------- Kính gửi: Sở Giao Thông – Vận Tải Tỉnh Cà Mau Tôi là: .................................................. Quốc tịch: ................................................ Sinh ngày .... tháng .... năm ........ Nguyên quán: .......................................................................................................... ................................................................................................................................. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ...................................................................... ................................................................................................................................. Đơn vị công tác: ..................................................................................................... Số chúng minh nhân dân: ................................. do Công an tỉnh: ......................... cấp ngày .... tháng .... năm ........ Hiện có Giấy phép lái xe số: .......... hạng ........... số ........................................... do ...........................cấp ngày .... tháng .... năm ........ Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng........... Xin gửi kèm theo: - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe - 05 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ( kiểu CMND) - Bản photocopy Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu nếu là người nước ngoài) Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./. ..................., ngày .... tháng .... năm ..... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn