Xem mẫu

  1. Chương 6: CHÖÙC NAÊNG CAÙC CHAÂN CHAÂ KYÙ CHÖÙC NAÊNG N HIEÄU 1 GND Chaân Mass 2 STATUS Ngoõ ra leân möùc cao trong suoát quaù trình bieán ñoåi cho ñeán khi döõ lieäu ñöôïc choát laïi. Ngoõ ra xuoáng thaáp khi tín hieäu ñöôïc chuyeån ñoåi xong 3 POL Baùo cöïc tính – Möùc 1 khi tín hieäu töông töï vaøo döông 4 OR Bit traøn - Möùc 1 neáu traøn. 5 B12 Bit 12 Bit coù troïng soá Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 6 B11 lôùn nhaát traïng thaùi 7 B10 Bit 11 Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 8 B9 Bit 10 traïng thaùi 9 B8 Bit 9 Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 10 B7 Bit 8 traïng thaùi 11 B6 Bit 7 Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 12 B5 Bit 6 traïng thaùi 13 B4 Bit 5 Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 14 B3 Bit 4 traïng thaùi 15 B2 Bit 3 Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 16 B1 Bit 2 traïng thaùi Bit 1 - Bit coù troïng soá Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 nhoû nhaát traïng thaùi Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 traïng thaùi Bit döõ lieäu ngoõ ra 3
  2. traïng thaùi Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 traïng thaùi Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 traïng thaùi Bit döõ lieäu ngoõ ra 3 traïng thaùi 17 TEST Bình thöôøng möùc cao. Möùc thaáp thì taát caû caùc bit ngoõ ra leân cao duøng cho vieäc kieåm tra. Noái leân cao neáu khoâng duøng. 18 LBEN Chaân cho pheùp xuaát byte thaáp. Cuøng vôùi MODE (Chaân 21) möùc thaáp vaø chaân CE/LOAD (chaân 20) möùc thaáp seõ cho pheùp xuaát caùc byte thaáp töø B1 ñeán B8. 19 HBEN Chaân cho pheùp xuaát Byte cao. Keát hôïp vôùi chaân MODE (21) ôû möùc thaáp vaø chaân CE/LOAD ôû möùc thaáp seõ cho pheùp xuaát Byte cao töø B9  B12 vaø bit POL/OR. 20 CE/LOA Chaân cho pheùp – Keát hôïp vôùi chaân MODE (21) D möùc thaáp coù taùc duïng ñieàu khieån cho pheùp ngoõ ra. Khi CE/LOAD ôû möùc cao seõ caám caùc chaân B1 ñeán B12, POL, OR. 21 MODE Khi ngoõ vaøo ôû möùc thaáp – Caùc chaân CE/LOAD, HBEN, LBEN ñieàu khieån tröïc tieáp caùc Byte ngoõ ra. Khi ñöôïc caáp xung – chuaån bò hoaït ñoäng theo kieåu “handshake”. Möùc cao – Caùc chaân cho pheùp CE/LOAD, HBEN, LBEN xem nhö caùc ngoõ ra vaø vi maïch hoaït ñoäng theo “handshake” 22 OSC IN Ngoõ vaøo cuûa dao ñoäng
  3. 23 OSC Ngoõ ra cuûa dao ñoäng. OUT 24 OSC SEL Choïn taàn soá dao ñoäng – Möùc cao thì taàn soá vaø pha taïi OSC IN, OSC OUT baèng 1/58 taàn soá taïi BUFF OSC OUT. 25 BUFF Ngoõ ra dao ñoäng ñeäm OSC OUT 26 RUN/ Ngoõ vaøo möùc cao – Bieán ñoåi ñöôïc thöïc hieän trong HOLD 8192 xung ñoàng hoà. Ngoõvaøo möùc thaáp – Quaù trình bieán ñoåi keát thuùc 27 SEND Ngoõ vaøo – Noái leân +5V neáu khoâng duøng. 28 V- Nguoàn aâm –5V 29 REF OUT Ñieän aùp ngoõ ra chuaån =2,8V 30 BUFFER Ngoõ ra khueách ñaïi ñeäm 31 AUTO Töï ñoäng ñieàu chænh möùc 0 ZERO 32 INTEGE Ngoõ ra keát hôïp. R- ATOR CHAÂ KYÙ CHÖÙC NAÊNG N HIEÄU 33 COMMO N 34 INPUT Ngoõ vaøo töông töï LO 35 INPUT Ngoõ vaøo töông töï HI 36 REF IN + Ñieän aùp chuaån döông 37 REF CAP Aùp döông treân tuï +
