Xem mẫu

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- ISO 9001 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG Sinh viên : VŨ MINH THU HẢI PHÒNG - 2019
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN CỬA SÔNG LẠCH TRAY, ĐỒ SƠN; CÁT BÀ, CÁT HẢI, HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG Sinh viên : VŨ MINH THU HẢI PHÒNG - 2019
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : VŨ MINH THU Mã SV : 1412304006 Lớp : MT1801Q Ngành : Môi trường Tên đề tài : Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển cửa sông Lạch Tray, quận Đồ Sơn, Hải Phòng
 4. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển cửa sông Lạch Tray - Giải pháp xử lí các vấn đề môi trường hiện có tại điểm quan trắc ………………………………………………………………………………………………………… ......................................................................................................................... 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Các số liệu quan trắc tại khu vực cửa sông Lạch Tray, quận Đồ Sơn .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - 2 điểm lấy mẫu vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển thuộc cửa sông Lạch Tray, nằm tại phường Ngọc Hải và xã Tân Thành, quận Đồ Sơn, Hải Phòng ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
 5. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển cửa sông Lạch Tray, quận Đồ Sơn, Hải Phòng” Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: …………………………………………………………………………. Học hàm, học vị: …………………………………………………………………. Cơ quan công tác:………………………………………………………………… Đề tài tốt ngiệp được giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Minh Thu TS. Nguyễn Thị Kim Dung Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT. TRẦN HỮU NGHỊ
 6. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kim Dung Đơn vị công tác: Khoa Môi trường Họ và tên sinh viên: Vũ Minh Thu Chuyên ngành: Môi trường Nội dung hướng dẫn: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển cửa sông Lạch Tray, quận Đồ Sơn, Hải Phòng” 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................................................................. 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm: Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Kim Dung QC20-B18
 7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ và tên giảng viên: Đơn vị công tác: ........................................................................ ..................... Họ và tên sinh viên: ...................................... Chuyên ngành: .............................. Đề tài tốt nghiệp: ......................................................................... .................... ............................................................................................................................ .......................................................................................................................... 1. Phần nhận xét của giáo viên chấm phản biện .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Những mặt còn hạn chế ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý kiến của giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm phản biện Hải Phòng, ngày … tháng … năm ...... Giảng viên chấm phản biện QC20-B19
 8. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên – Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung - Giảng viên khoa Môi trường - Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, người đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp này. Đồng thời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể Quý thầy cô trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, Quý thầy cô trong khoa Môi trường - chuyên ngành Quản lí tài nguyên và môi trường đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn giúp đỡ và động viên em trong suốt thời gian học tập và làm khóa luận tốt nghiệp. Do thời gian và điều kiện làm khóa luận còn hạn chế, có điều gì sai sót em mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Sinh viên Vũ Minh Thu
