Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BÙI THU HA NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG ENSO ĐẾN LƯỢNG MƯA TRÊN KHU VỰC BẮC BỘ VIỆT NAM TRONG NHỮNG THẬP KỶ GẦN ĐÂY Hà Nội, năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BÙI THU HÀ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG ENSO ĐẾN LƯỢNG MƯA TRÊN KHU VỰC BẮC BỘ VIỆT NAM TRONG NHỮNG THẬP KỶ GẦN ĐÂY Chuyên ngành: Khí tượng học Mã ngành: D44021 Ngươi hương dân: ThS. Nguyên Binh Phong Hà Nội, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án này là do tôi nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyền Bình Phong. Nội dung nghiên cứu cũng như kết quả trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố bằng bất kỳ hình thức nào trước đây. Số liệu trong các bảng, hình, biểu đồ phục vụ cho việc phân tích, nhận xét và đánh giá được chính tác giả thu thập và xây dựng từ các nguồn số liệu khác nhau. Các tài liệu tham khảo, nhận xét, đánh giá của các tác giả, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích về nguồn gốc. Nếu phát hiện có bất kì sự gian lận nào tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đồ án tốt nghiệp của mình. Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 2016 Sinh viên Bùi Thu Hà ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn