Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo quan điểm giử gìn và phát huy...

  • 30/08/2018 03:04:59
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

rong bối cảnh những biến động lớn về chính trị - xã hội đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu hiện nay thì sự quan tâm đến vấn đề bản sắc dân tộc trở thành một vấn đề nóng bỏng. Giao lưu văn hoá đang diễn ra không chỉ ở phạm vi quan hệ giữa một dân tộc, một quốc gia mà nó còn thâm nhập sâu, rộng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nền kiến trúc của Việt Nam không nằm ngoài bối cảnh chung đó....

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 19.68 M, số trang : 522

Xem mẫu

Chi tiết

  1. phÇn Më ®Çu
  2. PhÇn mét b¶n s¾c kiÕn tróc viÖt nam

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