 9. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 Chương 1. Tổng quan........................................................................................ 2 1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực Đồ Sơn – Hải Phòng ...................................... 2 1.1.1. Vị trí địa lí ............................................................................................... 2 1.1.2. Đặc điểm địa hình ................................................................................... 2 1.1.3. Đặc điểm khí hậu, hệ thống sông ngòi và biển, bờ biển, hải đảo ............ 4 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển thủy sản khu vực Đồ Sơn ................................................................................................................... 8 1.2.1. Dân cư lao động ...................................................................................... 8 1.2.2. Y tế - giáo dục – văn hóa ........................................................................ 8 1.2.3. Kinh tế .................................................................................................... 9 1.3. Hiện trạng chất lượng nước ven bờ Hải Phòng ........................................ 10 1.3.1. Hiện trạng ô nhiễm dầu ......................................................................... 10 1.3.2. Hiện tượng ô nhiễm các chất hữu cơ ..................................................... 12 1.4. Các nguồn ô nhiễm tác động đến chất lượng nước ven biển ................... 13 1.4.1. Nguồn thải từ đất liền............................................................................ 13 a) Nguồn thải từ các hệ thống sông .............................................................. 13 b) Nguồn thải từ sản xuất công nghiệp ......................................................... 14 c) Nguồn thải từ hoạt động du lịch .................................................................. 15 d) Nguồn thải do nuôi trồng thủy sản ........................................................... 16 e) Nguồn thải do chất thải rắn ......................................................................... 17 1.4.2. Nguồn thải từ biển ................................................................................ 18 1.4.2.1. Nguồn thải từ hoạt động của tàu thuyền ............................................ 18 1.4.2.2. Nguồn thải từ hoạt động khai thác hải sản trên biển .......................... 20 1.4.3. Nguồn từ các sự cố môi trường ............................................................. 21 1.4.3.1. Sự cố tràn dầu .................................................................................... 21 1.4.3.2. Tai biến thiên nhiên ........................................................................... 21 Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ...................................... 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................. 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23 2.2.1. Địa điểm, vị trí quan trắc và các thông số quan trắc ................................ 23 2.2.2. Phương pháp Quan trắc tại hiện trường ................................................... 24 2.2.3. Bảo quản mẫu .......................................................................................... 25 2.2.5. Lưu giữ mẫu .......................................................................................... 26 2.2.6. Phương pháp Phân tích trong phòng thí nghiệm ................................... 26 a, Xác định nồng độ oxi hòa tan (DO) ............................................................... 26
 10. b, Xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) ........................................................ 29 c.Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) ............................................................ 30 d. Phương pháp phân tích Amoni (NH 4+) .......................................................... 33 e.Phương pháp phân tích nitrit (NO 2-) ............................................................... 34 f. Xác định Nitrat ............................................................................................... 36 Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản ven biển cửa sông Lạch Tray, Đồ Sơn .................................................................. 