Xem mẫu

 1. ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Các thàng viên trong nhóm: 1.Nguyễn Văn Kiên. 2.Tuấn Vinh Hy. 3.Đoàn Đức Duy. Giảng Viên Hướng Dẫn: Trang Hồng Sơn
 2. User case Ở Mức Tổng Quát Quan Li Ban & Thue Dia online DatHang KhachHang XemThongTinDia QuanLyDia DangNhap QuanLyKhachHang QuanLy QuanLyBanHang ThongKeChung
 3. Phân rã User Case ThueDia M DatHang MuaDia M XemThongTinDia TimKiemDia
 4. ThongKeDia TimKiem M QuanLyDia ThemDia CapNhat XoaDia CapNhat M M QuanLyKhachHang ThongKe
 5. QuanLyBanDia M QuanLyBanHang QuanLyThueDia TK.KhachHang M ThongKeChung TK.DoanhThu TK.Dia Phần Đặc Tả Use Case. Tên use case DatHang Tác nhân chính KhachHang Mức 1
 6. Tiền điều kiện Khách Hàng cần Đăng nhập. Kích hoạt Khách Hàng chọn chức năng đặt hàng dưới mỗi sản phẩm. Đảm bảo thành công Hệ thống chuyển tới trang đặt hàng. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng đặt hàng dưới mỗi sản phẩm. Lúc này khách hàng sẽ có hai lựa chọn đặt hàng: 1.1. Thuê đĩa online(xem trực tiếp trên web) 1.2. Mua đĩa trực tuyến (được mang tới tận nhà.) 2. Hệ thống sẽ trả về trang đặt Hàng 3. khách hàng hoàn thành các thông tin cần thiết 4.hệ thống sẽ xác nhận thong tin 5. thông báo cho khách hàng đã thành công hay chưa. 6.Hệ thông them khách hàng vào database. Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case ThueDia Tác nhân chính KhachHang Mức 2 Tiền điều kiện Khách hàng cần đăng nhập Kích hoạt Chọn chức năng thuê đĩa dưới mỗi sản phẩm. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thuê đĩa online Chuỗi sự kiện chính 1. khách hàng chọn chức năng thuê đĩa online trên mỗi sản phẩm. 2. Hệ thống sẽ trả về trang thuê đĩa 3. Khách hàng hoàn thành một số thông tin cần thiết. 4.Hệ thống xác nhận, và kiểm tra. 5.He thong trả về cho khách hàng một mã số 6.Khách hàng nhận được một mã số ngẫu nhiên từ hệ thống, và lấy mã đó gửi đến cửa hàng theo đầu số quy định của cửa hàng theo các mức giá 5000 VND/Đĩa. (nếu mã số không đúng khách hàng có thể nhắn lần 2.lần 2 miễn phí) 7.Hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận. 8. Hệ thống sẽ thông báo kết quả cho khach hàng và gửi lại cho khách hàng một mã số để khách có thể xem đĩa vừa thuê. 9. Thành công them khách hàng vào cơ sở dữ liệu Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4.
 7. Tên use case MuaHang Tác nhân chính Khách Hàng Mức 2 Tiền điều kiện Khách Hàng cần đăng nhập Kích hoạt Khách Hàng chọn chức năng mua hàng online dưới mỗi sản phầm Đảm bảo thành công Chuyển đến trang mua hàng Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng mua hàng dưới mỗi sản phẩm. 2. Hệ thống sẽ trả về trang mua hàng online. 3. Khách hang sẽ điền các thông tin mà hệ thống yêu cầu 4.Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin. 5.Hệ thống thông báo cho khách hàng kết quả xác nhận. 6. Hệ thống thêm khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case XemThongTinDia Tác nhân chính KhachHang Mức 1 Tiền điều kiện Không có Kích hoạt Khách hàng chọn chức năng xem thông tin đĩa . Đảm bảo thành công Chuyển đến trang xem thông tin đĩa Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng xem thông tin đĩa . 2. Hệ thống chuyển tới trang xem thông dia đĩa. Ngoại lệ
 8. Các thông tin cần nhập không đúng quy định, thông báo cho khách hàng và quay lại bước 2. Tên use case TimKiem Tác nhân chính KhachHang Mức 2 Tiền điều kiện Kích hoạt Khach Hang chọn chức năng tìm kiếm trên website Đảm bảo thành công Hiển thị kết quả tìm kiếm. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng tìm kiếm trên website 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Khách Hàng chọn các tiêu chí tìm kiếm . 4.Hệ thống hiển thị kết quả cho các tiêu chí tương ứng. Ngoại lệ Tên use case QuanLyDia Tác nhân chính QuanLy Mức 1 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng quản lý đĩa của cửa hàng trên thanh menu chính. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí đĩa. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng quản lí đĩa trên menu chính. 2. Hệ thống sẽ trả về trang quản lí đĩa. 3. Sau đó người quản lí có thể tùy chọn các chuc nang theo nhu cầu 4.Sau khi người quản lí đã hoàn tất công việc và nhấn submit thì hệ thống sẽ thông báo những thay đổi và hiển thị kết quả. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4.
