Xem mẫu

  1. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI ÀÖÍI MÚÁI TRUYÏÌN THÖNG NÖÅI BÖÅ TRONG DOANH NGHIÏÅP NGUYÏÎN THÕ THUÂY YÏN* Ngaây nhêån: 25/10/2018 Ngaây phaãn biïån: 22/11/2018 Ngaây duyïåt àùng: 14/12/2018 Toá m tùæ t : Àïí vûún ra biïín lúán, doanh nghiïåp Viïåt Nam khöng nhûäng phaãi àuã maånh vïì cú súã vêåt chêët kyä thuêåt, trang thiïë t bõ cöng nghïå tiïn tiïën, nguöìn vöën àêìu tû, nguöìn nhên lûåc..., maâ coân phaãi nöî lûåc xêy dûång vaâ quaãng baá thûúng hiïåu, trong àoá truyïìn thöng doanh nghiïåp àoáng vai troâ quan troång trong xêy dûång vùn hoáa doanh nghiïåp. Tûâ  khoá a: truyïìn thöng nöåi böå, doanh nghiïåp, àöíi múá i, ngûúâi sûã duång lao àöång, ngûúâi lao àöång. INTERNAL COMMUNICATIONS RENEWAL WITHIN ENTERPRISEA Abstract: To reach out to the sea, Vietnamese enterprises not only need to be strong enough in technical facilities, advanced technology equipments, investment caption and human resources but also in brand name building and promotion. Of these, enterprise communication plays an important role in building enterprise culture. Keywords: Internal communications, enterprises, renewal, employers, employees. 1. Khaái niïåm truyïìn thöng vaâ truyïìn thöng tiïën kyä thuêåt nhùçm nêng cao nùng suêët, chêët lûúång nöåi böå saãn phêím cuãa àún võ. Truyïìn thöng àûúåc hiïíu laâ quaá trònh trao àöíi thöng Viïå c truyïìn ài thöng àiïåp nöåi böå phaã i àöìng böå tin, tûúng taác thöng tin giûäa hai hoùåc nhiïìu ngûúâi vaâ thöëng nhêët  vúái chiïën lûúåc, muåc àñch cuãa doanh vúái nhau, tùng cûúâng sûå hiïíu biïët lêîn nhau, nhùçm nghiïåp, vaâ cêìn phaãi roä raâng, ài àuáng vaâo vêën àïì, àaåt àûúåc muåc àñch naâo àoá. Truyïìn thöng coân àûúåc àuáng àöë i tûúång. Ngûúâi phaá t ài thöng àiïåp cêìn thïí hiïíu laâ saãn phêím cuãa con ngûúâi, laâ àöång lûåc kñch hiïån mong  muöën cuãa  mònh,  àïí  biïën  thöng  àiïåp thñch sûå phaát triïín cuãa xaä höåi. thaâ nh haânh àöång  cuãa NLÀ, nhùçm àaåt   àûúåc  kïët Truyïìn thöng nöåi böå àûúåc hiïíu laâ cöng taác quaãn quaã  töëi ûu. Duâ  doanh nghiïåp trang bõ àêìy àuã caác trõ nhùçm taåo dûång vaâ phaát triïín möëi quan hïå gùæn boá phûúng tiïån truyïìn thöng nhû àiïån thoaåi, e-mail, vaâ bïìn vûäng giûäa caác thaânh viïn trong nöåi böå doanh website, baãn tin, êën phêím cêím nang nöåi böå,... nhûng nghiïåp. Ngaây nay, truyïìn thöng nöåi böå nùæm giûä vai nhûä ng phûúng tiïån àoá vêîn khöng thïí thay thïë cho troâ quan troång vaâ coá sûác aãnh hûúãng khöng hïì nhoã nhûäng cuöåc gùåp gúä trao àöíi trûåc tiïëp, maâ úã àoá nhên trong caác doanh nghiïåp, cöng ty. viïn àûúå c thïí hiïån chñnh kiïën cuãa mònh, àûúå c àïì Kïnh truyïìn thöng naây liïn quan àïën sûå tûúng àaåt yá kiïën, àoáng