Xem mẫu

  1. DNS làm vi c như th nào? DNS (Domain Name System) là m t h cơ s d li u phân tán dùng ñ ánh x gi a các tên mi n và các ñ a ch IP. DNS ñưa ra m t phương pháp ñ c bi t ñ duy trì và liên k t các ánh x này trong m t th th ng nh t. Trong ph m vi l n hơn, các máy tính k t n i v i internet s d ng DNS ñ t o ñ a ch liên k t d ng URL (Universal Resource Locators). Theo phương pháp này, m i máy tính s không c n s d ng ñ a ch IP cho k t n i mà ch c n s d ng tên mi n (domain name) ñ truy v n ñ n k t n i ñó. V i mô hình phân c p như hình dư i ñây : Mô hình phân c p tên mi n ð hi u rõ hơn v ho t ñ ng c a DNS chúng ta xét ví d và tham kh o hình v dư i ñây: Ví d ho t ñ ng c a DNS: Ví d ho t ñ ng c a DNS Gi s PC A mu n truy c p ñ n trang web www.yahoo.com và server vvn chưa lưu thông tin v trang web này, các bư c truy v n s di n ra như sau: o ð u tiên PC A g i m t request h i server qu n lý tên mi n vnn h i thông tin v www.yahoo.com Server qu n lý tên mi n vnn g i m t truy v n ñ n server top level
  2. domain. o Top level domain lưu tr thông tin v m i tên mi n trên m ng. Do ñó nó s g i l i cho server qu n lý tên mi n vnn ñ a ch IP c a server qu n lý mi n com (g i t t server com). o Khi có ñ a ch IP c a server qu n lý tên mi n com thì l p t c server vnn h i server com thông tin v yahoo.com. Server com qu n lý toàn b nh ng trang web có domain là com, chúng g i thông tin v ñ a ch IP c a server yahoo.com cho server vnn. o Lúc này server vnn ñã có ñ a ch IP c a yahoo.com r i. Nhưng PC A yêu c u d ch v www ch không ph i là d ch v ftp hay m t d ch v nào khác. Do ñó server vnn ti p t c truy v n t i server yahoo.com ñ yêu c u thông tin v server qu n lý d ch v www c a yahoo.com. o L ñương nhiên khi nh n ñư c truy v n thì server yahoo.com g i l i cho server vnn ñ a ch IP c a server qu n lý www.yahoo.com. o Cu i cùng là server vnn g i l i ñ a ch IP c a server qu n lý www.yahoo.com. cho PC A và PC A k t n i tr c ti p ñ n nó. Và bây gi thì server vnn ñã có thông tin v www.yahoo.com cho nh ng l n truy v n ñ n sau c a các client khác.
nguon tai.lieu . vn