 9. Tên use case ThongKeDia Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê đĩa của cửa hàng trên thanh menu chính. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thống kê đĩa Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê đĩa. 2. Hệ thống sẽ trả về trang thống kê đĩa. 3. Sau đó người quản lí có thể tùy chọn các tiêu chí thống kê theo yêu cầu hiện tại . 4.Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tướng ứng cho mỗi yêu cầu cần thống kê. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case TimKiem Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng tìm kiếm đĩa của cửa hàng trên trang quản lí. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang tìm kiếm của quản lí Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng quản lí đĩa trên trang quan li. 2. Hệ thống sẽ trả về trang tìm kiếm. 3. Sau đó người quản lí tùy chọn các tiêu chí tìm kiếm theo nhu cầu 4.Hệ thống trả về trang kết quả tìm kiếm. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4.
 10. Tên use case ThemDia Tác nhân chính ThemDia Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng Thêm đĩa trên trang quản lí đĩa Đảm bảo thành công Đĩa được thêm vào database. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thêm đĩa. 2. Hệ thống trả về trang thêm đĩa 3. Quản lí sẽ them đĩa theo nhu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra xem các đĩa them vào đã có trong database chưa. 5. thông báo cho quản lí biết đã có hay chưa, nếu tiếp tục thì vẫn thêm vào. 6. Sau khi khách hàng đã hoàn tất việc thêm đĩa và nhấn nút kết thúc thì hệ thống sẽ thông báo kết quả những gì mà khách hàng vừa thao tác trên trang này. 7. Thêm đĩa vào database. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case CapNhapDia Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng cập nhật trên trang quản lí đĩa Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí đĩa. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng cập nhật đĩa. 2. Hệ thống sẽ trả về trang hiển thị tất cả các đĩa có trong của hàng 3. Sau đó người quản lí thao tác cập nhật 4.Người quản lí hoàn tất công việc thì hệ thống sẽ thông báo các thay đổi vừa thao tác. 5.Lưu những thay đổi trong database.
 11. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case XoaDia Tác nhân chính QuanLy Mức 1 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng xóa đĩa trên trang quản lí đĩa Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí đĩa. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng xóa đĩa. 2. Hệ thống sẽ trả về trang hiển thị tất cả các đĩa có trong cửa hàng. 3. Sau đó người quản lí có thể tùy chọn xóa các đĩa theo yêu cầu. 4. Hệ thống thông báo có chắc chắn muốn xóa hay không (yes/no) 4. Người quản lí hoàn tất thao tác Hệ thống thông báo những thay đổi trong database. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case QuanLyKhachHang
 12. Tác nhân chính QuanLy Mức 1 Tiền điều kiện Người quản lý cần đăng nhập Kích hoạt Khách hàng chọn mục quản lí khách hành Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí khách hàng. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng quản lý khách hàng 2. Hệ thống trả về trang quản lý khách hàng. 3. Người quản lý sẽ chọn các tiêu trí mình cần tại trang này. 4. Hệ thống hiển thị kết quả. Ngoại lệ Người quản lí chưa đăng nhập, quay lại bước 3 Tên use case CapNhat Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng cập nhật khách hàng Đảm bảo thành công Chuyển đến trang cập nhật khách hàng Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng cập nhật khách hàng 2. Hệ thống sẽ trả về cập nhật khách hàng 3. Sau đó người quản lí có thể tùy chọn các tiêu chí theo nhu cầu . 4.Sau khi người quản lí đã hoàn tất công việc và nhấn submit thì hệ thống sẽ thông báo những thay đổi. 5.Lưu thay đổi trong database Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case ThongKe Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập.
