Xem mẫu

  1. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc Lêi nãi ®Çu Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc th× nhu cÇu sö dông gç ngµy cµng cao. NhÊt lµ gç ®­îc sö dông trong néi thÊt th× ngµy mét ®­îc ­a chuéng. Trong cuéc sèng hµng ngµy, hÇu nh­ mçi gia ®×nh trong x· héi ®Òu sö dông nh÷ng s¶n phÈm Méc gia dông nh­ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng nh­ chøng tá r»ng Méc gia dông chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong x· héi còng nh­ trong thêi ®¹i ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn. Nhu cÇu vÒ ®å Méc ngµy cµng cao vµ ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m.§Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi nhËn thøc vµ nhu cÇu cña con ng­êi th× rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®­îcra ®êi cã tÝnh chÊt mé c¸ch ®a d¹ng vÒ chøc n¨ng vµ chñng lo¹i. HiÖn t¹i em ®ang lµ sinh viªn khoa ChÕ biÕn l©m s¶n ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ C«ng nghÖ Méc. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu th× em ®­îc giao lµm ®å ¸n thiÕt kÕ bµn ¨n BA V 4 M1. §­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. Vâ Thµnh Minh nªn em còng hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n cña m×nh. Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cßn nhiÒu chç thiÕu sãt mong thÇy cïng c¸c b¹n gióp ®ì thªm. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Hµ T©y ngµy 01/06/2008 Sinh viªn thùc hiÖn Hoµng M¹nh §×nh 1
  2. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc i. MÆt bµn +KÝch th­íc ph«i tinh : L x w x t = 1068.8 x 1068.8 x 25 (mm) -ThÓ tÝch gç chi tiÕt trong mét s¶n phÈm V* = 1.0668 x 1.0668 x 0.025 = 0.028 (m3) -L­îng d­ gia c«ng dïng trong s¶n xuÊt ®å méc hiÖn nay ®­îc lÊy theo gi¸ trÞ kinh nghiÖm.L­îng d­ gia c«ng theo chiÒu dµy,chiÒu réng lÊy tõ 3-5 mm,®èi víi chi tiÕt ng¾n lÊy 3 mm, dµi > 1(m) lÊy 5 mm. L­îng d­ gia c«ng theo chiÒu dµi lÊy tõ 5 – 20 mm ®èi víi chi tiÕt cã ®Çu méng lÊy 5 mm chi tiÕt ®Çu kh«ng cã méng lÊy 10 mm. Em lùa chän kÝch th­íc : - L = 5 mm (l­îng d­ theo chiÒu dµi) - W = 2 mm (l­îng d­ theo chiÒu réng) - t = 3 mm (l­îng d­ theo chiÒu dµy) -KÝch th­íc ph«i th«. ChiÒu dµi : = 1066.8 + 10 = 1076.8 mm ChiÒu réng : = 1066.8 + 10 = 1076.8 mm ChiÒu dµy : = 25 + 3 = 28 mm -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong 1 s¶n phÈm V = 1.0768 x 1.0768 x 0.028 = 0.0325 (m3) -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong tÝnh to¸n trong s¶n l­îng kÕ ho¹ch V+ = VxA = 0.0325 x 20000 = 650 (m3) -Tû lÖ phÕ phÈm trong s¶n xuÊt ®å méc  5%. Chän = 2% Tû lÖ phÕ phÈm = 2% x 650 = 13 (m3) -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong tÝnh to¸n theo s¶n l­îng kÕ ho¹ch vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm. V = 650x(1 + 2%) = 663 (m3) -Tû lÖ ph«i th« khi pha ph«i(0.95 – 0.98). Chän = 0.95 -ThÓ tÝch gç nguyªn liÖu. 663  697.89 (m3) V= 0.95 -Tû lÖ ra ph«i tinh. 2
