Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website giới thiệu mỹ phẩm

 • 15/08/2019 04:26:50
 • 60 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục tiêu đồ án nhằm: mô tả một cách chi tiết về những chức năng của Website giới thiệu mỹ phẩm. Minh họa chi tiết chức năng và xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Giải thích rõ ràng về ràng buộc của hệ thống, trình bày tổng quan về giao diện và những tương tác với hệ thống. Để nắm rõ nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo đồ án.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 1.19 M, số trang : 63

Xem mẫu

Chi tiết

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ NGỌC XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI  THIỆU MỸ PHẨM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 2. Nghệ An  – 05/2019
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU  MỸ PHẨM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng viên hướng dẫn: ThS. HỒ THỊ HUYỀN  THƯƠNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NGỌC Mã sinh viên: 145D4802010026  Lớp: 55K2 CNTT Nghệ An – 05/2019
 4. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là bản báo cáo đồ án của riêng em với đề tài “Xây   dựng website giới thiệu mỹ phẩm” và được sự hướng dẫn chỉ dạy của giảng   viên, ThS. Hồ Thị Huyền Thương. Các nội dung, kết quả cũng như số liệu trong đề  tài này là trung thực và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ  sự  gian lận nào, em xin chịu hoàn toàn trách  nhiệm về nội dung đồ án của mình. ̣ Nghê An, ngày 15 tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực hiện  Nguyễn Thị Ngọc
 5. MỤC LỤC  DANH MỤC TỪ    VIẾT    TẮT                                                                                    ................................................................................      6  DANH MỤC    BẢNG    BIỂU                                                                                       ...................................................................................      7  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ   ,  ĐỒ    THỊ                                                                   ...............................................................      8  MỞ    ĐẦU                                                                                                                  ..............................................................................................................      9 1.  Lý do chọn    đề    tài                                                                                        ....................................................................................      9 2.  Mục đích    thực    hiện                                                                                   ...............................................................................       10 3.  Phạm vi    thực    hiện                                                                                    ................................................................................       10 4.  Nội dung    thực    hiện                                                                                   ...............................................................................       10 5.  Cấu trúc    đồ    án                                                                                           .......................................................................................       10  LỜI    CẢM    ƠN                                                                                                        ....................................................................................................       11 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ JAVA, JAVA SERVLET VÀ  MÔ HÌNH       MVC                                                                                                     .................................................................................................       12 1.1.  Tính năng    kỹ    thuật                                                                                    ................................................................................       12 1.2.  Công cụ    phát    triển                                                                                     .................................................................................       12 1.3.  Ngôn    ngữ    Java                                                                                           .......................................................................................       12 1.3.1.  Lịch sử ra đời ngôn    ngữ    Java                                                          ......................................................       12 1.3.2.  Java    là    gì?                                                                                        ....................................................................................       14 1.3.3.  Java được dùng để    làm gì?                                                             .........................................................       15 1.4.  