 13. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê khách hàng Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thống kê Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê khách hàng 2. Hệ thống chuyển tới trang thống kê, ở đây mô tả tất cả cả hoạt động gần đây của của hàng thông qua biểu đồ. 3.Khách hàng có thể tùy chọn các kiểu thống kê phù hợp với yêu cầu (theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm …) 4.Hệ thống hiển thị kết quả Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case QuanlyBanDia Tác nhân chính QuanLy Mức 1 Tiền điều kiện Người quản lý cần đăng nhập. Kích hoạt Người quản lý chọn chức năng quản lý bán hàng trên menu chính. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lý bán đĩa. Chuỗi sự kiện chính 1.Chọn chức năng quản lí bán đĩa. 2.Hệ thống chuyển tới trang quản lí bán đĩa của cửa hàng. 3.Quản lí sẽ chọn các tiêu chí quản lí. 4.Hiển thị kết quả lại cho người quản lí. Ngoại lệ Chưa đăng nhập, hệ thống yêu câu quay lại bước 3. 5 Bổ xung các extend cho quản lí thuê đĩa () Tên use case QuanLiThueDia Tác nhân chính QuanLi Mức 1
 14. Tiền điều kiện Người quản lí cần đăng nhập Kích hoạt Khách hàng chọn mục quản lí thuê đĩa trên menu chính. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí thuê đĩa Chuỗi sự kiện chính 1.Chọn chức năng quản lí thuê đĩa 2.Trả về trang quản lý thuê đĩa. ( có Hệ hiển thị thông tin về các khách hàng thuê đĩa và các thông tin về khác về tình trạng khách hàng,và tình trạng đĩa cùng với một số chức năng có trên trang này, người quản lí sẽ chọn để thao tác.) 3.Quản lý sẽ chọn các tiêu chí quản lý. 4.Hiển thị kết quả . Ngoại lệ Người quản lí chưa đăng nhập, hệ thống thông báo yêu cầu quay lại bước 3. 6 Tên use case DangNhap Tác nhân chính QuanLi và KhachHang Mức 2 Tiền điều kiện Phải có tài khoản Kích hoạt Chọn chức năng đăng nhập trên trang chủ Đảm bảo thành công Hiển thị câu thông báo đăng nhập thành công. Chuỗi sự kiện chính 1.Đối tượng chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống. 2.Hệ thống sẽ kiểm tra quyền thông qua tài khoản đăng nhập và hiển thị tương ứng các chức năng có trên trang. Nếu là khách hàng thì chuyển tới trang tương ứng.Nếu là quản lí thì chuyển tới trang có chức năng quản lí. Ngoại lệ Đối tượng đăng nhập chưa có tài khoản, gọi đến trang đăng kí. Tên use case ThongKeChung Tác nhân chính QuanLy Mức 1 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê mọi hoạt động của của hàng.
 15. Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thống kê chung Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê chung 2. Hệ thống sẽ trả về trang thống kê. 3.quản lí tùy chọn các hình thức thông kê trên trang: thông kê đĩa, thống kê doanh thu và thống kê khách hàng (các khách hàng vip sẽ có khuyến mãi theo tháng) 5. Sau khi người quản lí đã hoàn tất công việc và nhấn submit thì hệ thống sẽ thông báo những thay đổi. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case TK.Dia Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê đĩa Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thống kê đĩa Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê đĩa. 2. Hệ thống sẽ trả về trang thống kê đĩa 3. Sau đó người quản lí có thể tùy chọn các hình thức thống kê 6. Hệ thống trả ra kết quả tương ứng. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. Tên use case TK.DoanhThu Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê doanh thu của của hàng Đảm bảo thành công Chuyển đến trang quản lí đĩa. Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê doanh thu. 2. Hệ thống sẽ trả về doanh thu của của hàng với các tùy chọn (theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm). Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4.
 16. Tên use case TK.KhachHang Tác nhân chính QuanLy Mức 2 Tiền điều kiện Người quản lí cần Đăng nhập. Kích hoạt Người quản lí chọn chức năng thống kê khách hàng Đảm bảo thành công Chuyển đến trang thống kê khách hàng Chuỗi sự kiện chính 1. Chọn chức năng thống kê khách hàng. 2. Hệ thống sẽ trả về trang thống kê khách hàng 3. Quản lí sẽ tùy các chức năng thống kê các khách hàng VIP, các khách hàng mới … 4. Hệ thống trả về kết quả tương ứng. Ngoại lệ Nếu người quản lí chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu câu quay lại bước 4. DomainModle
 17. Dia QuanLy Ma.Dia Ma.QuanLy TenDia TenQL 1 +Quan Ly TenHoaDon DS.Dia n TheLoai Thong qua quan DS.KhachHang ThoiLuong LoaiDia he Khach Hang GiaThue voi Hoa Don co 1 GiaMua the xac dinh DienVienChinhTrongDia khach hang da so huu nhung dia +Quan Ly 1..n nao . +Chua 1..n KhachHang 0..n Ma.KhachHang HoaDon HoTen +Xuat Ma.HoaDon DS.HoaDon DiaChi 0..1 DS.Dia 0..n Date TenKhachHang TenQuanLy Phần Sequence Diagram. User case: DatHang
 18. :HeThong : KhachHang 1: Chon chuc nang dat hang 2: He thong tra ve trang dat hang 3: Khach hang hoan thanh cac thong tin 4: He thong xac nhan va kiem tra thong tin 5: Thong bao ket qua cho khach hang 6: Them khach hang vao database User case: ThueDia
 19. :HeThong : KhachHang Loop 1: Khach Hang chon chuc nang thue dia 2: He Thong tra ve trang thue dia 3: Khach Hang hoan thanh cac thong ti can thiet 4: He thong kiem tra va xac nh 5: Tra ve cho khach hang mot ma so 6: Kh lay ma so nhan tin den dau so cua cua hang 7: He thong kiem tra va xac nh 8: Thong bao ket qua cho khach hang va neu thanh cong se gui ma xem dia 9: Them khach hang vao databa User case: MuaDia
 20. :HeThong : KhachHang Loop 1: Chon chuc nang mua hang duoi moi san pham 2: He thong tra ve trang mua hang 3: Khach hang dien cac thong tin theo yeu cau 4: He thong kiem tra va xac nhan 5: Thong bao cho khach hang ket qua 6: Them khach hang vao database User case: XemThongtinDia