  3. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc V .* A .0.028.20000 C= x100 = .100  80.24 %  V 697.89 Nh­ vËy tÝnh cho ch©n ban vµ vai däc vµ vai ngang. B¶ng chi tiÕt tÝnh nguyªn liÖu B¶ng chi tiÕt tÝnh nguyªn liÖu TT S¶n l­îng kÕ ho¹ch : 20000 sp/n¨m Tªn chi tiÕt 1 MÆt bµn Ch©n bµn Vai däc Vai ngang Tªn sphÈm 2 VËt liÖu vµ loµi c©y Gç mÝt Gç mÝt Gç mÝt Gç mÝt Sè chi tiÕt trong s¶n 3 1 4 2 2 phÈm L(mm) 1066.8 725 860 860 KÝch th­íc W(mm) 1068.8 50 60 60 4 ph«i tinh T (mm) 50 20 20 25 ThÓ tÝch gç chi tiÕt 5 0.028 0.0018 0.001 0.001 trong1s¶n phÈm(m3) L(mm) 10 10 5 5 L­îng d­ 6 gia c«ng W(mm) 2 2 2 2 (mm) T(mm) 3 3 3 3 L(mm) 1076.8 725 865 865 KÝch 7 th­íc W(mm) 1076.8 52 62 62 ph«i th« T(mm) 28 53 23 23 ThÓ tÝch gç ph«i th« 8 0.0325 0.002 0.00123 0.00123 tÝnh trong 1 sp(m3) ThÓ tÝch gç ph«i th« tÝnh to¸n theo s¶n 9 644.45 40.5 24.66 24.66 l­îng vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm (m3) 3
  4. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc Tû lÖ phÕ phÈm tÝnh 10 2 2 2 2 theo (%) ThÓ tÝch gç ph«i th« tÝnh theo s¶n l­îng 11 657.38 41.32 25.16 25.16 kÕ ho¹ch vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm (m3) ThÓ tÝch gç nguyªn 12 788.86 49.59 30.20 30.20 liÖu(m3) 13 Tû lÖ ra ph«i tinh(%) 72.13 73.10 68.35 68.35 ThÓ tÝch phÕ 14 60 240 60 60 phÈm(mm3) B¶ng 02 :B¶ng s¬ ®å l­u tr×nh c«ng nghÖ cña chi tiÕt. Vai Vai MÆt bµn Ch©n däc(860x ngang(86 TT Tªn chi tiÕt (1066.8x1066. bµn(725x50x 60x20)(m 0x60x20) 8 x25)(mm) 50)(mm) m) (mm) 1 VÞ trÝ lµm viÖc tªn thø tù gia c«ng 2 Bµn v¹ch mùc x x x x 3 C­a ®u c¾t ng¾n x x x x 4 C­a ®Üa xÎ däc x x x x 5 C­a vßng l­în x Bµo thÈm bµo mÆt 6 x x x x chuÈn Bµo cuèn mÆt ®èi 7 x x x diÖn M¸y phay trôc 8 ®øng t¹o th©n x x x x méng 4
  5. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc M¸y khoan ®ôc lç 9 méng vu«ng ®ôc x lç méng B¨ng nh¸m ®¸nh 10 x x x x nh½n 11 Ghi chó B¶ng 03 : Chi tiÕt mÆt bµn : 1066.8x1066.8x25 (mm) Tªn c«ng ®o¹n gia §¸nh TT V¹c mùc C¾t ng¾n XÎ däc c«ng nh½n §¸nh M¸y c«ng cô hoÆc Bµn v¹ch 1 C­a ®u C­a ®Üa nh½n vÞ trÝ mùc b¨ng B¨ng Tªn Bµn L­ìi c­a L­ìi c­a 2 Dao nh¸m K.Th­íc 350 350 150 Tèc ®é ®Èy 15 20 7 m/ph Tèc ®é 35 40 25 c¾t m/s Quy 3 tr×nh gia Sè lÇn 2 2 4 c«ng qua dao Sè chi tiÕt g¸ 1 1 1 ®Æt khi lµm viÖc KÝch th­íc gia 7 1066.8x1066.8 1066.8 1066.8 1066.8 c«ng (mm) 5