39 3.1. Kết quả quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường trong hợp phần nước tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven biển cửa sông Lạch Tray, Đồ Sơn trong mùa khô (tháng 4/2017 và 4/2018)............................................................................ 39 3.1.1.Nhiệt độ .................................................................................................... 39 3.1.2. Độ muối ................................................................................................... 39 3. 1.3. pH ........................................................................................................... 40 3.1.4. Chất hữu cơ tiêu hao oxy ......................................................................... 41 3.1.4.3. Nhu cầu ôxy hoá học (COD).............................................................. 42 3.1.5. Dinh dưỡng trong nước ........................................................................... 44 3.1.5.1. Nitrit (N - NO2-) ................................................................................. 44 3.1.5.2. Nitrat (N - NO3-) ................................................................................ 45 3.1.5.3. Amoni (N - NH4+) .............................................................................. 45 3.2. Đánh giá chất lượng môi trường trong hợp phần nước tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven biển cửa sông Lạch Tray, Đồ Sơn trong mùa mưa (tháng 9/2017 và 9/2018) .............................................................................................................. 46 3.2.1. Nhiệt độ ................................................................................................ 46 3.2.2. Độ muối ................................................................................................ 47 3.2.3. pH ......................................................................................................... 47 3.2.4. Chất hữu cơ ........................................................................................... 48 3.2.4.1. Oxy hòa tan trong nước (DO) ............................................................ 48 3.2.4.2. Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) ........................................................... 49 3.2.4.3. Nhu cầu ôxy hoá học (COD).............................................................. 49 3.2.5. Dinh dưỡng trong nước ......................................................................... 50 3.2.5.1. Nitrit (N - NO2-) ................................................................................. 50 3.2.5.2. Nitrat (N – NO3-) ................................................................................ 51 3.2.5.3. Amoni (N - NH4+) .............................................................................. 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 56
 11. DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Số giờ nắng trung bình các tháng ........................................................ 5 Bảng 1.2. Một số đặc trưng mưa tại Hòn Dấu ( Lượng mưa mm; ngày mưa) ..... 6 Bảng 1.3. Mực nước triều (cm) đặc trưng tại Trạm Hòn Dấu trong nhiều năm.. 7 Bảng 3.1. Nhiệt độ trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray ...................... 39 Bảng 3.2. Độ muối trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray ...................... 40 Bảng 3.3. pH của nước trong mùa khô tại cửa sông Lạch Tray ........................ 40 Bảng 3.4. Hàm lượng DO trong mùa khô tại cửa sông Lạch Tray .................... 41 Bảng 3.5. Giá trị BOD5 trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray................ 42 Bảng 3.6. Giá trị COD trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray................. 43 Bảng 3.7.Hàm lượng nitrit trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray .......... 44 Bảng 3.8 Hàm lượng nitrat trong nước sông mùa khô tại cửa sông Lạch Tray 45 Bảng 3.9.Hàm lượng amoni trong nước mùa khô tại cửa sông Lạch Tray ........ 45 Bảng 3.10. Nhiệt độ trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray .................. 