Xem mẫu

  1. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 1 Chương 11: Keát quaû thi coâng Nhöõng phaàn thöïc hieän vaø chöa thöïc hieän ñöôïc cuûa nhoùm goàm:  Veà phaàn meàm: nhoùm ñaõ vieát ñöôïc phaàn meàm ñieàu khieån vaø xöû lyù döõ lieäu.  Veà phaàn cöùng: tuy maïch khoâng chaïy nhöng nhoùm ñaõ khoanh vuøng ñeå xaùc ñònh maïch bò söï coá ôû vuøng naøo. Veà maïch khueách ñaïi thì coù ñieän aùp taïi ngoõ ra vôùi heä soá khueách ñaïi khoaûng 1000 laàn vaø veà IC ña hôïp 74257 cuõng ña hôïp ñöôïc 12 bit döõ lieäu. Vì vaäy vaán ñeà coøn laïi chæ laø IC 7109. IC naøy raát môùi ñoái vôùi nhoùm thöïc hieän, nhoùm chæ coù taøi lieäu dòch ñeå töï tìm hieåu veà IC naøy chöù ít thaáy duøng ôû maïch thöïc tieãn. Nhoùm hy voïng trong nhöõng ngaøy coøn laïi nhoùm seõ coá gaéng heát söùc ñeå ñeà taøi naøy coù giaù trò thöïc thi. SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  2. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 2 program da; uses crt; Var P:real;Y:byte; Const W = 208.3; a = 100; procedure tieude; begin textbackground (1); textcolor(7); gotoxy(30,5); writeln('DO LUC VA UNG SUAT'); gotoxy(20,25); writeln('Copyright by HA THANH LAM - PHAM TRONG QUYNH '); end ; procedure docdulieu; var X1,X2,X:byte; begin port[$378] := $03; port[$378] := $13; port[$378] := $33; port[$378] := $23; port[$378] := $03; repeat X:= port[$379] and $08 until X = $08; X1:= ((port[$379] SHR 4) XOR $08); SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  3. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 3 port[$378] := $0B; X2:= ((port[$379] AND $F0) XOR $80); Y:= X1 OR X2; delay(1000); end; Procedure LUC; Var g:real; Begin g:=7.84; p:=y*g; gotoxy(20,7); writeln('LUC : P = ',p:8:3, ' gram'); End; Procedure UNGSUAT; Var sigma:real; Begin sigma:= (p*a)/W; gotoxy(19,9); write(' UNG-SUAT : Sigma = ',sigma:8:3, ' gram/mm^2'); End; Procedure BIENDANG; Var SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  4. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 4 epsilon,e : real; Begin e:=5000; epsilon:=(p*a)/(w*E); gotoxy(20,11); write('BIEN-DANG : Epsilon = ', epsilon:8:3, ' us'); End; Procedure OFFSET; Var X:real; Begin Repeat docdulieu ; gotoxy(20,5); writeln(X); delay(10000); gotoxy(20,5); writeln(' '); Until Upcase(readkey) = 'N'; End; {================CHUONG TRINH CHINH===================} BEGIN CLRSCR; tieude; repeat docdulieu; SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  5. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 5 luc; ungsuat ; biendang; delay(10000); delay(1500); until keypressed; END. SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
nguon tai.lieu . vn