Xem mẫu

  1. Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Đội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ trở xuống thu 20.000đ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ đến 50.000.000 thu 50.000đ. Lệ phí tham Mức giá khởi điểm trị giá từ Quyết định số 1. gia đấu giá. 50.000.000đ đến 100.000.000đ thu 105/2007/QĐ-UBN... 100.000đ. Mức giá khởi điểm trị giá từ 100.000.000đ đến 500.000.000đ thu 200.000đ. Mức giá khởi điểm trị giá 500.000.000đ thu 500.000đ. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui 1. Bước 1 định. Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ 2. Bước 2 và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Hội đồng định giá và Bán đấu giá tài sản sung công quỹ nhà nước quận sẽ 3. Bước 3 tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân, đại diện tổ chức đăng ký tham gia đấu giá. Nhận quyết định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện 4. Bước 4 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo đúng 1. ngành nghề liên quan đến tài sản tham dự đấu giá (bản sao y có chứng thực); Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) của người đại diện hợp lệ 2. tham dự đấu giá. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không