Giới thiệu về    Java Servlet                                                                        ....................................................................       15 1.4.1.  Java Servlet    là    gì?                                                                            ........................................................................       15 1.4.2.  Ưu điểm    của    Servlet                                                                       ...................................................................       18 1.5.  Mô    hình    MVC                                                                                            ........................................................................................       19 1.5.1.  Lịch sử    hình    thành.                                                                          ......................................................................       19 1.5.2.  MVC    là    gì?                                                                                       ...................................................................................       19  CHƯƠNG 2.  KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH    HỆ    THỐNG                                   ...............................       22 2.1.  Khảo sát và xác định yêu cầu    bài    toán                                                      ..................................................       22
 6. 2.1.1.  Mô tả    bài    toán                                                                                 .............................................................................       22 2.1.2.  Khảo sát hiện trạng và xây dựng hệ    thống mới                            ........................       24 2.1.3.  Phân tích    chức năng                                                                         .....................................................................       24 2.2.  Phân tích    hệ    thống                                                                                    ................................................................................       25 2.2.1.  Các    tác    nhân                                                                                     .................................................................................       25 2.2.2.  Sơ đồ    Use    Case                                                                               ...........................................................................       26  CHƯƠNG 3.   THIẾT KẾ VÀ    LẬP    TRÌNH                                                          ......................................................       30 3.1.  Thiết kế cơ sở    dữ liệu                                                                             .........................................................................       30 3.1.1.  Các bảng trong cơ sở    dữ liệu                                                         .....................................................       30 3.1.2.  Mối quan hệ giữa    các bảng                                                                  ..............................................................       33 3.2.  Kiến    trúc    Project                                                                                         .....................................................................................       33 3.3.  Danh sách File    Types                                                                                  ..............................................................................       34 3.3.1.  WebContent                                                                                           .......................................................................................       34 3.3.2.  Java    Resources                                                                                      ..................................................................................       35  CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM                                                               ...........................................................       37 4.1.  Công cụ    sử dụng                                                                                       ...................................................................................       37 4.2.  Minh họa    website                                                                                      ..................................................................................       37 4.2.1.  Trang    đăng    ký                                                                                        ....................................................................................       37 4.2.2.  Trang    đăng    nhập                                                                                  ..............................................................................       38 4.2.3.  Trang hiển thị    sản    phẩm                                                                      ..................................................................       