Do oil prices still matter the case of Vietnamese stock market

  • 03/07/2019 03:59:11
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Using Vietnamese stock market index and West Texas Intermediate crude oil prices from January 2007 to April 2015, we investigate whether the Vietnamese stock market index still has long-run and short-run causal relationship with the crude oil prices.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.37 M, số trang : 16

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