Xem mẫu

  1. Chương 4: CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MÓNG 1/ Phương án móng băng Tính móng băng tại vị trí : II-3-C Dựa vào cột E ta có:
  2. 0.88N N N 0.95N 0.85N 1.2M M M M 1.3M 0.88Q Q Q 0.7Q 0.9Q A B C D E 0.88N N N 0.95N 0.85N 1.2M M M M 1.3M 0.88Q Q Q 0.7Q 0.9Q A B C D E Các tải trọng ở các cột: dựa vào cột E ta có: 0.85N = 68T => N = 80T 1.3M = 6.2Tm =>M = 4.7 Tm 0.9 Q = 8.2T => Q = 9T Tương tự như vậy cho các cột khác. Coät A N A =70.4T M A =5.64Tm Q A =7.9T Coät B N B =80T M B =4.7Tm QB =9T
  3. Coät C N C =80T M C =4.7Tm QC =9T Coät D N D =76T MD=4.7Tm QD =6.3T Cột E NE = 68T ME = 6.1Tm QE = 8.1T Tính và chọn sơ bộ các giá trị kich thước và chiều sâu chôn móng: Để thiết kế móng băng theo điều kiện địa chất này để đảm bảo độ lún ta đặt móng trên lớp đất số 3. bỏ qua lớp dất số 1 và 2 . Bỏ qua lớp đất mặt dày 1.2m có  tb = 1.97T/m3. mực nước ngầm ở độ sâu 3.2m kể từ mặt đất đắp. Chọn sơ bộ các giá trị kích thước và chiều sâu chôn móng: 1/ xác định chiều dài móng -Chọn chiều cao sườn móng theo kết cấu bê tông cốt thép: hs = (1/6  1/8) a 1 1 hs  .amax   6000  750( mm). 8 8  chọn hs = 0.8 (m) đầu thừa: - C1 = (1/2  1/4) a1=(1/2  1/4) *4000 choïn C1=1.5 m o C2 = (1/2  1/4) a4=(1/2  1/4) *4000 choïn C2=1.5m Chiều dài móng băng: L=Lo+2C=19+2*1.5=22(m) Bề rộng móng băng : b = 2(m) Độ sâu đặt móng h = 2(m) quy các tải về dưới chân cột về trọng tâm đáy móng: chọn chiều dương momen la chiều quay thuận chiều kim đồng hồ và ngươc lại  N  NA + NB + NC + ND + NE = 70.4+80+80+76+68= 374.4T M  M M   M N   MQ. Với  M M  MA + MB +MC - MD – ME = 5.64 + 4.7 + 4.7 – 4.7 – 6.1 = 4.24 Tm
  4. M N  -NA*9.5 - NB*5.5 +NC*0.5 +ND*5.5 + NE*9.5 = - 70.4*8.5 – 80*4.5 + 80*0.5 + 76*5.5 + 68*8.5 = 77.6 Tm M Q  [(QA + QB +QC – QD -QE)].hs = (7.9 + 9 + 9 – 6.3 – 8.1)*0.8 = 9.2Tm  M   M M   M N   M Q . = 4.24+77.6+9.2= 91Tm  Q  [(QA + QB + QC) - [(QD+QE )] =11.5T Lấy hệ số an toàn la 1.15 ta có đươc các giá trị tiêu chuẩn N tt M tt Qtt N tc  M tc  Q tc  n n n N tc  325.56T M tc  79Tm Q tc  10T 1.kiểm tra sự ổn đinh của đất nền dưới đáy móng: Điều kiện kiểm tra sự ổn định của móng:  Pmax  1,2.Rtc tc  tc  Pmin  0  tc  Ptb  Rtc Rtc = m ( A b I + B tbh +D ctc) Vôùi + m = 1 + ctc , tc laø löïc dính vaø goc ma saùt thöù ba ctc = 3.43 T/m2 tc = 150 A = 0.325 B = 2.3 D = 4.84 maø ñn = 1.97-1=0.97 (T/m3) + chon b = 2 (m) h=btg( 450   )= 2tg(450 + 15 )= 2.6 (m) 2 2
  5.  w.h  dn.h 1,97 *1.2  0,97 *1.4 Vôùi tb= = = 1.43(T/m3 ) h 2 .6 R tc  1  0.325  2  1.97  2.3  2  1.43  4.84  3.43  24.46T / m 2 Kích thước móng được xác định sơ bộ dựa vào công thức sau : Fsb  N tc  325.56  16.23m 2 R   tb  h tc 24.46  2.2  2 Chọn F = 1.1  1.4Fsb  chọn F=1.4x16.23 = 22.72 m2 F 22.72 Ta có F  l b  b    1.03m l 22 Để tiện cho việc tính toán ta chọn b = 2m Tính lại diện tích F  l  b  22  2  42m2 Tính bs ? dựa vào sơ đồ bố trí các cột chọn cột nào có tải trọng lớn nhất để xác định bề rộng cột . Ta chọn NB = 80T . N tt 80 103 kg F   0.0615m 2 Rn 130kg / cm 2 Rn cường độ bê tông chịu nén lấy theo Max bê tông 300. Mặt khác ta có F  bc2  bc  F  0.0615  0.248m Để thuận tiện cho việc tính toán ta chọn bc = 0.3 m .Từ đó ta chọn bề rộng sườn lấy tối thiểu là 0.05 m tính từ cạnh cột .vậy chọn bs = 0.4 m. Kiểm tra độ ổn định và lún của nền đất :  Kiểm tra độ ổn định của nền : Kiểm tra độ ổn định của nền với 3 điều kiện : p max  1.2 R tc tc p min  0 tc (**) ptb  R tc tc M tt 91 Độ lệch tâm el  tt   0.24m N 374.4 N tc 6e  325.56  6  0.24   Ptc max   (1  l )   tb h    1     2.2  2  12.28T / m 2 F l  22  2  22  
  6. N tc 6e  325.56  6  0.25   Pmin  tc  (1  l )   tb h    1     2.2  2  11.3T / m 2 F l  22  2  22    p tc  pmin   12.28  11.3  tc ptb   max tc    11.79T / m 2  2   2  Ta thấy ba điều kiện : pmax  12.28T / m 2  1.2 R tc  1.2  24.46  29.352T / m 2 tc pmin  11.3T / m 2  0 tc ptb  11.79T / m 2  R tc  24.46T / m 2 tc Vậy thoã mãn điều kiện ổn định nền ổn định và làm việc như một vật liệu đàn hồi.
nguon tai.lieu . vn