Xem mẫu

  1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 63-64; 6 ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Abstract: Vietnamese Railway is a particular economic and technical industry in the national economy. However, comparing with requirements of national development in the new period, Vietnamese railway industry has not promoted the strength of a key economic sector. There are many reasons for this current situation, but the most fundamental reason is that the railway industry lacks high quality human resources. In the article, we focus on analyzing specific orientation in training high quality human resources in Vietnamese railway industry, which is a particularly important content in the current restructuring phase for sustainable development of Vietnam Railway Corporation. Keywords: Training, human resource development, Railway industry. 63 Email: thuongpt@utt.edu.vn
  2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 63-64; 6 64
  3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 460 (Kì 2 - 8/2019), tr 1-6 các hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức và năng lực về ĐBCL cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên, cũng như việc thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn về ĐBCL; tổ chức biên soạn, dịch và phổ biến các tài liệu về ĐBCL,... sẽ là những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định góp phần không nhỏ để hình thành một hệ thống ĐBCL bên trong vững chắc. Tài liệu tham khảo [1] Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) (2016). Hướng dẫn đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dịch). NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. [2] Sanyal, B. C. - Martin, M. (2007). Quality assurance and the role of accreditation: An overview. Report: Higher Education in the World 2007: Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake. [3] Do, Q.T., Pham, H.T., - Nguyen, K.D. (2017). Quality Assurance in the Vietnamese Higher Education: A Top-Down Approach and Compliance-Driven QA. The rise of quality assurance in Asian higher education (pp. 191-207): Elsevier. [4] ASEAN Quality Assurance Network- AQAN(2016). ASEAN Quality Assurance Framework. [5] Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2017). Quyết định số 1520/QĐ-ĐHQG ban hành Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. [1] Đỗ Minh Cương - Nguyễn Thị Doan (2001). Phát [6] Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2017). Quyết triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam. định số 1521/QĐ-ĐHQG ban hành Quy định về đánh NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật. giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. [2] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1468/QĐ-TTg [7] Thủ tướng Chính phủ (2013). Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy số37/2013/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch mạng hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006- Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hà Nội, 2015. 2020. [3] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 198/QĐ-TTg [8] Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tái cơ 711/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển giáo cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn dục 2011-2020. 2012-2015. Hà Nội, 2013 [4] Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đường sắt Việt Nam lần thứ X - Nhiệm kì 2010- 2015. ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO... [5] Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đường sắt (Tiếp theo trang 64) Việt Nam lần thứ XI - nhiệm kì 2015-2020, năm 2015 [6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật. [7] Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội, 2017. 6