Xem mẫu

  1. ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG ĐIỆN CHƯƠNG IX TỔNG KẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT I - MỞ ĐẦU Phần cuối của bản thiết kế là dự án kinh phí công trình và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Việc lập dự toán công trình chỉ có thể tiến hành sau khi đã có bàn thiết kế chi tiết cụ thể từ đó lập ra các bản dự toán về các chi phí xây dựng trạm, chi phí xây dựng đường dây. Dự toán công tròn gồm các phần chủ yếu như xây dựng, lắp đặt máy, các hạn mục về thiết kế cơ bản. Trong phần tổng kết này chủ yếu tính giá thành tải điện thông qua việc tính toán tổn thất điện năng và thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. II - TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Tính toán tổn thất điện năng ứng với tình trạng phụ tải cực đại. Theo bảng 7.1 và 7.2 tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện chia ra làm 2 phần : 1- Tổn thất công suất trên đường dây ∑∆PL = 2,379 MW 2 - Tổn thất công suất trong máy biến áp bao gồm - Tổn thất đồng: ∑ ΔPCu = 0,29 MW - Tổn thất sắt: ∑ ΔPFe = 0,228 MW - Tổn thất công suất trong thiết bị bù: ∑∆Pbù = ∆P*. ∑Qbù= 0,005 . 61,361 = 0,307 MW - Tổn thất công suất tổng: ∆P∑ = ∑∆PL + ∑∆PCu + ∑∆PFe + ∑∆Pbù = = 2,379 + 0,29 + 0,228 + 0,307 = 3,204 MW - Tổn thất công suất tính theo % của toàn bộ phụ tải trong mạng điện: ΔP∑ 3, 204 ΔPΣ % = × 100 = × 100 = 3, 445 P∑ 93 Trong đó : P∑ là tổng công suất tác dụng của phụ tải. 3 - Tổn thất điện năng hàng năm trong mạng điện chia làm 2 phần: - Tổn thất điện năng trong thép của MBA: ΔAFe = ∑ ΔPFe × T = 0, 228 × 8760 = 1997, 28 MWh - Tổn thất điện năng trên đường dây và trong cuộn dây của MBA: ΔAR = ( ∑ ΔPL + ∑ ΔPCu ) × τ = ( 2,379 + 0, 29 ) × 3410,934 = 9103, 783 MWh 123 SV : Lâm Huỳnh Quang Đức
  2. ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG ĐIỆN Trong đó τ : thời gian tổn thất công suất cực đại : τ = (0,124 + Tmax.10-4)2 x 8760 = (0,124 + 5000.10-4)2 x 8760 = 3410,934 giờ/năm - Tổn thất điện năng trong thiết bị bù được tính như sau: ΔAbu = ∑ ΔPbu × Tmax = 0,307 × 5000 = 1535 MWh - Tổng tổn thất điện trong toàn mạng điện: ΔAΣ = ΔAFe + ΔAR + ΔAbu = 1997, 28 + 9103, 783 + 1535 = 12636, 063 MWh - Tổng tổn thất điện trong toàn mạng điện tính theo % của tổng điện năng cung cấp phụ tải: AΣ = PΣ × Tmax = 93 × 5000 = 465000 MWh ΔAΣ 12636, 063 ΔAΣ % = × 100 = × 100 = 2, 717 AΣ 465000 III - TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH TẢI ĐIỆN: - Tính toán phí tổn vận hành hàng năm của mạng điện: Y = avh ( L ) × K L + avh (T ) × KT + c × ΔAΣ Trong đó : - avh(L) : hệ số vận hành (khấu hao, tu sửa, phục vụ) của đường dây : + cột bêtông cốt thép : avh(L) = 0,04. + cột sắt : avh(L) = 0,07 avh(T) : hệ số vận hành của trạm biến áp. Ta lấy avh(T) = 0,1 KL : Tổng vốn đầu tư xây dựng đường dây = 4886,4. 103 USD c : giá tiền 1 kWh điện năng tổn thất = 0,05$/ kWh KT : Tổng vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp : Tra bảng PL4.2, hình PL4.4 và quy đổi từ Rúp ra USD, kết quả theo bảng sau : Trạm biến Số lượng Công suất Giá tiền 1 máy Giá tiền toàn áp máy định mức 103 USD trạm 103 USD 1 1 25000 128 128 2 1 25000 128 128 3 2 16000 98 196 4 2 16000 98 196 5 2 25000 128 256 6 2 10000 70 140 KT =1044. 103 USD Y = ( avh ( L ) × K L ) + ( avh (T ) × KT ) + ( c × ΔAΣ ) = ( ) ( ) ( ) = 0, 04 × 4866, 4 × 103 + 0 × 0, 07 + 0,1× 1044 × 103 + 0, 05 × 12636, 063 × 103 = 931, 659 × 103 USD 124 SV : Lâm Huỳnh Quang Đức
  3. ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG ĐIỆN Y 931, 659 × 103 - Giá thành tải điện : β = = = 2, 004USD / MWh A∑ 465000 - Giá thành xây dựng mạng điện do 1 MW công suất phụ tải cực đại: K∑ 4886,4 ×103 + 1044 ×103 K= = = 63, 768 ×103 USD / MW P∑ 93 Trong đó K ∑ = K L + KT 5 - Bảng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Thứ tự Các chỉ tiêu Đơn vị Trị số Ghi chú Độ lệch điện áp lớn nhất 0,938 Thanh góp hạ áp 3 1 % và nhỏ nhất -0,174 Thanh góp hạ áp 4 Độ lệch điện áp lớn nhất 0,899 Thanh góp hạ áp 3 2 % và nhỏ nhất lúc sự cố 0,27 Thanh góp hạ áp 6 3 Tổng độ dài đường dây Km 301,725 Tổng công suất các trạm 4 MVA 114,61 biến áp Tổng công suất kháng do 5 điện dung đường dây MVAr 9,762 sinh ra 6 Tổng dung lượng bù MVAr 61,361 7 Vốn đầu tư đường dây 103USD 4886,4 8 Vốn đầu tư trạm biến áp 103USD 1044 9 Tổng phụ tải max, P∑ MW 93 10 Điện năng tải hàng năm MWh 465000 Tổng tổn thất công suất 11 MW 3,204 ∆P∑ Tổng tổn thất công suất 12 % 3,445 ∆P∑ % Tổng tổn thất điện năng 13 MWh 12636,063 ∆A∑ Tổng tổn thất điện năng 14 % 2,717 ∆A∑ % Giá thành xây dựng 15 mạng điện cho 1 MW 103USD/MW 63,768 phụ tải 125 SV : Lâm Huỳnh Quang Đức
  4. ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG ĐIỆN 16 Phí tổn kim loại màu Tấn 380,019 17 Giá thành tải điện USD/MWh 2,004 Phí tổn vận hành hàng 18 103USD 931,659 năm 126 SV : Lâm Huỳnh Quang Đức