  4. 38 REF CAP Aùp aâm treân tuï - 39 REF IN - Ñieän aùp chuaån aâm. 40 V+ Nguoàn cung caáp döông = +5V CHÖÙC NAÊNG CUÏ THEÅ CUÛA CAÙC CHAÂN ÑIEÀU KHIEÅN: - NGOÕ VAØO MODE: Ngoõ vaøo Mode duøng ñieàu khieån traïng thaùi bieán ñoåi cuûa ngoõ ra. khi chaân Mode ôû möùc thaáp thì caùc ngoõ ra döõ lieäu ñöôïc truy xuaát tröïc tieáp thoâng qua söï ñieàu khieån cuûa chaân ENABLE vaø söï ñieàu khieån beân trong vi maïch. Khi ngoõ vaøo Mode ñöôïc caáp xung thì söï chuyeån ñoåi theo kieåu UART sau ñoù trôû veà kieåu chuyeån ñoåi tröïc tieáp. Coøn khi ngoõ vaøo Mode ôû möùc cao döõ lieäu ngoõ ra chuyeån ñoåi theo kieåu “HANDSHAKE”. - NGOÕ RA STATUS: Trong suoát chu kyø bieán ñoåi, ngoõ ra STATUS leân möùc cao töø luùc baét ñaàu chuyeån ñoåi vaø xuoáng möùc thaáp luùc nöûa chu kì xung ñoàng hoà cuoái cuøng sau khi döõ lieäu bieán ñoåi ñöôïc choát laïi. - NGOÕ VAØO RUN/HOLD: Khi ngoõ vaøo RUN /HOLD ôû möùc cao, vi maïch seõ tieáp tuïc thöïc hieän chu kyø bieán ñoåi vaø caäp nhaät ngoõ ra choát suoát giai ñoaïn bieán ñoåi. Khi hoaït ñoäng ôû möùc naøymoät chu kyø bieán ñoåi seõ coù 8192 xung. Khi RUN / HOLD ôû möùc thaáp vi maïch laäp töùc bieán ñoåi vaø nhaûy veà cheá ñoä AUTO-ZERO. Ñaëc tính naøy duøng ñeå caét ngang thôøi gian bieán ñoåi khi möùc 0 taùc ñoäng. Luùc naøy vi maïch chæ chôø cho ñeán khi RUN/HOLD laïi leân möùc cao. khi RUN/HOLD leân möùc cao laïi thì söï bieán ñoåi baét ñaàu sau 7 chu kyø xung. Sô ñoà caáu truùc beân trong cuûa ICL 7109:
  5. HIGH ODER LOW ODER BYTE OUTPUTS BYTE OUTPUTS 17 POL OR B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 TEST 18 14 TRI-STATE OUTPUTS LBEN 19 HBEN 20 CE/LOAD 14 LATCHES 14 BIT COUNTER LATCHE CLOCK COMP OUT { CONVERSION OSCILLATOR HAND TO CONTROL AND CLOCK SHAKE AZ ANALOG { INT LOGIC CIRCUITRY LOGIC SECTION DEINT(+) DEINT(-) 2 26 22 23 24 25 21 27 1 STATUS OSC OSC BUF MODE SEND IN SEL OSC RUN/HOLD OSC OUT OUT GIAÛN ÑOÀ THÔØI GIAN CLOCK STATUS MODE SEND CE/LOAD HBEN HIGH DATA VALID BY TE
  6. Hình veõ treân minh hoïa söï ñieàu khieån cho pheùp chuyeån ñoåi ñoái vôùi IC 7109. Ñeå chuaån bò cho döõ lieäu ñöôïc chuyeån ñoåi thì chaân STATUS baét ñaàu xuoáng möùc thaáp vaø chaân SEND baét ñaàu leân möùc cao. Khi chaân HBEN xuoáng möùc thaáp thì 4 bit cao ñöôïc chuyeån ñoåi vaø khi chaân LBEN xuoáng möùc thaáp thì 8 bit thaáp tieáp tuïc ñöôïc chuyeån ñoåi.