Do an phan tich thuc pham: Tim hieu qui trinh danh gia cam quan, ham luong protein, va ham luong kim loai cho nguyen lieu lua mi

  • 03/04/2019 12:13:11
  • 24 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Muc dich cua do an nay la xay dung duoc tieu chuan chat luong va an toan cho.nguyen lieu lua mi thong qua cac TCVN, QCVN va cac yeu cau quoc te nhu ISO,.AOAC, Codex,....Tu do trinh bay duoc cac chi tieu can thiet nhu hoa ly, vi sinh, cam quan, chi tieu chat.luong, chi tieu an toan cho nguyen lieu,... cung nhu phan tich cac tieu chuan cua.phuong phap kiem tra...i...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.51 M, số trang : 29 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM<br /> <br /> ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM<br /> <br /> TÌM HIỂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN, HÀM<br /> LƯỢNG PROTEIN, VÀ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI CHO<br /> NGUYÊN LIỆU LÚA MÌ<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN HOÀNG TRÂM ANH<br /> MSSV: 2022150156<br /> LỚP: 06ĐHĐB1<br /> GVHD: DƯƠNG HỮU HUY<br /> <br /> TP HỒ CHÍ MINH, 2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM<br /> <br /> ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM<br /> <br /> TÌM HIỂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN, HÀM<br /> LƯỢNG PROTEIN, VÀ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI CHO<br /> NGUYÊN LIỆU LÚA MÌ<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN HOÀNG TRÂM ANH<br /> MSSV: 2022150156<br /> LỚP: 06ĐHĐB1<br /> GVHD: DƯƠNG HỮU HUY<br /> <br /> TP HỒ CHÍ MINH, 2018<br /> <br /> PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ<br /> Trang này đính kèm phiếu giao nhiệm vụ của GVHD<br /> <br /> BẢN NHẬN XÉT CỦA GVHD<br /> Trang này đính kèm bản nhận xét của GVHD<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỒ ÁN<br /> Mục đích của đồ án này là xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho<br /> nguyên liệu lúa mì thông qua các TCVN, QCVN và các yêu cầu quốc tế như ISO,<br /> AOAC, Codex,...<br /> Từ đó trình bày được các chỉ tiêu cần thiết như hóa lý, vi sinh, cảm quan, chỉ tiêu chất<br /> lượng, chỉ tiêu an toàn cho nguyên liệu,... cũng như phân tích các tiêu chuẩn của<br /> phương pháp kiểm tra.<br /> <br /> i<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