goáp cho chiïën lûúåc phaát triïín cuãa taá c giûäa àöåi nguä laänh àaåo vúái nhên viïn cuäng nhû cöng ty, àöìng thúâi giaãi toãa àûúåc nhûäng vûúáng mùæc giûäa nhên viïn vúái nhau, aãnh hûúãng trûåc tiïëp túái sûå trong cöng viïåc vaâ cuöåc söëng. Bïn caånh truyïìn thöng hònh thaânh vùn hoáa doanh nghiïåp. giûäa NSDLÀ vúái NLÀ thò truyïìn thöng giûäa NLÀ vúái 2. Vai troâ cuãa truyïìn thöng trong doanh nghiïåp nhau cuäng àoáng vai troâ quan troång trong quaá  trònh Sûå taác  àöång cuãa truyïìn thöng nöåi böå àûúåc biïíu xêy dûång, phaá t triïín vùn hoáa doanh nghiïåp. Sûå hiïån trûúác hïët  úã  quan hïå  giao tiïëp giûäa ngûúâi sûã trao àöíi giûäa nhûä ng NLÀ theo hûúá ng tñch cûåc seä duång lao àöång (NSDLÀ) vúái ngûúâi lao àöång (NLÀ). goáp phêìn taåo sûå àöìng thuêån, nhêët trñ cuâng nhau cöë NLÀ luön mong muöën nhêån àûúåc àêìy àuã nhûäng thöng gùæng thûåc hiïå n töët  muåc tiïu, kïë hoaåch cuãa doanh tin vïì doanh nghiïåp, nhêët laâ nhûäng thöng tin vïì tònh nghiïåp; àöì ng thúâi cuãng cöë  sûå  àoaâ n kïët, chia seã hònh phaát triïín vaâ  àõnh hûúáng cuãa doanh nghiïåp; giûä a moåi thaânh viïn trong doanh nghiïåp. Ngûúåc quaá trònh truyïìn thöng hai chiïìu tûâ NSDLÀ àïën NLÀ laåi, truyïìn thöng ngang cêëp giûä a NLÀ theo hûúáng vaâ tûâ NLÀ àïën NSDLÀ àûúåc thöng suöët seä giuáp ngûúâi tiïu cûåc seä  dêîn àïën tònh traång mêët àoaâ n kïët, beâ laänh àaåo hiïíu àûúåc têm tû nguyïån voång cuãa NLÀ, phaá i, laâm suy yïëu àún võ. sûå caãm thöng chia seã nhûäng khoá khùn, nhûäng yá kiïën àoáng goáp, àùåc biïåt  laâ gúåi múã nhûäng saáng kiïën caãi * Trûúâng Àaåi hoå c Cöng àoaân Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân 35 Söë 14 thaáng 12/2018
  2. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI Truyïìn thöng nöåi böå quan têm àïën viïåc xêy dûång - nhên viïn vaâ  nhên viïn - nhên viïn; Khöng  chó möëi quan hïå  töë t giûäa caác phoâng/ban trong doanh truyïìn thöng bùçng vaâi kïnh maâ truyïìn thöng àa kïnh, nghiïåp, caác cöng ty con trong möåt  têåp àoaân, quan àa phûúng tiïån; Khöng chó truyïìn thöng túái toaân thïí hïå giûäa cêëp laänh àaåo quaãn lyá vúái nhên viïn àïí toaân nhên viïn maâ truyïìn thöng túái cuå thïí tûâng caá nhên; doanh nghiïåp àïìu coá chung möåt hûúáng nhòn, möåt yá Khöng chó thöng baáo tin tûác hay maâ thöng baáo têët chñ phaát triïín doanh nghiïåp. Truyïìn thöng nöåi böå seä caã tin tûác; Khöng chó thöng tin vïì cöng viïåc maâ coân laâm nhiïåm vuå  chuyïín taãi nhûäng thöng tin vïì  muåc caã nhûäng cêu chuyïån vui, buöìn, caãm àöång; Thöng tiïu, kïë hoaåch thûåc hiïån cuãa doanh nghiïåp túái caác tin thay vò nhiïìu chûä thò seä coá nhiïìu aãnh;Thay vò möåt nhên viïn àöìng thúâi gùæn kïët caác böå phêån liïn quan, ngûúâi