Xem mẫu

  1. i góc ch p nh
  2. ôi khi thay i góc ch p nh s làm m i nh ng c nh v n ã tr nên quá quen thu c. S có nhi u lúc sau c bu i ch p, nh ra xem mà th y ch ng b c nào th c s gây ư c n tư ng. ó là lúc c n thay i tư duy ch p nh m t chút. Thay vì ch p nh ng góc kinh i n, hãy th i sang nh ng góc nhìn m i và ôi khi chính b n s ng c nhiên ch b i thao tác ơn gi n này. Ví như b c nh dư i ch p a tr ang chơi xích u. Nh ng b c nh ch p khuôn m t ang la hét hay ang cư i dù p nhưng cũng ã tr nên nhàm chán. Hãy th n m ra trên m t t và ch p h t t dư i lên. Dù không th y m t nhưng cách a tr tung cao ngư i trên chi c xích u cũng cho th y nó ph n khích th nào. Hay như nh hoa phía dư i. Thông thư ng ch p hoa ngư i ch p hay ch p ho c t trên xu ng ki u macro cho l rõ nh y, ho c cánh hoa. Tuy nhiên nh ng b c nh ki u như là vô s và dù p, nhưng có khi nó ch ng l i m t n tư ng nào. Tương t như cách
  3. th c trên, hãy n m xu ng, ch p h t t dư i lên v i bông hoa che kín ánh m t tr i, cho ánh n ng chi u qua nh ng cánh hoa làm cho nó r c lên. Rõ ràng ch là m t bông hoa ơn gi n, nhưng b c nh trông ã n tư ng hơn r t nhi u. Vì th , m i l n ch p nh, sau khi ã ch p xong nh ng ki u kinh i n, thay vì xách máy v ngay, hãy th nán l i và nghĩ xem mình có th ch p thêm i tư ng t m t góc nào ó c bi t không. Dù không ph i lúc nào cũng hi u qu , nhưng ôi khi ch ơn gi n là thay i góc nhìn cũng có th khi n cho b c nh tr nên p hơn r t nhi u.