Xem mẫu

  1. Phô lôc I (Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2006/Q§-BKHCN ngμy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé tr−ëng Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ) c¬ quan chñ qu¶n Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam tªn tæ chøc kiÓm ®Þnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:................ .........., ngμy th¸ng n¨m 200... ®Ò nghÞ chøng nhËn, cÊp thÎ kiÓm ®Þnh viªn ®o l−êng KÝnh göi: Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng Tªn tæ chøc kiÓm ®Þnh: ............................................................................... thuéc: ................................................................................................................ §Þa chØ: ............................................................................................................. §iÖn tho¹i: ..............................Fax:............................ E-mail: ......................... ®Ò nghÞ .........(*)........... kiÓm ®Þnh viªn ®o l−êng cho c¸c c¸ nh©n cã tªn sau ®©y:
  2. Ph¹m vi ®Ò nghÞ N¨m Tr×nh ®é Ghi TT Hä vμ tªn H×nh thøc sinh häc vÊn Tªn ph−¬ng tiÖn chó chøng ®o nhËn 1 2 3 4 6 7 8 Hå s¬ kÌm theo gåm cã: tæ chøc kiÓm ®Þnh N¬i nhËn: - Nh− trªn; - L−u... (*): Ghi râ: chøng nhËn vμ cÊp thÎ (víi h×nh thøc chøng nhËn lÇn ®Çu) hoÆc chøng nhËn (víi c¸c h×nh thøc chøng nhËn kh¸c). Cét (8): Ghi sè thÎ kiÓm ®Þnh viªn (nÕu ®· cÊp)
nguon tai.lieu . vn