38 4.2.4.  Trang tìm kiếm    sản    phẩm                                                                    ................................................................       39 4.2.5.  Trang hiển thị sản phẩm theo danh mục    sản    phẩm                            ........................       40 4.2.6.  Trang hiển thị sản phẩm theo    thương    hiệu                                         .....................................       41 4.2.7.  Trang chi tiết    sản    phẩm                                                                       ...................................................................       42 4.2.8.  Trang    đặt    hàng                                                                                      ..................................................................................       42 4.2.9.  Trang quản lý của cộng    tác    viên                                                          ......................................................       43 4.2.10.  Trang quản lý    của    Admin                                                                   ...............................................................       43
 7.  KẾT    LUẬN                                                                                                             .........................................................................................................       44  TÀI LIỆU    THAM    KHẢO                                                                                       ...................................................................................       45
 8. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích CSDL Cơ sở dữ liệu GNU General Public License, là giấy phép phần mềm  tự do được sử dụng rộng rãi. CGI Common Gateway Interface (Giao diện cổng  chung) API Application Programming Interface (giao diện  lập trình ứng dụng) MVC Model View Controller CTV Cộng tác viên
 9. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.2.1 Các tác nhân Bảng 3.1.1.1 Bảng người  dùng Bảng 3.1.1.2 Bảng phân  quyền Bảng 3.1.1.3 Bảng danh mục sản  phẩm Bảng 3.1.1.4 Bảng thương hiệu Bảng 3.1.1.5 Bảng sản  phẩm Bảng 3.1.1.6 Bảng  đơn hàng Bảng 3.1.1.7 Bảng chi tiết đơn hàng  Bảng 3.1.1.8 Bảng Trạng thái đơn  hàng
 10. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.4.1 Vai trò của Servlet  Hình 1.5.2 Mô hình MVC Hình 2.2.2.1 Quản lý người dùng ­ Admin  Hình 2.2.2.2 Quản lý thương hiệu ­  Admin Hình 2.2.2.3 Quản lý danh mục sản phẩm ­  Admin Hình 2.2.2.4 Quản lý sản phẩm ­ Admin Hình 2.2.2.5 Quản lý thông tin cá nhân ­  CTV Hình 2.2.2.6 Quản lý sản phẩm ­ CTV Hình 2.2.2.7 Quản lý thông tin cá nhân và đặt hàng ­  KH Hình 3.1.2 Mối quan hệ giữa các bảng CSDL Hình 4.2.1 Trang đăng ký  Hình 4.2.2. Trang đăng  nhập Hình 4.2.3 Trang hiển thị sản phẩm  Hình 4.2.4 Trang tìm kiếm sản  phẩm Hình 4.2.5 Trang hiển thị sản phẩm theo danh mục sản  phẩm Hình 4.2.6 Trang hiển thị sản phẩm theo thương  hiệu Hình 4.2.7 Trang chi tiết sản  phẩm Hình 4.2.8 Trang đặt hàng
 11. Hình 4.2.9 Trang quản lý của cộng tác  viên Hình 4.2.10 Trang quản lý của  Admin
 12. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, công nghệ  thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ  theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện   quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông   dụng của con người, không chỉ ở nơi làm việc mà còn ngay cả trong gia đình.  Đặc biệt là công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính  trị, xã hội. Nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giờ  đây thương mại điện tử  và  ứng dụng công nghệ thông tin đã khẳng định được vai trò xúc tiến và thúc đẩy  sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với một cửa hàng hay shop, việc quảng bá  và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm mới đáp  ứng được nhu cầu của  khách hàng đồng thời cho khách hàng thấy được sự  khác biệt giữa các sản   phẩm của các nhà sản xuất (thương hiệu) khác nhau sẽ là cần thiết. Vậy phải   quảng bá thế  nào đó là xây dựng được một Website cho cửa hàng của mình   giới thiệu tất cả các sản phẩm của mình bán. Vì vậy, em đã thực hiện đề tài “Xây dựng website giới thiệu mỹ phẩm”  cho một số  thương hiệu mỹ  phẩm. Người chủ cửa hàng hoặc cộng tác viên   đưa các sản phẩm đó lên website và quản lý bằng website đó, khách hàng có   thể  đặt hàng trên website mà không cần đến cửa hàng. Chủ  cửa hàng sẽ  trực  tiếp liên hệ  cho khách hàng khi nhận được đơn đặt hàng qua website. Với  những tính năng cơ bản, Website giúp gắn kết người mua và chủ cửa hàng dễ  dàng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng hơn việc phải đến trực tiếp cửa hàng   để mua sản phẩm. Nó còn giúp người chủ cửa hàng dễ dàng nắm bắt, quản lí  sản phẩm của mình và truyền thông quảng cáo được rộng hơn, đồng thời  cạnh tranh cao với các thương hiệu khác ngay trên chính website giới thiệu mỹ  phẩm chung. Ngoài ra, bản thân cũng là một người thích xem và tìm hiểu các thương hiệu  mỹ  phẩm khác nhau, bởi vậy việc lựa chọn đề  tài “Xây dựng website giới 
 13. thiệu mỹ  phẩm” làm đề  tài bảo vệ  đồ  án tốt nghiệp đại học cũng là một sự  lựa chọn em nghĩ là khá phù hợp với bản thân mình.