thò seä coá nhiïìu ngûúâi xêy dûång; Khöng chó hö biïíu dûúng vaâ àiïìu chónh kõp thúâi nhûäng sai soát vaâ haâo maâ coân àûa ra caác cêu chuyïån ngûúâi thêåt - viïåc bêët húåp lyá trong quaá trònh thûåc hiïån. thêåt àïí khñch lïå nhên viïn...Vêåy, àïí àaáp ûáng vúái yïu Truyïìn thöng nöåi böå cuäng kïët húåp vúái caác böå phêån cêìu àoâi hoãi cuãa thûåc tïë truyïìn thöng nöåi böå phaãi coá khaác trong doanh nghiïåp nhû nhên sûå, thi àua khen nhûäng àöíi múái: thûúãng, cöng àoaân, àoaân thanh niïn... trong viïåc töí 3.1. Thay àöíi nhêån thûác vïì truyïìn thöng trong chûác caác hoaåt àöång àa daång vaâ phong phuá cho caác doanh nghiïåp thaânh viïn, goáp phêìn xêy dûång nhûäng neát àeåp vùn Cho àïën thúâi àiïím hiïån nay, truyïìn thöng nöåi böå hoáa trong doanh nghiïåp. cuãa nhiïìu doanh nghiïåp caác cöng cuå giao tiïëp hiïån Quan têm àïën truyïìn thöng nöåi böå laâ àêìu tû cho àaåi nhû: email, website, chat àaä khöng àûúåc têån duång. sûå phaát triïín bïìn vûäng cuãa doanh nghiïåp, àöìng thúâi Trong khi àoá hêìu hïët caác doanh nghiïåp nûúác ngoaâi, goáp phêìn nêng cao sûác caånh tranh, giuáp doanh nghiïåp maång email vaâ  chat nöåi böå  àûúåc sûã  duång thûúâng vûúåt qua nhûäng thúâi kyâ khoá khùn. xuyïn vaâ liïn tuåc möîi ngaây. Truyïìn thöng nöåi böå doanh nghiïåp töët giuáp NLÀ Do khöng thïí  khai thaác àûúåc caác phûúng tiïån hiïíu vaâ nùæm roä sûá mïånh cuãa töí chûác, àõnh hûúáng hûäu ñch múái, nïn möåt söë doanh nghiïåp hiïån vêîn coân trong tûúng lai cuãa doanh nghiïåp qua àoá döëc sûác phaãi trung thaânh vúái caác phûúng caách truyïìn thöng cho sûå phaát  triïín cuãa doanh nghiïåp. Truyïìn thöng nöåi böå cuä, chuã yïëu laâ sûã duång baãng thöng baáo cöng nöåi böå cuãng cöë têìm  nhòn, giaá trõ vaâ vùn hoáa cuãa töí cöång daán hay viïët lïn àoá nhûäng thöng tin muöën truyïìn chûác cho NLÀ, tûâ àoá NLÀ coá thïí tiïëp tuåc  truyïìn taãi àaåt àïën têët caã NLÀ. noá úã trong nöåi böå vaâ ra bïn ngoaâi. Vêåy cêìn laâm thïë naâo àïí thay àöíi nhêån thûác cuãa Truyïìn thöng roä raâng, giuáp NLÀ àûúåc cung cêëp laänh àaåo doanh nghiïåp vúái truyïìn thöng nöåi böå? thöng tin àêìy àuã, chñnh xaác, möîi NLÀ seä nùæm roä muåc Khöng chó khaã nùng viïët àïí truyïìn àaåt thöng tin, tiïu, nhiïåm vuå  cuãa mònh, mònh cêìn laâm gò vaâ chuã kyä nùng noái chuyïån vaâ truyïìn àaåt bùçng lúâi cuäng coân àöång hún trong cöng viïåc cuãa chñnh mònh. laâ àiïím yïëu cuãa nhiïìu nhaâ quaãn lyá hiïån nay. Cho Bïn caånh àoá, vúái caác kïnh thöng tin cöng khai, roä nïn nhiïìu trûúâng húåp phaãi phaát biïíu trûúác cûã toåa, raâng, thöëng nhêët trong nöåi böå àún võ, caác phoâng ban sûå thiïëu tûå tin àaä àûúåc böåc löå roä. Caác buöíi hoåp nöåi seä  phöëi húåp nhõp nhaâng