Xem mẫu

  1. Chương 11: Choïn bình taùch daàu vaø bình taäp trung daàu 1 . Choïn bình taùch daàu. Trong maùy neùn coù daàu boâi trôn ñeå boâi trôn caùc chi tieát truyeàn ñoäng vaø laøm maùt maùy neùn .Khi maùy neùn laøm vieâc luoân coù moät löôïng daàu nhaát ñònh bò cuoán theo hôi neùn vaøo ñöôøng ñaåy sau ñoù ñeán daøn ngöng , vaø baùm treân beà maët trao ñoåi nhieät cuûa daøn ngöng , daøn bay hôi laøm caûn trôû quaù trình trao ñoåi nhieät , laøm hieäu suaát cuûa maùy giaûm . Vì vaäy ngöôøi ta phaûi boá trí bình taùch daàu cho heä thoáng laïnh , ñaëc bieät ñoái vôi heä thoáng amoniac khoâng hoaø tan daàu thì bình taùch daâu trôû neân caøn thieát hôn. Bình taùch daàu coù nhieäm vuï taùch daàu cuoán theo hôi neùn , khoâng cho daàu ñi vaøo daøn ngöng vaø daãn löôïng daàu ñaõ taùch veà laïi maùy neùn hoaëc veà bình taäp trung daàu, noùlaøm vieäc theo nguyeân taéc thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa hôi moâi chaát . Trong heä thoáng naøy bình taùch daàu ñöôïc laép taïi ñöôøng ñaåy cuûa caáp haï aùp vaø cao aùp , hieän nay ngöôøi ta söû duïng phoå bieán loaïi bình taùch daàu doøng xoaùy cylon .
  2. Töông töï nhö bình taùch loûng , ñöôøng kính bình taùch daàu caáp cao aùp tính nhö sau: 4m2 .v 4 Dtd   Vôùi m2 , v4 laø löu löôïng khoái löôïng vaø theå tích rieâng cuûa gas qua bình taùch daàu, cuõng laø löu löôïng khoái löôïng vaø theå tích rieâng cuûa gas treân ñöôøng oáng huùt caáp cao aùp m2= 0,055 kg/s , v4 = 0,1 m3/kg.vaän toác gas qua bình thöôøng laáy  = 0,5m. 4.0,055.0,1 .  Dtd   0,12m 0,5.3,14 Vaäy ta choïn loaïi bình taùch daàu coù ñöôøng kính D  0,12m 4m1. v 2 Ñöôøng kính bình taùch daàu caáp haï aùp : D   . Vôùi m2 , v4 laø löu löôïng khoái löôïng vaø theå tích rieâng cuûa gas qua bình taùch daàu, cuõng laø löu löôïng khoái löôïng vaø theå tích rieâng cuûa gas treân ñöôøng oáng huùt caáp cao aùp m1= 0,042 kg/s , v2 = 0,42 m3/kg.vaän toác gas qua bình  = 0,5m. 4.0,042.0,42 D  0,2 3,14.0,5 Vaäy laáy Ñöôøng kính bình taùch daàu caáp haï aùp D 0,2m
  3. Hình 14 : Nguyeân lyù caáu taïo bình taùch daàu 1 - cöûa hôi vaøo , 2 - cöûa hôi ra . 3 - taám daãn höôùng , 4 – loái daàu ra . 5 – taám chaén . 2. Choïn bình taäp trung daàu . Bình taäp trung daàu duøng ñeå gom daàu töø bình taùch daàu , baàu daàu cuûa bình ngöng , bình chöùa , bình bay hôi , bình taùch loûng … ñeå giaûm toån thaát vaø giaûm nguy hieåm khi xaû daàu töø aùp suaát cao . Bình thöôøng coù daïng hình truï ñaët ñöùng hoaëc naèm ngang , coù ñöôøng noái vôùi ñöôøng huùt veà maùy neùn vaø ñöôøng xaû ñaàu ñöôïc trang bò aùp keá . Daàu ñöôïc xaû veà nhôø cheânh leäch aùp suaát . khi xaû daàu töø trong bình ra ngoaøi , aùp suaát trong bình chæ ñöôïc pheùp cao hôn aùp
  4. suaát khí quyeån chuùt ít , aùp suaát cao nhaát cho pheùp trong bình laø 1,8MPa nhieät ñoä töø -401500C . Bình taùch daàu choïn theo soá löôïng , kích thöôùc caùc thieát bò vaø löôïng daàu coù trong heä thoáng laïnh . Hình 15: Nguyeân lyù caáu taïo bình taäp trung daàu. 1-thaân bình , 2 – oáng laáy daàu , 3 – boä loïc daàu , 4 – ñöôøng noái veà oáng huùt , 5 – ñöôøng noái veà maùy neùn , 6 ñöôøng noái daàu vaøo , 7 – noái aùp keá , 8 – oáng thuyû , 9 – xaû caën , 10 – chaân bình. VII . Tính choïn bình trung gian. Bình trung gian coù nhieäm vuï laøm maùt trung gian hôi moâi chaát sau caùp neùn thaáp aùp vaø quaù laïnh loûng moâi chaát tröôùc khi vaøo van tieát löu baèng caùch bay hôi moät phaàn moâi chaát loûng döôùi aùp suaát trung gian , ngoaøi ra noù coøn ñoùng vai troø bình taùch loûng ñaûm baûo hôi huùt veà maùy neùn caáp ao laø hôi baõo hoaø khoâ . Trong heä thoáng laïnh naøy söû duïng loaïi bình trung gian coù oáng xoaén.
  5. Ta tính dieän tích beà maët truyeàn nhieät cuûa oáng xoaén , döïa vaøo beà maët truyeàn nhieät choïn bình trung gian thích hôïp. QOX F k .t tb Trong ñoù QOX laø phuï taûi nhieät cuûa oáng xoaén , tính nhö sau: QOX = m2(h5 –h6 ) = 0,055(655 – 500 )=8,5 kW k heä soá truyeàn nhieät cuûa oáng xoaén , k = 580  700 W/m2K , laáy k = 610 W/m2K . - Tính nhieät ñoä trung bình logarit cuûa bình trung gian. Nhieät ñoä trong bình trung gian ttg =-30C. Nhieät ñoä quaù laïnh sau khi ñi qua oáng xoaén t6 =00C. Nhieät ñoä tröôùc khi vaøo bình trung gian t5=400C t max  t min 40  2   0  2  t tb    13 0 C t 40  2 ln max ln t min 2 8,5.1000 F  1,1m 2 610.13 Vaäy ta coù theå choïn loaïi bình trung gian coù dieän tích oáng xoaén F1,1m2 Theo baûng 8 – 19 saùch HDTKHTL ta coù theå choïn bình trung gian coù caùc thoâng soá nhö sau :
  6. Kí hieäu DS d H FOX,m2 V , m3 Khoái löôïng ,kg 40C3 42610 70 2390 1,75 0,22 330 Hình 16 : Nguyeân lyù caáu taïo bình trung gian. 1 - ñöôøng hôi veà maùy neùn cao aùp. 2 – noái van an toaøn. 3 – hôi ñeán töø maùy neùn haï aùp. 4 – loûng tieát löu vaøo. 5 – aùp keá. 6 , 8 – ñöôøng caân baèng hôi vaø loûng vôùi van phao . 9 – loûng vaøo oáng xoaén. 10 – loûng ra töø oáng xoaén. 11 –xaû daàu. 12 – oáng thuyû. 13 – xaû NH3 loûng.
nguon tai.lieu . vn