 14. 2. Mục đích thực hiện Mục đích của tài liệu này mô tả một cách chi tiết về những chức năng  của “Website giới thiệu mỹ  phẩm”. Nó minh họa chi tiết chức năng và xây   dựng một hệ  thống hoàn chỉnh. Nó giải thích rõ ràng về  ràng buộc của hệ  thống, trình bày tổng quan về giao diện và những tương tác với hệ thống. Tài   liệu này dùng mô tả trình bày lại nhằm chỉnh sửa và điều chỉnh được tốt hơn. 3. Phạm vi thực hiện - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống website giới thiệu mỹ phẩm và quy  trình, phương pháp, phát triển một website. - Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng website giới thiệu mỹ phẩm. 4. Nội dung thực hiện - Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm - Tham khảo các hệ thống website mỹ phẩm lớn ở Việt Nam. - Phân tích thiết kế hệ thống - Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện. - Lập trình - Kiểm thử 5. Cấu trúc đồ án - Lời cảm ơn - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ Java, Java Servlet và Mô hình MVC - Chương 2: Khảo sát và phân tích hệ thống - Chương 3: Thiết kế và Lập trình - Chương 4: Cài đặt thử nghiệm
 15. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn ThS. Hồ  Thị Huyền Thương đã   dùng tri thức, tâm huyết để  truyền vốn tri thức quý báu và nhiệt tình giúp đỡ  em cũng như  các bạn khác trong suốt thời gian chúng em thực hiện theo tiến   độ đồ án. Cảm ơn cô đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, đã luôn quản lý, đốc thúc em   hoàn thành đề  tài, giúp em có thêm động lực để  luôn cố  gắng hoàn thành tốt   yêu cầu đề  ra. Trong thời gian tìm tòi, tự  học vừa qua, đồng thời được sự  hướng dẫn giảng dạy của các cô thầy trong Viện Kỹ  thuật & Công nghệ  và  sự giúp đỡ nhiệt tình của một số anh chị có kinh nghiệm, em đã hiểu và củng   cố, nắm vững hơn các kiến thức đã được học từ các đợt thực tập trước và có   cái nhìn thực tế  hơn về  chuyên ngành mình học, giúp em hoàn thành bài báo  cáo đồ án này. Trong quá trình học tập cũng như  làm báo cáo đề  tài, mặc dù đã rất cố  gắng nhưng do kinh nghiệm thực tiễn và trình độ  còn hạn chế  nên khó tránh   khỏi sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các thầy cô để em có  thêm nhiều kinh nghiệm và hướng phát triển đề tài trong tương lai. Nghệ An , ngày 15 tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực hiện  Nguyễn Thị Ngọc
 16. CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ JAVA, JAVA SERVLET  VÀ MÔ HÌNH MVC 1.1. Tính năng kỹ thuật  Website được thiết kế theo hướng mở, có thể nâng cấp và cập nhật  thêm các tính năng mới khi có nhu cầu.  Hỗ trợ sử dụng tiếng việt theo đúng chuẩn Unicode.  Tương thích với các loại trình duyệt Internet như Google Chome,  Mozilla Firefox, và Internet Explorer…  Hiện thị trên mọi giao diện như mobile, Ipad,…  Ứng dụng các công nghệ  phát triển web mới nhất , đồng thời sử  dụng  các công cụ phổ biến như Photoshop,… và phát triển trên mô hình MVC   của Java để mang đến cho website một dáng vẻ sống động và hiện đại .  Sử dụng các hiệu ứng làm nổi bật , lôi cuốn cho giao diện website. 1.2. Công cụ phát triển Đề tài được xây dựng dựa trên các công cụ, ngôn ngữ:  HTML  Javascript  CSS  Boostrap framework.  Java  Mô hình MVC 1.3. Ngôn ngữ Java 1.3.1. Lịch sử ra đời ngôn ngữ Java
 17. Java ban đầu được phát triển bởi  James Gosling tại Sun microsystems (  đã được Oracle mua lại ) và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt  lõi của nền tảng Java của Sun microsystems . Các trình biên dịch Java , máy ảo