hún, giaãm búát tònh traång böå cöng ty buöìn teã, nùång nïì möåt phêìn lúán do sûå haån chöìng cheáo cöng viïåc, giaãm mêu thuêîn nöåi böå. chïë kyä  nùng naây cuãa ngûúâi àiïìu haânh... Khi khöng Thöng qua truyïìn thöng nöåi böå doanh nghiïåp, thïí giao tiïëp, truyïìn thöng möåt caách nheå nhaâng caã úã thöng tin seä àûúåc lan toãa tûâ trïn xuöëng dûúái, tûâ dûúái noái vaâ viïët, möëi quan hïå giûäa ngûúâi vaâ ngûúâi trong lïn trïn vaâ truyïìn ngang giûäa caác böå phêån, goáp phêìn doanh nghiïåp seä khö cûáng, àún àiïåu, thiïëu sûå sinh liïn kïët caác böå phêån; thuác àêíy phaát triïín nhûäng giaá àöång, thên thiïån vaâ thiïëu tinh thêìn chia seã. Àiïìu naây trõ tñch cûåc; laâm giaãm búát nhûäng tiïu cûåc, tû tûúãng khöng thïí taåo nïn sûå thêëu hiïíu, vui veã vaâ àoaân kïët löëi moân vaâ caác thöng tin chûa roä raâng. têåp thïí, caâng khöng thïí giuáp ngûúâi ta “nhêån” vaâ “cho” 3. Àöí i múá i truyïì n thöng nöå i böå trong caác giaá trõ tinh thêìn. Do vêåy, àïí taå o möi trûúâng vùn doanh nghiïåp hoáa doanh nghiïåp sinh àöång, caác nhaâ laänh àaåo rêët Thïë giúái ngaây caâng hiïån àaåi, con ngûúâi cuäng àoán cêìn phaãi coá möåt caái nhòn khaác vaâ thay àöíi caác kyä nhêån thöng tin theo nhûäng caách khaác nhau. Nïëu trûúác nùng truyïìn thöng. Caác nhaâ quaãn lyá nïn: àêy, baáo chñ hay vö tuyïën laâ nhûäng kïnh truyïìn taãi - Caác nhaâ quaãn lyá khöng nïn xem viïåc daânh thúâi thöng tin chuã yïëu thò ngaây nay, chuáng ta coá Internet, gian àïí viïët email cho nhên viïn, NLÀ laâ laäng phñ àiïån thoaåi, Facebook... Truyïìn thöng nöåi böå cuäng vò maâ ngûúåc laåi àoá laâ möåt caách tiïët  kiïåm thúâi gian vaâ vêåy maâ chuyïín dõch theo àïí phuâ húåp vúái àaåi chuáng. truyïìn thöng hiïåu quaã. Truyïìn thöng nöåi böå  àang ài theo xu hûúáng sau: - Cêìn xêy dûång sûå chia seã trong cöng ty. Trong Thay àöíi tûâ truyïìn thöng sïëp - nhên viïn thaânh sïëp àoá, email vaâ chat khiïën ngûúâi ta dïî chia seã hún nhûäng 36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 14 thaáng 12/2018
  3. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI khi “mùåt àöëi mùåt”. Caác nhaâ quaãn lyá seä dïî daâng nhêån tiïën sûå gùæn boá, yïu thñch cöng viïåc vaâ laâm viïåc hiïåu àûúåc phaãn aánh, khiïëu naåi, têm sûå cuãa NLÀ qua email quaã cuãa möîi NLÀ. hún laâ nghe hoå trònh baây trûåc tiïëp trong cuöåc hoåp. 3.3. Lùæng nghe vaâ khaão saát NLÀ tòm ra phûúng - Àïí xêy dûång vaâ quaãng baá thoái quen naây àïën phaáp truyïìn thöng hûäuhiïåu, sûã duång caác cöng NLÀ, caác nhaâ quaãn lyá phaãi laâ nhûäng ngûúâi cúãi múã cuå trûåc tuyïën thay cho caác cuöåc hoåp trûåc tiïëp trûúác. Haäy àùåt cêu hoãi xem liïåu mònh àaä coá trong tay Àïí nùæm bùæt hiïån traång truyïìn thöng nöåi böå