Xem mẫu

  1. Chương 4: TÍNH NHIEÄT KHO LAÏNH Tính nhieät kho laïnh thöïc chaát laø tính toaùn caùc doøng nhieät toån thaát töø moâi tröôøng beân ngoaøi vaøo kho laïnh , doøng nhieät do saûn phaåm toaû ra vaø caùc doøng nhieät toån thaát khaùc . Chính laø doøng nhieät maø maùy laïnh phaûi coù ñuû coâng suaát ñeå thaûi ra moâi tröôøng ngoaøi ñeå ñaûm baûo nhieät ñoä phoøng laïnh luoân ñaït yeâu caàu. Vaäy tính toaùn nhieät kho laïnh laø ñeå xaùc ñònh naêng suaát laïnh cuûa maùy laïnh caàn laép ñaët. Doøng nhieät toån thaát vaøo kho laïnh goàm: Q = Q1+ Q2+ Q3+Q4 ,W. Q1 : doøng nhieät toån thaát qua keát caáu bao che Q2 : doøng nhieät do saûn phaåm toaû ra khi xöû lyù laïnh. Q3 : doøng nhieät do thoâng gioù buoàng laïnh. Q4 : doøng nhieät sinh ra khi vaän haønh . 1.Tính doøng nhieät toån thaát qua keát caáu bao che Q1 . Q1 laø toång caùc doøng nhieät toån thaát qua töôøng bao, traàn , neàn do cheânh leäch nhieät ñoä giöõa phoøng laïnh vaø moâi tröôøng ngoaøi vaø doøng nhieät toån thaát do böùc xaï maët trôøi qua töôøng vaø traàn. Q1=Q11+ Q12
  2. Q11 =ktF(t1-t2) laø doøng nhieät toån thaát qua töôøng bao , traàn , neàn do cheânh nhieät ñoä .Vôùi: kt laø heä soá truyeàn nhieät thöïc. F – dieän tích beà maët keát caáu bao che, bao goàm dieän tích cuûa nhieàu böùc töôøng khaùc nhau vaø traàn kho laïnh. t1 - nhieät ñoä moâi tröôøng beân ngoaøi. t2 - nhieät ñoä trong phoøng laïnh . Theo sô ñoà boá trí maët baèng kho laïnh ta tính ñöôïc dieän tích caùc töôøng ngoaøi , dieän tích töôøng haønh lang, dieän tích neàn , traàn . Doøng nhieät toån thaát do cheânh leäch nhieät ñoä giöõa phoøng laïnh vaø töôøng ngoaøi. Toång dieän tích töôøng ngoaøi cuûa kho laïnh:( chieàu cao cuûa töôøng laø 6m) F =13.6.2+6,775.6.2+ 6,25.6.4 =387,3m2 k t  0,2W / m 2 K  Q'11  387,3.0,2(37,3  25)  4826W Hình – 4 : Sô ñoà tính toaùn dieän tích caùc phoøng.