 18. và thư viện lớp ban đầu và tham chiếu ban đầu được Sun phát hành theo giấy  phép độc quyền . Kể từ tháng 5  năm  2007,  tuân  thủ  các  thông  số  kỹ thuật  của  Quy trình cộng đồng Java  , Sun đã  cấp phép lại  hầu hết các công nghệ  Java của mình theo  Giấy phép công cộng GNU. Trong khi đó, những người  khác đã phát triển các triển khai thay thế  cho các công nghệ  Mặt trời này,  chẳng hạn    như   Trình biên dịch GNU  cho  Java  (trình  biên  dịch  mã  byte),   GNU  Classpath (thư viện chuẩn) và IcedTea ­Web (plugin trình duyệt cho các  applet). Kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018 , cả Java 8 và 11 đều được hỗ trợ chính  thức. Các phiên bản phát hành chính của Java, cùng với ngày phát hành của  chúng: - JDK 1.0 (ngày 23 tháng 1 năm 1996) - JDK 1.1 (ngày 19 tháng 2 năm 1997) - J2SE 1.2 (ngày 8 tháng 12 năm 1998) - J2SE 1.3 (ngày 8 tháng 5 năm 2000) - J2SE 1.4 (ngày 6 tháng 2 năm 2002) - J2SE 5.0 (ngày 30 tháng 9 năm 2004) - Java SE 6 (ngày 11 tháng 12 năm 2006) - Java SE 7 (ngày 28 tháng 7 năm 2011) - Java SE 8 (ngày 18 tháng 3 năm 2014) - Java SE 9 (ngày 21 tháng 9 năm 2017) - Java SE 10 (ngày 20 tháng 3 năm 2018) - Java SE 11 (ngày 25 tháng 9 năm 2018) - Java SE 12 (ngày 19 tháng 3 năm 2019) Phiên bản mới nhất là  Java SE 12  , phát hành tháng ba năm 2019.  Kể  từ  Java 9 không còn được hỗ trợ, Oracle khuyên người sử dụng sử dụng Java 12.  Oracle phát hành bản cập nhật nào cuối cùng cho  di sản  Java 8 LTS, đó là  miễn phí cho mục đích thương mại, vào tháng giêng năm 2019. Java 8 sẽ được  
 19. hỗ  trợ  với bản cập nhật nào cho mục đích cá nhân lên đến ít nhất là tháng   mười hai năm 2020. Oracle  và  những  người  khác  "khuyên  bạn  nên  gỡ  bỏ  phiên bản cũ của Java" vì
 20. rủi ro nghiêm trọng do chưa được giải quyết vấn đề an ninh. Oracle hỗ trợ mở  rộng cho Java 6 đã kết thúc vào tháng 12 năm 2018. 1.3.2. Java là gì? Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các   lớp. Khác với ngôn ngữ  lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn   thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên   dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ  được môi trường thực thi  chạy. Điều quan trọng về Java giúp phân biệt nó với nhiều công nghệ khác là  nó được thiết kế sao cho mã được viết bằng Java có thể  chạy trên bất kỳ hệ  thống nào mà máy  ảo Java (JVM) có  thể   chạy. Khái  niệm viết  một  lần,   chạy mọi nơi được sử dụng như một khẩu hiệu để thúc đẩy các khả  năng đa   nền tảng của Java. Bản thân ngôn ngữ lập trình Java là ngôn ngữ hướng đối tượng, về mặt  cú pháp tương tự như C ++. Không giống như một số ngôn ngữ khác đi trước   nó, đã triển khai các lớp nhưng không yêu cầu sử  dụng chúng, các chương  trình Java luôn được thiết kế với thiết kế hướng đối tượng. Trong khi ngôn ngữ  Java và máy  ảo Java chạy mã Java được ghép nối  chặt chẽ, hai ngôn ngữ này tách biệt nhau. Mã từ các ngôn ngữ khác được thiết  kế riêng cho JVM, như Groovy và Scala, cũng có thể chạy trên máy ảo Java. Hãy cẩn thận đừng nhầm lẫn Java với JavaScript. Mặc dù cả  hai ngôn  ngữ  hiện được tìm thấy trong nhiều môi trường, JavaScript, được sử  dụng  phổ  biến nhất để  tăng sức mạnh tương tác bên trong trình duyệt web, là một  công cụ hoàn toàn khác. Khác với một phần của cái tên, cả hai không có nhiều   điểm chung. Có 5 mục tiêu chính trong việc xây dựng ngôn ngữ Java: 3.2.1. Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc. 3.2.2. Mạnh mẽ và an toàn. 3.2.3. Kiến trúc trung lập và di động. 3.2.4. Thực thi với hiệu suất cao.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