trong àõa chó email cuãa têët caã moåi ngûúâi trong doanh nghiïåp, doanh nghiïåp, caác nhaâ quaãn lyá nïn thûúâng xuyïn àaä töí chûác àûúåc maång email vaâ liïn laåc nöåi böå, coá khaão saát yá kiïën cuãa NLÀ. Tûâ àoá, seä coá phûúng thûác xem email laâ möåt trong nhûäng kïnh giao tiïëp chñnh truyïìn thöng phuâ húåp. hay vêîn coân caãm giaác noá quaá “aão” thiïëu tñnh thiïët Lùæng nghe thûúâng xuyïn quan troång hún caã viïåc thûåc? Xoaá boã dêìn “nöîi súå haäi” viïët laách bùçng caách truyïìn thöng. Möåt khi caác nhaâ quaãn lyá biïët caách lùæng reân luyïån kyä nùng viïët khi truyïìn àaåt thöng tin. nghe NLÀ thò hiïåu quaã truyïìn thöng seä àûúåc caãi thiïån Theo chuyïn gia, viïåc thûåc hiïån hiïåu quaã truyïìn àaáng kïí. Àïí viïåc lùæng nghe àún giaãn vaâ hiïåu quaã vúái thöng nöåi böå giuáp caác cöng ty tùng khaã nùng gùæn kïët chi phñ thúâi gian thêëp, thò möåt maång xaä höåi nöåi böå nhên viïn lïn 2 - 4,5 lêìn vaâ giaãm tyã lïå nhên viïn nghó danh nghiïåp luön laâ lûåa choån hiïåu quaã nhêët. viïåc àïën 20%. Ngoaâi ra cêìn sûã  dûång caác cöng cuå  trûåc tuyïën 3.2. Tñch cûåc chia seã, bònh luêån, phaãn höìi vaâ thay cho caác cuöåc hoåp trûåc tiïëp àïí tiïët kiïåm thúâi gian cöng khai caác muåc tiïu chung hún. Coá nhûäng cuöåc hoåp quan troång phaãi tiïën haânh Truyïìn thöng nöåi böå trong doanh nghiïåp töët laâ trûåc tiïëp, tuy nhiïn coá rêët nhiïìu cuöåc hoåp khaác khöng phaãi giao tiïëp hai chiïìu. Doanh nghiïåp nïn taåo thoái cêìn phaãi triïín khai trûåc tiïëp, maâ chó cêìn thöng qua quen cho NLÀ àûa ra phaãn höìi trïn nhûäng thöng tin phûúng tiïån truyïìn thöng online trong nöåi böå. Àùåc maâ hoå nhêån àûúåc, khuyïën khñch àöëi thoaåi múã. Ngûúâi biïåt vúái caác doanh nghiïåp nhiïìu chi nhaánh, àa vùn lao àöång hiïíu àûúåc vai troâ  töíng thïí  cuãa hoå  trong phoâng taåi caác núi khaác nhau, viïåc hoåp trûåc tiïëp laâ hoaåt àöång doanh nghiïåp seä goáp phêìn taåo nïn thaânh viïåc khoá khùn, nïn thay vaâo àoá laâ hoåp trûåc tuyïën, sûã cöng cuãa doanh nghiïåp àoá. Nhûäng cuöåc truyïìn thöng duång caác cöng cuå hoåp vaâ baáo caáo trûåc tuyïën àïí tiïët nöåi böå 2 chiïìu thûúâng khoá thûåc hiïån trong maåch hoaåt kiïåm thúâi gian. Chó caãi thiïån truyïìn thöng vaâ phöëi àöång cuãa doanh nghiïåp, vò vêåy möåt maång xaä höåi nöåi húåp nöåi böå bùçng thöng qua sûã duång möåt hïå thöëng böå laâ phûúng thûác töëi ûu nhêët cho nhûäng phaãn höìi quaãn lyá doanh nghiïåp tñch húåp maång xaä höåi nöåi böå cuãa NLÀ àïën vúái doanh nghiïåp. Maång xaä höåi cuäng laâ trong doanh nghiïåp múái coá thïí nêng cao hiïåu quaã cöng cuå giuáp giaãm thiïíu töë i àa thúâi gian tûúng taác tûúng taác giûäa caác nhên viïn lïn 20 – 25%. theo caách truyïìn thöëng trong doanh nghiïåp. 3.4. Phaát huy vai troâ cuãa ngûúâi quaãn lyá vaâ Nïëu muöën nhên viïn cuãa mònh giao tiïëp vaâ truyïìn ngûúâi lao àöång trong truyïìn thöng thöng tñch cûåc, thò chñnh caác nhaâ quaãn lyá phaãi laâm Viïåc triïín khai töët  truyïìn thöng nöåi böå  àïí  àûa gûúng tñch cûåc tham gia chia seã, bònh luêån, àûa ra cöng ty ài lïn cêìn sûå  nöî  lûåc tûâ  2 bïn: bïn ngûúâi phaãn höìi vaâ traã lúâi. Caác laänh àaåo hoùåc quaãn lyá cêìn NSDLÀ, ngûúâi quaãn lyá vaâ bïn NLÀ. Bïn NSDLÀ, khuyïën khñch NLÀ thêëy àûúåc giaá trõ cuãa truyïìn thöng, ngûúâi quaãn lyá phaãi àaãm baão àûúåc 4 nhiïåm vuå: Saãn àöìng thúâi taåo cho hoå hûáng thuá chia seã thöng tin. Caác xuêët kinh doanh àem laåi nhiïìu lúåi ñch cho xaä  höåi, chuyïn gia quaãn trõ nguöìn nhên lûåc àïìu cho rùçng, NLÀ caãm thêëy niïìm tûå haâo trong nöåi têm; Chïë àöå nïëu doanh nghiïåp nghiïm tuác àêìu tû àïí caãi tiïën truyïìn lûúng thûúãng, baão hiïím thoaã àaáng, cöng bùçng; Sûå thöng nöåi böå àa chiïìu, thò seä taå o ra nhiïìu taác àöång phên cöng cöng viïåc cuå thïí, roä raâng, khöng chöìng lúán àïën kïët quaã hoaåt àöång. Caãi tiïën liïn tuåc truyïìn cheáo; Coá chïë àöå àaâo taåo nhên viïn, khuyïën khñch thöng nöåi böå laâ cöng taá c quaãn trõ giuáp taåo dûång vaâ thùng tiïën nöåi böå. phaát triïín möëi quan hïå gùæn boá,  vûäng bïìn giûäa caác Bïn NLÀ phaãi àaãm baão 2 nhiïåm vuå: Trung thaânh, thaânh viïn trong nöåi böå doanh nghiïåp. taåo lúåi ñch cho cöng ty, cho doanh nghiïåp khöng phaá Viïåc cöng khai caác muåc tiïu kïë hoaåch cuãa cöng hoaåi (ngay caã sau khi nghó viïåc); Coá traách nhiïåm, ty, nhoám vaâ caá nhên trong doanh nghiïåp laâ vö cuâng hoaân thaânh töët phêìn viïåc vaâ chó tiïu àûúåc giao. cêìn thiïët. Möîi caá nhên, böå phêån trong doanh nghiïåp Nïëu möîi bïn àïìu triïín khai töët  phêìn nhiïåm vuå seä nhòn thêëy möëi quan hïå tûúng höî giûäa caác muåc cuãa mònh thò doanh nghiïåp seä àuã maånh, àuã sûác vûúåt tiïu cuãa caá nhên, böå phêån mònh, qua àoá hiïíu àûúåc qua khoá khùn vaâ phaát triïín töët trong tûúng lai. laâm thïë naâo àïí àaåt àûúåc muåc tiïu chung, tùng tñnh 3.5. Phaát huy hiïåu quaã caác kïnh truyïìn thöng tûúng taác. Sûå caãi tiïën truyïìn thöng nöåi böå úã doanh taåi doanh nghiïåp nghiïåp trong trûúâng húåp naây laâ chòa khoáa giuáp caãi Möîi doanh nghiïåp cêìn duy trò thöng tin liïn laåc Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân 37 Söë 14 thaáng 12/2018
