Xem mẫu

  1. o sáng và bù sáng Metering H th ng o sáng trong máy ch p căn b n ư c g i là TTL . Trong camera s có thi t b nh n và o ánh sáng ph n x t ch . Vì th có th nói thi t b o sáng trong thân máy là lo i thi t b o sáng ph n x . Có lo i thi t b o c m tay ki u thu ánh sáng tr c ti p, nhưng trư c h t chúng ta s tìm hi u v thi t b o sáng trong máy. Căn b n thì có 3 d ng o sáng ( metering) trong thân máy. 1. Matrix metering : o sáng l y tr s trung bình trên g n h t b m t hình nh 2. Center metering : o sáng trong m t vùng nh trung tâm hình nh 3. Spot metering : o sáng t i i m trung tâm.
  2. Tùy theo c p máy, có th không có các lo i o sáng k trên ho c có thay i trong t ng lo i o sáng. V i công ngh hi n nay thì các ch c năng o sáng ã thay i khá nhi u. Ví d như matrix metering ư c chia thành nhi u i m hơn nên tr s trung bình trên toàn nh ư c o chính xác hơn. ng d ng các lo i o sáng tôi s quay l i trong bài căn b n th c hành. Khi o sáng, ánh sáng ph n x t ch r t a d ng. Màu s c , ch t li u .... nh hư ng n s ph n x ánh sáng nên n u không có m t tiêu chu n o sáng thì không ư c. Và ngư i ta ã ch n màu xám gray 18% làm tiêu chu n o sáng. Do ó khi o sáng trên thân máy, b n c n ph i hư ng máy o vào vùng g n v i màu xám gray18% nh t. Khi c n thi t có th dùng mi ng gi y gray 18% t g n ch o sáng.
  3. B n ch t c a thi t b o sáng trong thân máy như ã gi i thích trên,nên khi ch p m c dù ã o sáng nhưng chuy n hình nh không úng sáng v n x y ra là chuy n bình thư ng. Ch nh h n như trư ng h p hình nh toàn màu s c s c s ... thì o sáng trong trong thân máy khó chính xác. Compensation Tôi t m g i nh ng ch có màu sáng như màu tr ng cát bi n, màu da ngư i da tr ng, màu m t nư c trong... là A . Màu en c a than, màu da ngư i da en , màu m t nư c en... là B. Vì o sáng b ng ánh sáng ph n x nên h th ng o sáng trong máy r t d b sai. Trong trư ng h p này ta th y rõ cùng m t ngu n sáng như nhau nhưng khi o sáng gi a A và B có th chênh nhau 2 n 3 F-stop. Cũng vì lý do này mà trong thân máy có o sáng ph i h tr thêm ch c năng bù sáng ( compensation) A nhi u màu tr ng nên tính ph n xa ánh sángcao B nhi u màu en nên tính ph n xa ánh sáng th p
  4. Khi o sáng vào A thì ph i i u ch nh bù sáng theo hư ng c ng (+) và khi o sáng vào B thì ph i i u ch nh bù sáng theo hư ng tr (-). H u h t các máy có ch c năng bù sáng u có th i u ch nh t ng n c 1/2 ho c 1/3 F-stop.
nguon tai.lieu . vn