Xem mẫu

  1. chương 7: Maïch kieåm tra +5V GND DEFFERENTIAL 1F REFERENCE HIGH ODER + BYTE OUT PUTS 1M INPUT HIGH 0.01F INPUT LOW CINT GND LOW ODER BYTE CAZ OUT PUTS RINT REF IN - -5V REF IN + 1k V+ 24k +5V GND BYTE CONTROL 3.5795 MHz INPUTS TV CRYSTAL RINT =20K FOR 0.2 VREF = 200 K FOR 2.0 V REF
  2. Khaûo saùt IC74257: OUTPUT CONTROL INPUT OUTPUT INPUT { { OUTPUT Sô ñoà Vcc OE 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y chaân IC 16 15 14 13 12 11 10 9 74257 4A 4B 4Y 3A 3B G S 3Y 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Select 1A { 1B 1Y 2A 2B 2Y GND { INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT Baûng traïng thaùi: O SL Yi(i=0- E 3) 0 0 Ai 0 1 Bi 1 X ZH Sô ñoà caáu truùc beân trong OE (15) 1A (2) (4) 1Y 1B (3) 2A (5) (7) 2Y 2B (6) (11) 3A (9) 3Y (10) 3B 4A (14)
  3. IC 74257 laø IC ña hôïp coù ngoõ ra 3 traïng thaùi. Caùc ngoõ vaøo ñöôïc choïn nhôø vaøo chaân Select vaø Output Enable. Hoï 54LS vaø 54S ñöôïc duøng trong kyõ thuaät quaân söï vôùi khoaûng nhieät ñoä laøm vieäc töø –550C  1250C. Hoï 74LS vaø 74S duøng trong daân duïng coù khoaûng nhieät ñoä laøm vieäc trong khoaûng 0 – 700C. Khaûo saùt IC 7414: Sô ñoà chaân IC 7414 Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 14 13 12 11 10 9 8 - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND
  4. IC 7417 laø IC coù 6 coång logic not vaø Schmitt Trigger. Khaûo saùt vi maïch TL 082 : Sô ñoà chaân TL 082 OUT 1 1 8 + Vcc IN - 2 7 OUT 2 TL 082 IN + 3 6 IN 2 - -V 4 5 IN 2 + Vi maïch TL 082 beân trong chöùa 2 khueách ñaïi thuaät toaùn. TL 082 laø hoï cuûa JFET cho neân laøm vieäc ôû cheá ñoä khueách ñaïi raát oån ñònh khaû naêng choáng nhieãu toát. TL 082 thích hôïp boä tích phaân nhanh, caùc boä khueách ñaïi, caùc maïch loïc tích cöïc vaø trong maùy ño. Caùc thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp 3V  18V Coâng suaát 680mV Ñieàu kieän kieåm tra 15V Ñoä lôïi voøng hôû 106dB. Ñoä phaân giaûi 3 – 20mV Ñoä taêng ñieän aùp13s Doøng tieâu thuï 11,2mA.
  5. Khaûo saùt LM 723: LM 723/LM723C laø moât boä ñieàu chænh aùp ñöôïc thieát keá chuû yeáu cho nhöõng öùng duïng veà boä ñieàu chænh. Bôûi vì chính baûn thaân noù cung caáp doøng ra ñeán 150mA, nhöng khi theâm transistor ngoaøi, noù coù theå cung caáp doøng cho taûi baát kyø mong muoán. Ñaëc ñieåm cuûa maïch laø tieâu hao doøng thaáp vaø döï tröõ cho boä tuyeán tính hay giôùi haïn doøng noái tieáp. LM 723C gioáng LM723 ngoaïi tröø cheá ñoä laøm vieäc baûo ñaûm ôû daõy nhieät ñoä 00C-700C thay vì –550C ñeán 1250C. a. Sô ñoà chaân: Sô ñoà chaân LM 723 NC 1 14 NC Current limit 2 13 Frequency Compensation Current sense 3 12 V + Inverting Input 4 11 Vc LM 723 Non - Inverting Input 5 10 Vout Vref 6 9 Vz -V 7 8 NC b. Ñaëc ñieåm: - Doøng ra 150mA khi khoâng coù Transistor ngoaøi. - Doøng ra coù theå ñaït 10A khi söû duïng theâm transistor ngoaøi.
  6. - AÙp ra cöïc ñaïi 40V - AÙp ra coù theå ñieàu chænh töø 2V ñeán 37V. - Coù theå duøng nhö boä ñieàu chænh tuyeán tính hay ñoùng ngaét.
nguon tai.lieu . vn