  4. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI giûäa caác chi nhaánh, laänh àaåo, quaãn lyá nhên viïn vaâ àiïån tûã laâ àaãm baão thöng tin àûúåc truyïìn taã i túái ban ngûúâi lao àöång. Khi àoá, cöng cuå hûäu hiïåu nhêët giuáp àiïìu haânh cuäng nhû NLÀ möåt caách nhanh choáng, tùng khaã nùng kïët nöëi chñnh laâ sûã  duång caác kïnh ngùæn goån vaâ  kõp thúâi. Ngoaâi ra, baãn tin àiïån tûã  laâ truyïìn thöng nöåi böå. Noá khöng chó giuáp caán böå cöng möåt hònh thûác àún giaãn, ñt töën keám vïì mùåt chi phñ nhên viïn hiïíu àûúåc tònh hònh cuãa àún võ mònh, maâ trong viïåc giao tiïëp vúái caác khaách haâng vaâ khaách coân múã ra caác kïnh trao àöíi giûäa ngûúâi lao àöång vaâ haâng tiïìm nùng khi viïåc tiïëp cêån àûúåc thöng qua caán böå quaãn lyá. Dûúái àêy laâ caác kïnh truyïìn thöng maång internet. nöåi böå giuáp töëi ûu hoáa hiïåu quaã laâm viïåc cuãa NLÀ. d) Baãng tin a) Taåp chñ nöåi böå Mùåc duâ maång xaä höåi ngaây caâng phaát triïín nhanh Àêy laâ möåt kïnh tûúng taác, kïët nöëi giûäa ban laänh choáng nhûng baãng tin vêîn laâ kïnh thöng tin àoáng vai àaåo vúái NLÀ àûúåc aáp duång rêët phöí biïën úã gêìn nhû troâ quan troång trong caác vùn phoâng. Baãng tin àûúåc moåi cöng ty, doanh nghiïåp. Caác baâi viïët àûúåc xêy àùåt úã  võ trñ maâ  têë t caã  nhên viïn àïìu coá  thïí  thêëy dûång vúái nhiïìu chuã àïì phong phuá àa daång, tûâ nhûäng àûúåc, cung cêëp caác vùn baãn, vùn kiïån vïì sûå kiïån, dûå aán múái, lõch hoåp hay nhûäng thay àöíi vïì quy àõnh cuãa tin tûác  chuyïn ngaânh, taâi liïåu àaâo taåo, baâi xaä luêån doanh nghiïåp. cho àïën nhûäng chûúng trònh khuyïën maåi, giaãm giaá, c) Ngûúâi quaãn lyá thöng baáo töí  chûác caác cuöåc thi,mini game... Àêy Bùçng caách giao tiïëp trûåc tiïëp thöng qua caác buöíi cuäng laâ núi maâ nhên viïn coá thïí àoáng goáp nhûäng yá hoåp àõnh kyâ giûäa quaãn lyá vúái nhên viïn, caác höåi nghõ kiïën, suy nghô goáp phêìn xêy dûång hònh aãnh chung thûúâng trûåc, NLÀ seä coá thïí tûå àaánh giaá laåi baãn thên cuãa caã doanh nghiïåp. sau möåt  thúâi gian laâm viïåc trong cöng ty. Quaãn lyá Coá möåt àiïìu maâ doanh nghiïåp ñt àïí yá túái laâ möîi cuäng seä laâ ngûúâi truyïìn taãi caác chñnh saách, phûúng thaânh viïn trong doanh nghiïåp chñnh laâ  möåt hònh hûúáng múái trong kinh doanh tûâ cêëp trïn xuöëng cho aãnh thu nhoã cuãa doanh nghiïåp àoá. Búãi vêåy, caác thaânh NLÀ cuãa mònh möåt caách roä raâng vaâ minh baåch hún. viïn trong doanh nghiïåp phaãi cuâng chung tay vaâ yá Nhû vêåy, truyïìn thöng nöåi böå àoáng möåt vai troâ rêët thûác àûúåc têìm quan troång cuãa mònh trong viïåc goáp quan troång trong sûå  phaát  triïín cuãa doanh nghiïåp. phêìn xêy dûång phaát triïín hònh aãnh cuãa doanh nghiïåp. Quan têm àïën truyïìn thöng nöåi böå laâ àêìu tû cho sûå Viïåc sûã duång “sûác maånh boá àuäa” seä mang laåi hiïåu phaát triïín bïìn vûäng cuãa doanh nghiïåp, àöìng thúâi quaã vïì mùåt daâi haån vaâ tiïët kiïåm rêët nhiïìu chi phñ khi goáp phêìn nêng cao sûác caånh tranh, giuáp doanh nghiïåp xêy dûång vùn hoáa vaâ hònh