46 Bảng 3.11. Độ muối trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ................... 47 Bảng 3.12 pH trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ............................. 47 Bảng 3.13. Hàm lượng DO trong nước mùa mưa cửa sông Lạch Tray ............. 48 Bảng 3.14. BOD5 trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ........................ 49 Bảng 3.15. COD trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ......................... 49 Bảng 3.16. Hàm lượng nitrit trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ...... 50 Bảng 3.17. Hàm lượng nitrat trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ...... 51 Bảng 3.18 Hàm lượng amoni trong nước mùa mưa tại cửa sông Lạch Tray ..... 51
 12. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NTTS Nuôi trồng thủy sản ĐTM Đánh giá tác động môi trường ONMT Ô nhiễm môi trường CTR Chất thải rắn DO Nồng độ oxy hòa tan BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa COD Nhu cầu oxy hóa học GHCP Giới hạn cho phép TCCP Tiêu chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam
 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG MỞ ĐẦU Việt Nam có đới bờ biển dài trên 3200km với nhiều vùng cửa sông và vũng vịnh ven bờ rộng lớn và các hệ sinh thái ven bờ rất đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ và mặn. Tuy nhiên, việc sản xuất giống thủy sản ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, cho đến nay các cơ sở sản xuất giống hải sản trong nước mới sản xuất và đáp ứng được khoảng 10 – 50% nhu cầu con giống trong nước. Nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao vẫn chưa chủ động được con giống và phải nhập từ nước ngoài về hoặc khai thác con giống tự nhiên. Nuôi trồng cũng gặp nhiều khó khăn do hiện tượng mất mùa vì đối tượng nuôi chậm lớn, dịch bệnh và hiện tượng chết hàng loạt. Ngoài nguyên nhân về những hạn chế trong công tác nghiên cứu sản xuất giống, di truyền, chọn giống thủy sản thì một nguyên nhân cơ bản nữa là những hạn chế trong công nghệ xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (xử lý nguồn nước cấp và xử lý nguồn nước nuôi). Do vậy, việc theo dõi, quản lý chất lượng nước, kịp thời thông báo cho người dân nếu có biến động, đặc biệt là kiểm soát nồng độ nitrit trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của quá trình nuôi, đồng thời làm giảm thiểu tác động tiêu cực của nguồn nước đến môi trường sinh thái ven biển, đảm bảo phát triển bền vững. (Báo cáo tham luận làng nghề NTTS Tân Thành – Dương Kinh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, [1]). Chính vì vậy, em chọn đề tài này với mục đích tìm hiểu sâu hơn các vấn đề đang tồn tại trong chất lượng nước biển ven bờ, sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm tới chất lượng nước NTTS và các giải pháp xử lý các chỉ số môi trường. SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 1
 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Chương 1. Tổng quan 1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực Đồ Sơn – Hải Phòng 1.1.1. Vị trí địa lí Đồ Sơn là một quận thuộc thành phố Hải Phòng, gồm một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển tới 5 km, với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m. Về phía tây và tây bắc, quận Đồ Sơn tiếp giáp với huyện Kiến Thụy, các hướng còn lại tiếp giáp với biển Đông. Do ở phía bắc và phía nam của quận là các cửa sông Bạch Đằng, Lạch Tray và Văn Úc thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dấu để xây dựng khu Resort cao cấp, nên nước biển ở khu vực này (nhất là khu II) rất đục. Quận Đồ Sơn có 4.237,29 ha diện tích đất tự nhiên với 102.234 người. Quận có 7 phường: Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Vạn Sơn (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). [2] Với ba mặt giáp biển, khu vực Đồ Sơn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. Theo ghi chép trong nhiều thư tịch cổ, Đồ Sơn được các triều đình phong kiến coi là một điểm phòng thủ quân sự quan trọng của quốc gia. Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, khu bãi tắm mới được đầu tư khai thác phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Từ đó, mạng lưới phục vụ du lich phát triển ngày một hoàn chỉnh với những biệt thự, khách sạn, nhà hàng đầy đủ tiện nghi phục vụ cho du khách. Cảnh quan thiên nhiên Đồ Sơn đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú có giá trị kinh tế xã hội và phục vụ nghiên cứu khoa học cho các ngành địa chất, khí tượng thủy văn, hải dương học,… Những giá trị đó đã và đang được khai thác phục vụ cho cuộc sống trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Điều đáng nói là phải có một chính sách khai thác hợp lý, tránh làm cạn kiệt, vừa khai thác vừa tái tạo, làm giàu nguồn tiềm năng thiên nhiên quý giá này. 1.1.2. Đặc điểm địa hình Địa hình Đồ Sơn đa dạng với phần lớn diện tích là đất liền, còn lại là vùng biền, hải đảo, đồi núi với nhiều dạng hình thái đặc trưng: (Đánh giá hiện SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 2
 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG trạng nước biển ven bờ khu vực Đồ Sơn – thành phố Hải Phòng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) [3] a. Địa hình đồi núi: Với độ cao không quá 130 m, địa hình đồi cấu tạo chủ yếu bằng đá trầm tích rất rắn chắc, đỉnh dạng vòm tương đối bằng phẳng, sườn thẳng hoặc hơi lồi, đường nét trơn tru, thường dốc từ 15 - 200. Trên các đỉnh và sườn đồi, nước mưa đã bóc mòn và rửa trôi các sản phẩm phong hóa và vận chuyển xuống chân đồi, tạo nền tích tụ hẹp ven chân đồi. Địa hình đồi núi Đồ Sơn được chia thành 3 bậc: - Bậc 1: Là bậc trên cùng với độ cao 80 - 127 m gồm các đỉnh Vạn Hoa, núi Tháp, Chòi Mòng liên kết với nhau thành các dãy núi kéo dài theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, hình thành từ cuối Pliocen-Pleistocen. - Bậc 2: Với độ cao từ 40 – 70 m gồm các đỉnh Ba Di, Hà Lầu, Bến Tầu, Ba Phúc kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hòn Dáu, được hình thành và nâng trong kỷ pleistocen giữa. - Bậc 3: Độ cao từ 20 – 30 m, gồm các đỉnh núi Độc, đỉnh Vung, bến Thốc, được nâng cao vào đầu pleistocen muộn. b. Địa hình nguồn gốc hỗn hợp biển sông: Gồm hầu hết đồng bằng phía trong đê biển, trừ các đê cát ở Ngọc Hải, với độ cao trung bình từ 1 - 1,2 m; Địa hình thấp dần về phía Đông. c. Đồng bằng nguồn gốc hỗn hợp đầm lầy - biển: Phân bố ở phía Bắc quận, cao từ 0,5 - 0,8 m với thành phần chủ yếu là sét, cát bột màu xám, xám nâu dùng chủ yếu cho việc nuôi trồng thuỷ sản. d.Địa hình tích tụ do sóng : Gồm các bậc thềm tích tụ, mài mòn, phân bố ở các độ cao khác nhau, tuổi thềm càng lớn thì thềm phân bố càng cao. e. Địa hình bờ biển và bờ đảo: Gồm 2 kiểu đặc trưng: Bờ tích tụ bằng phẳng bao gồm các loại bờ cát bờ bùn được trải rộng; Bãi cát được cấu tạo bởi các hạt lục nguyên, hạt nhỏ màu xám, độ chọn lọc tốt. SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 3
 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG f. Địa hình do thuỷ triều: Bãi biển cao 0 - 0.5 m khá bằng phẳng bề mặt phủ bởi một lớp trầm tích sét bột màu xám nâu, chỉ ngập khi triều lên. Tại khu vực phường Bàng La đã tiến hành trồng rừng ngập mặn để bảo vệ đê khỏi bị xói lở. g. Địa hình hỗn hợp triều sóng và hải lưu ven bờ (hay còn gọi là các tích tụ gần bờ): Trầm tích từ các cửa sông đưa ra được dòng triều và các dòng chảy ven bờ phát tán xa cửa sông và lan tỏa vào các khu vực ven biển. h. Địa hình đáy biển: Trải rộng từ bờ đến trung tâm Vịnh Bắc Bộ. (Đặc điểm hình thái - động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng) [4] 1.1.3. Đặc điểm khí hậu, hệ thống sông ngòi và biển, bờ biển, hải đảo a. Khí hậu Theo chiều ngang từ bờ biển vào sâu trong lục địa, quận Đồ Sơn có chiều rộng dưới 10km nên tính chất khí hậu ven biển bao trùm toàn diện tích. Đồng thời, Đồ Sơn có khí hậu gió mùa nhiệt đới, mùa hạ nóng ấm, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 9. Mùa đông lạnh, ít mưa, từ tháng 11 đến tháng 3. Tháng 4 và 10 là tháng chuyển tiếp khí hậu. Bức xạ mặt trời là yếu tố có vai trò quyết định nền tảng của khí hậu địa phương Đồ Sơn. Hàng năm Đồ Sơn có 2 lần mặt trời đi qua thiên đỉnh vào ngày 24/5 và 21/7. Đồ Sơn có cán cân bức xạ quanh năm dương. Tổng lượng bức xạ đạt giá trị cao nhất vào tháng 5 (12,3Kcal/cm2) và tháng 7 (11,3 Kcal/cm2), thấp nhất vào tháng 2 (5,8 Kcal/cm2). Bức xạ trung bình 105 – 0 115 Kcal/cm. Nhiệt độ trung bình năm tại Đồ Sơn là 23 – 240 C, mùa hè 28 – 29 0C, mùa đông 17 – 18 0C. Nhiệt độ nước biển trung bình năm là 23,5 0C, vào tháng 5 -9 là 25 0C và dưới 20 0C vào tháng 11 - 3 hàng năm. SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 4
 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Bảng 1.1. Số giờ nắng trung bình các tháng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số giờ nắng 87 47 42 85 184 175 182 162 179 194 157 125 Nguồn: trạm Khí tượng Thủy văn Hòn Dấu Hoàn lưu khí quyển Đồ Sơn bao gồm hai hoàn lưu chính là gió mùa và gió đất - biển. Giữa hai mùa hoàn lưu có một thời gian chuyển tiếp ngắn khoảng 1 tháng. Hoàn lưu gió mùa mùa đông từ tháng 11 - 3. Gió thịnh hành các hướng Bắc, Đông Bắc, sức gió trung bình cấp 5 - 6, mạnh nhất cấp 7 - 8, hàng tháng có 3 - 4 đợt gió. Trong thời gian này khí hậu Đồ Sơn chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí cực biến tính qua lục địa hoặc qua biển. Khối không khí cực đới biến tính qua lục địa thịnh hành vào đầu mùa đông (từ cuối tháng 10 đến tháng 1), có nhiệt độ trung bình 14 – 16 0C, độ ẩm tương đối 70 - 80%. Khối không khí cực đới biến tính qua biển thịnh hành vào nửa cuối mùa đông (tháng 2 và 3), có nhiệt độ trung bình 16 – 18 0C, độ ẩm tương đối 90 - 95%. Trong mùa đông Đồ Sơn còn chịu ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới biển Đông Trung Quốc, có nhiệt độ trung bình 18 – 20 0C, độ ẩm tương đối 85 - 90%, tác động xen kẽ vào thời kỳ đầu và cuối mùa đông, đem lại thời tiết nắng ấm đầu mùa và nồm ẩm mưa phùn cuối mùa. Khối không khí nhiệt đới Thái Bình Dương có ảnh hưởng xen kẽ liên tục suốt mùa hè từ tháng 5-9, nhiệt độ trung bình 270-290C, độ ẩm không khí 85-90%. Khối không khí cực đới thịnh hành vào mùa hạ gây mưa rào, thời tiết mát trong một vài ngày. Trong các thời kỳ chuyển tiếp mùa, hình thái khí áp mặt đất ở dạng trung gian, các khối không khí mùa đông và mùa hè cùng tranh giành ảnh hưởng, nên dễ gây ra sự hội tụ về gió là yếu tố cơ bản để hình thành giông, lốc, vòi rồng hoặc mưa đá. Gió đất thổi hàng ngày, từ sau nửa đêm, 20- 22 giờ đến 9 -10 giờ sáng, hướng từ đất liền ra biển. Gió biển thổi theo hướng ngược lại vào thời gian còn lại trong ngày. Tần suất gió đất biển cao nhất trong thời kỳ chuyển tiếp khí hậu. Trong các tháng giữa mùa, gió đất gió biển bị lu mờ do bị chi phối mạnh bởi các khối không khí gió mùa. SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 5
 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Tại Đồ Sơn, tốc độ gió trung bình 6 - 8m/s, số ngày có gió mạnh trên 10m/s là 30 ngày, tốc độ gió mạnh nhất đạt đến 45-50m/s trong bão. Gió mùa mạnh nhất là gió mùa Đông Bắc, làm nhiệt độ không khí giảm thấp, có khi xuống dưới 5 0C làm cây cối gia súc bị chết rét. Gió mùa thổi mạnh làm cho gió ngoài khơi thổi rất mạnh, có thể tới cấp 7 - 8, gây trở ngại cho giao thông, đánh cá và du lịch. Lượng mưa trung bình năm 1.660 mm. Số ngày mưa trong năm ở Đồ Sơn là 115 ngày, tập trung chủ yếu vào các tháng mùa hè (6-10), trung bình trong giai đoạn này cứ 1,3 ngày nắng lại có 1 ngày mưa. Lượng mưa cao nhất vào tháng 8 là 325 mm, thấp nhất vào tháng 2 là 6mm. Lượng mưa giờ cực đại đạt đến 103,6 mm. Những cơn mưa >50mm đã gây ngập úng đô thị. Mưa 150mm trong 3 giờ gây ngập úng khoảng 50 ha, sâu 0,5 - 1m, trong thời gian từ 3 giờ đến1 ngày đêm. Độ ẩm trung bình 82-88%, cao vào các tháng 2, 3, 4 và thấp vào các tháng 10, 11, 12. Tổng lượng bốc hơi năm 700-750mm. Bảng 1.2. Một số đặc trưng mưa tại Hòn Dấu ( Lượng mưa mm; ngày mưa) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng 26 29 39 76 152 241 325 264 264 184 33 16 mưa Ngày 5 9 11 8 9 12 11 16 14 10 6 4 mưa Nguồn: trạm Khí tượng Thủy văn Hòn Dấu b. Biển, bờ biển, hải đảo: Vùng biển Hải Phòng là một bộ phận thuộc Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ. Các đặc điểm cấu trúc địa hình đáy biển và đặc điểm hải văn biển Hải Phòng gắn liền với những đặc điểm chung của Vịnh Bắc bộ và biển Đông. Độ sâu của biển Hải Phòng không lớn. Đường đẳng sâu 2m chạy quanh mũi Đồ Sơn rồi hạ xuống 5 m ở cách bờ khá xa. ở đáy biển nơi có các cửa sông đổ ra, do sức xâm thực của dòng chảy nên độ sâu lớn hơn. Ra xa ngoài khơi, đáy biển hạ thấp dần theo độ sâu của vịnh Bắc Bộ, chừng 30 - 40 m. Mặt đáy biển Hải SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 6