  6. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc M¸y c«ng cô vµ 8 1 1 1 c«ng nh©n phô trî M¸y c«ng cô vµ 9 cÊp bËc c«ng nh©n 0 1 2 phô trî §Þnh møc thêi gian 10 0.9 0.8 1 lµm viÖc B¶ng 04 : Chi tiÕt ch©n bµn 735x52x53 mm Bµo Bµo Tªn c«ng V¹ch C¾t mÆt mÆt Bo §ôc lç §¸nh TT ®o¹n gia XÎ däc mùc ng¾n chuÈ ®èi ®Çu méng nh½n c«ng n diÖn M¸y c«ng Bµn Khoan C­a Bµo Bµo 1 chj hoÆc vÞ v¹ch C­a ®Üa méng lç B¨ng kÑp ®u thÈm cuèn trÝ mùc vu«ng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo khoan nh¾m 2 Dao kÝch 200x 350 400 80 R=4.5 150 th­íc 20x2 Tèc ®é 15 20 6 10 10 7 ®Èy Quy tr×nh m/ph 3 gia Tèc c«n ®é 35 40 25 30 25 25 g c¾t m/s Sè 1 2 2 3 2 3 6
  7. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc lÇn qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt 726x kÝch th­íc 728x5 728x51 725x5 725x50 725x50x 4 51x5 sau gia c«ng 2x53 x53 0x50 x50 50 2 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng cô sè cÊp 6 bËc c«ng 0 2 2 1 1 2 nh©n phô trî §Þnh møc 7 thêi gian 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1 lµm viÖc 8 Ghi chó B¶ng 05 : Chi tiÕt vai däc : 865x62x23 mm TT Tªn c«ng V¹ch C¾t XÎ Bµo Bµo Bä §ôc lç §¸nh 7
  8. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc ®o¹n gia mùc ng¾n däc mÆt mÆt ®Çu méng nh½n c«ng chuÈn ®èi diÖn M¸y c«ng Bµn Phay C­a Bµo Bµo B¨ng 1 chj hoÆc vÞ v¹ch C­a ®u trôc ®Üa thÈm cuèn kÑp trÝ mùc ®øng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo phay nh¾m 2 Dao kÝch 200x Rdao= th­í 350 400 80 150 20x2 6mm c Tèc ®é ®Èy 15 20 6 10 10 7 m/p h Tèc ®é Quy 35 40 25 30 25 25 c¾t tr×n m/s h 3 gia Sè c«n lÇn 1 2 2 3 1 3 g qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt 8
  9. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc kÝch th­íc 860x 860x 860x 860x 860x6 860x60 4 sau gia 61x2 60x2 60x2 60x2 2x23 x20 c«ng 3 3 0 0 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng cô sè cÊp 6 bËc c«ng 0 2 2 1 1 2 nh©n phô trî §Þnh møc 7 thêi gian 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1 lµm viÖc 8 Ghi chó B¶ng 06 : Chi tiÕt vai ngang 865x62x23 mm Bµo Tªn c«ng Bµo V¹ch C¾t XÎ mÆt Bä §ôc lç §¸nh TT ®o¹n gia mÆt mùc ng¾n däc ®èi ®Çu méng nh½n c«ng chuÈn diÖn M¸y c«ng Bµn Phay C­a Bµo Bµo B¨ng 1 chi hoÆc vÞ v¹ch C­a ®u trôc ®Üa thÈm cuèn kÑp trÝ mùc ®øng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo phay nh¾m 2 Dao kÝch 200x Rdao= 350 400 80 150 th­í 20x2 6mm 9
  10. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc c Tèc ®é ®Èy 15 20 6 10 10 7 m/p h Tèc ®é 35 40 25 30 25 25 c¾t Quy m/s tr×nh 3 gia Sè c«ng lÇn 1 2 2 3 1 3 qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt kÝch th­íc 860x 860x 860x 860x 860x6 860x60 4 sau gia 61x2 60x2 60x2 60x2 2x23 x20 c«ng 3 3 0 0 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng 6 cô sè cÊp 0 2 2 1 1 2 bËc c«ng 10