Xem mẫu

  1. Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở lên do Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cấp. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện và thuyền viên thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đổi bằng 50.000 đồng Thông tư số 47/2005/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy Nộp hồ 1. trưởng tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc tại Chi Cục sơ đường thuỷ nội địa; Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét tính hợp lệ của hồ sơ Giải 2. theo quy định làm căn cứ để đổi lại bằng thuyền trưởng, máy quyết trưởng.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị có dán ảnh; 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4; 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp 4. huyện trở lên cấp; 5. Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn cần đổi. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn Công văn số 1712/ CĐS - 1. phương tiện thuỷ nội địa. TCCB...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người có bằng chứng chỉ chuyên môn được cấp theo các Quyết định số 914/QĐ/BGTVT ngày 16/4/1997; số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/2/2001; số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Quyết định số 1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có giá trị sử dụng 19/2008/QĐ-BGT... đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn quy định trên có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan đã cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn bị hỏng có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan Quyết định số 2. cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, nếu có nhu cầu sử 19/2008/QĐ-BGT... dụng thì được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn.
  5. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa Ảnh 3x4 cm Kính gửi: ……………………………………………………... Tên tôi là:……………………; Quốc tịch………………….; Nam (Nữ) Sinh ngày…….tháng…….năm…………………………………………. Nơi cư trú:…………………………………………………………………. Số CMND (hoặc Hộ chiếu):……………...do…………………………... cấp ngày…….tháng……..năm………………………………………………. Tôi đã được cấp băng, CCCM số:…………, ngày….tháng…...năm…… theo Quyết định số:…………., ngày…….tháng …...năm…....của………………. Đề nghị……………cho tôi được đổi, cấp lại:…………….để hành nghề. Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. ………, ngày……..tháng…..năm…. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ và tên)
nguon tai.lieu . vn