 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Phòng được cấu tạo bằng thành phần mịn, có nhiều lạch sâu vốn là những lòng sông cũ nay dùng làm luồng lạch ra vào hàng ngày của tàu biển. Thủy triều vùng ven biển Hải Phòng là nhật triều thuần nhất với biên độ dao động lớn. Thông thường trong ngày xuất hiện 1 đỉnh triều (nước lớn) và một chân triều (nước ròng). Trung bình trong một tháng có 2 kỳ triều cường (spring tide), mỗi chu kỳ kéo dài 11 - 13 ngày với biên độ dao động mực nước từ 2 - 4 m. Trong kỳ triều kém (neap tide) tính chất nhật triều giảm đi rõ rệt, tính chất bán nhật triều tăng lên: trong ngày xuất hiện 2 đỉnh triều (cao, thấp). Bảng 1.3. Mực nước triều (cm) đặc trưng tại Trạm Hòn Dấu trong nhiều năm Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trung bình 183 179 179 180 183 185 187 188 196 206 201 191 Lớn nhất 399 379 351 368 385 401 418 396 418 421 402 403 Nhỏ nhất -6 3 7 2 6 -1 0 7 14 9 2 -7 Nguồn: Đài KT-TV khu vực Đông Bắc Hải Phòng có bờ biển dài trên 125 km kể cả bờ biển xung quanh các đảo khơi. Bờ biển có hướng một đường cong lõm của bờ vịnh Bắc Bộ, thấp và khá bằng phẳng, cấu tạo chủ yếu là cát bùn do 5 cửa sông chính đổ ra. Trên đoạn chính giữa bờ biển, mũi Đồ Sơn nhô ra như một bán đảo, đây là điểm mút của dải đồi núi chạy ra từ trong đất liền, có cấu tạo đá cát kết (sa thạch) tuổi Đevon, đỉnh cao nhất đạt 125 m, độ dài nhô ra biển 5 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Ưu thế về cấu trúc tự nhiên này đã tạo cho Đồ Sơn có một vị trí chiến lược quan trọng trên mặt biển; đồng thời cũng là một thắng cảnh nổi tiếng. Dưới chân những đồi đá cát kết có bãi tắm, có nơi nghỉ mát nên thơ và khu an dưỡng có giá trị. Ngoài khơi thuộc địa phận Hải Phòng có nhiều đảo rải rác trên khắp mặt biển, lớn nhất có đảo Cát Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vĩ. Biển, bờ biển và hải đảo đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của thành phố duyên hải. Đây cũng là một thế mạnh tiềm năng của nền kinh tế địa phương. SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 7
 20. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển thủy sản khu vực Đồ Sơn 1.2.1. Dân cư lao động Quận Đồ Sơn có dân số khoảng 102.234 người (2018), với mật độ 2417 người/km2. Dân cư sống bằng nghề phát triển dịch vụ du lịch, tại quận ngoại thị Bàng La, dân vẫn lấy nông nghiệp làm nghề chính. Đồ Sơn có dân số trẻ nên lực lượng lao động dồi dào và lượng công nhân có tay nghề chiếm tỉ lệ cao. Tỷ lệ số người 15 tuổi trở lên có việc làm là 68,32%, tỷ lệ số người nội trợ, đi học, mất khả năng lao động là 25,59%, tỷ lệ thất nghiệp chỉ chiếm 6,09%. 1.2.2. Y tế - giáo dục – văn hóa Nền kinh tế trong khu vực phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi để quận đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy cũng được đặc biệt chú trọng gắn liền với giữ vững và duy trì công tác phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học. Cùng với giáo dục, các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được thực hiện tốt. Như chương trình phòng chống các loại dịch bệnh nhất là những bệnh có nguy cơ lây lan từ động vật sang người; chương trình đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch, kiểm tra rà soát các điểm hành nghề y dược tư nhân, cấp chứng chỉ mới và gia hạn chứng chỉ hành nghề cho một số cơ sở đang hoạt động. Cùng với tăng trưởng về kinh tế, các mặt văn hóa – xã hội cũng có những khởi sắc. Lễ hội chọi trâu truyền thống hàng năm được khôi phục đã góp phần động viên tinh thần phấn khởi, ý thức tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đông đảo nhân dân. Thông qua việc quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đời sống văn hóa cơ sở, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thị xã đã duy trì và đẩy mạnh được phong trào văn hóa – đào tạo được cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn dân quan tâm chăm lo và có bước phát triển mới cả về cơ sở trường lớp, đa dạng hóa cá loại hình, chất lượng dạy và học có chuyển biến tiến bộ. Cùng với SV: Vũ Minh Thu – MT1801Q 8
nguon tai.lieu . vn