aãnh doanh nghiïåp. vûúåt qua nhûäng thúâi kyâ khoá khùn. Cêìn quan têm sûã  duång sûác maånh tiïìm êín cuãa Hiïíu roä vai troâ cuãa truyïìn thöng nöåi böå trong doanh baãn tin nöåi böå trong viïåc phaát triïín vùn hoáa vaâ xêy nghiïåp, caác nhaâ laänh àaåo seä coá àöång thaái àuáng mûåc dûång hònh aãnh cuãa doanh nghiïåp. Baãn tin nöåi böå coá àïí àêíy maånh phaát triïín nöåi böå doanh nghiïåp cuäng thïí in vaâ phaát haânh haâng thaáng cho caác thaânh viïn nhû lúåi ñch lúán cuãa cöng ty. trong nöåi böå doanh nghiïåp, caác khaách haâng vaâ caác Truyïìn thöng nöåi böå doanh nghiïåp töët giuáp NLÀ àöëi taác hoùåc coá thïí laâm dûúái hònh thûác baãn tin àiïån hiïíu vaâ nùæm roä sûá mïånh cuãa töí chûác, àõnh hûúáng tûã. Thöng qua baãn tin nöåi böå, caác doanh nghiïåp thiïët trong tûúng lai cuãa doanh nghiïåp qua àoá döëc sûác lêåp cho mònh kïnh thöng tin têå p trung vaâ  chuyïn cho sûå phaát  triïín cuãa doanh nghiïåp. Truyïìn thöng nghiïåp. Khi àoåc baãn tin nöåi böå cuãa caác doanh nghiïåp, nöåi böå cuãng cöë têìm  nhòn, giaá trõ vaâ vùn hoáa cuãa töí seä thêëy caác vêën àïì “vùn hoáa doanh nghiïåp” àûúåc thïí chûác cho NLÀ, tûâ àoá NLÀ coá thïí tiïëp tuåc  truyïìn taãi hiïån möåt caách rêët sinh àöång vaâ gêìn guäi. Viïåc àùåt tïn noá úã trong nöåi böå vaâ ra bïn ngoaâi. cho caác baãn tin nöåi böå cuäng rêët saáng taåo, coá doanh Àïí vûún ra biïín lúán, doanh nghiïåp Viïåt Nam khöng nhûäng phaãi àuã  maånh vïì  cú súã  vêåt chêët kyä  thuêåt, nghiïåp àùåt tïn cho baãn tin nöåi böå laâ “Ra khúi”, doanh trang thiïët bõ cöng nghïå tiïn tiïën, nguöìn vöën àêìu tû, nghiïåp khaác àùåt tïn laâ “Ngûúâi dêîn àêìu”. nguöìn nhên lûåc... Maâ coân phaãi nöî lûåc xêy dûång vaâ b) Maång nöåi böå quaãng baá thûúng hiïåu, trong àoá truyïìn thöng doanh Caác cöng ty hoùåc caác cú quan lúán seä thûúâng xuyïn nghiïåp àoáng vai troâ quan troång xêy dûång vùn hoáa coá caác dõch vuå lùæp àùåt maång nöåi böå giuáp quaãn lyá dûä doanh nghiïåp.  liïåu nöåi böå, kïët nöëi, cho vaâ nhêån thöng tin möåt caách nhanh choáng. Khöng nhûäng thïë, viïåc lûu giûä caác taâi Taâi liïåu tham khaão 1. Trûúâng Àaåi hoåc FPT, “Chiïën lûúåc Marketing truyïìn thöng xaä liïåu doanh nghiïåp cuäng trúã nïn dïî daâng hún thöng höå i”, Nxb Baách khoa Haâ Nöåi, 2012. qua möåt möi trûúâng truyïìn thöng tûúng taác. 2. Àöî Àònh Têën, “Baá o chñ vaâ maång xaä höåi”, Nxb Treã. c) Baãn tin àiïån tûã 3. Buâi Quyá Toaán (2011), “Truyïìn thöng doanh nghiïåp nhên töë Àêy laâ kïnh truyïìn thöng online àûúåc kïët nöëi thöng dêî n àïën thaân h cöng,http://www.marketingchienluoc.com/ qua maång nöåi böå  vaâ  email. Muåc àñch cuãa baãn tin marketing. 38 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 14 thaáng 12/2018