  3. Doøng nhieät toån thaát qua töôøng haønh lang . F =6,125.6.2+6,25.6.4 + 12,125.6.2 =369m2 Ñoái vôùi hai phoøng 4 vaø 8 thì 2 böùc töôøng tieáp giaùp vôùi phoøng laïnh coi nhö hai böùc töôøng haønh lang. kt =0,255W/m2K  Q' '11  369.0,255(22+25)=4422W Doøng nhieät toån thaát qua neàn. Doøng nhieät qua neàn coù söôûi ñöôïc tính theo bieåu thöùc : Qn=kt.F(tn-t2) tn laø nhieät ñoä trung bình cuûa neàn khi coù söôûi, laáy tn=40C F = 12.6.6=432m2  Qn=432.0,2.29=2506W Doøng nhieät toån thaát qua traàn. F =12.6.6 =432m2 Qt =432.0,2.62,3=5383W
  4.  Q11= Q’11 +Q”11 +Qn +Qt =4826 + 4422 +2506 +5383 = 17137 W Q12 laø doøng nhieät toån thaát do böùc xaï maët trôøi qua töôøng bao vaø traàn. Q12=ktF.t12 Vôùi t12- hieäu nhieät ñoä dö , ñaëc tröng aûnh höôûng cuûa böùc xaï vaøo muøa heø Vôùi moãi phoøng laïnh ta chæ tính doøng nhieät toån thaát do böùc xaï qua traàn vaø moät böùc töôøng coù böùc xaï lôùn nhaát . Ñeå böùc xaï ôû möùc thaáp nhaát ta phaûi boá trí kho laïnh theo höôùng böùc xaï maët trôøi hôïp lyù nhaát , böùc töôøng lôùn nhaát tieáp giaùp voùi khoâng khí beân ngoaøi boá trí theo höôùng ñoâng baéc, caùc böùc chòu böùc xaï coøn laïi boá trí theo höôùng ñoâng nam vaø taây baéc. Giaû thieát traàn maàu xaùm, töôøng maàu thaãm , töø keát caáu kho laïnh ta coù baûng toång hôïp sau: Thöù Vaùch kt F, (m2) t12 Q12, W töï 1 Traàn 0,2 432 19 1642 2 Töôøng phoøng 0,2 78 5 78 1
  5. 3 Töôøng phoøng 0,2 37,5 8 60 2 4 Töôøng phoøng 0,2 37,5 8 60 3 5 Töôøng phoøng 0,2 78 5 78 5 6 Töôøng phoøng 0,2 37,5 6 45 6 7 Töôøng phoøng 0,2 37,5 6 45 7 Vaäy Q12=1642+78+78+60+60+45+45=2008W  nhieät toån thaát qua keát caáu bao che Q1=2008+17137=19145W 2.Tính doøng nhieät do saûn phaåm toaû ra Q2 . Laø doøng nhieät do saûn phaåm toaû ra khi giaûm nhieät ñoä trong phoøng laøm ñoâng , doøng nhieät Q2 bao goàm nhieät do saûn phaåm toaû ra vaø nhieät do bao bì toaû ra , vì vaäy caàn tính caû hai doøng nhieät naøy. * Doøng nhieät do saûn phaåm toaû ra ñöôïc tính theo bieåu thöùc : 1000 Q2 h  M (h1  h2 ) ,kW. 24.3600 M- löôïng haøng nhaäp vaøo phoøng laøm ñoâng.
  6. h1 , h2 – entanpycuûa saûn phaåm tröùôc vaø sau khi vaøo phoøng laøm ñoâng. 1000/24.3600- heä soá chuyeån ñoåi töø t/ngaøy ñeâm ra ñôn vò kg/s. Vôùi phoøng laøm ñoâng ta coù M =6%.Eñ , vôùi Eñ laø dung tích thöïc teá cuûa kho laïnh. M =6%. 546 =32,76taán/24h Nhieät ñoä saûn phaåm tröôùc khi vaøo phoøng laøm ñoâng laáy t = - 80C , sau khi vaøo phoøng laøm ñoâng ñaït –250C , noäi suy gaàn ñuùng baûng 4-2 saùch HDTKHTL coù h1=34,8 kJ/kg , h2= -10 kJ/kg. 1000  Q2 h  32,76.44,8.  17 kW 24.3600  Doøng nhieät toaû ra töø bao bì: 1000 Q2b  M b .C b (t1  t 2 ) , kW . 24.3600 Mb- khoái löôïng bao bì döïng saûn phaåm Cb- nhieät dung rieâng bao bì , ôû ñaây bao bì goã Cb=2,5kJ/kgk t1 , t2 – nhieät ñoä bao bì tröôùc vaø sau khi ñöa vaøo phoøng, laáy t1=- 80C t2=-250C. khoái löôïng bao bì coi nhö chieám 15% khoái löôïng saûn phaåm laøm ñoâng, Mb=15%.32,76 =4,9 taán/24h 1000  Q2b  4,9.2,5(8  25)  2,4kW 24.3600
  7. Q2 =2,4 +17 =19,4 KW * Vì phoøng laøm ñoâng khoâng coù thoâng gioù neân doøng nhieät do thoâng gioù Q3=0.
nguon tai.lieu . vn