Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------o0o-------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngành công nghệ thông tin

HẢI PHÒNG 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------o0o-------

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY
TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN
MỞ MAGENTO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

HẢI PHÒNG - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------o0o-------

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY
TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN
MỞ MAGENTO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện: Lê Trường Sơn
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Anh Hùng
Mã Sinh viên: 1212101008

HẢI PHÒNG - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Lê Trường Sơn

Mã số: 1212101008

Lớp: CT1601

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Tên đề tài: Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần
mềm nguồn mở magento

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp.
a. Nội dung:

b. Các yêu cầu cần giải quyết

2. Các số liền cần thiết để thiết kế, tính toán

3. Địa điểm thực tập

nguon tai.lieu . vn