Xem mẫu

  1. Dinh dư ng và s phát tri n não b tr Theo các chuyên gia v s c kh e trên th gi i, mu n cho tr ư c kh e m nh và thông minh, thì bên c nh các y u t như: di truy n, môi trư ng s ng, phương pháp giáo d c... các b c cha m c n xây d ng cho tr m t ch dinh dư ng h p lý, ây là y u t vô cùng quan tr ng trong vi c phát tri n trí tu và th l c tr em. Ch dinh dư ng ph i m b o các ch t sau.
  2. S am S a m là th c ph m cơ b n c a não. Nghiên c u cho th y, s a m mang l i nh ng l i ích t i a cho s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh . Nó ngăn ng a các b nh truy n nhi m nguy hi m và là ngu n dinh dư ng quí giá không gì có th thay th . Các nhà khoa h c an M ch kh ng nh r ng, s a m giúp tr v a kh e m nh hơn, v a thông minh hơn. Nghiên c u cũng cho th y, nh ng a tr ư c bú m trong chín tháng u is thông minh hơn, so v i tr không ư c bú m ho c bú m trong vòng m t tháng hay ít hơn. Acid béo - omega 3 M t nghiên c u ư c công b trên t p chí Nhi khoa Hoa Kỳ (Journal of Pediatrics), ã ch ng minh nh ng l i ích c a acid béo c n thi t iv is phát tri n c a não b tr . Các nhà nghiên c u ã cho tr sinh non u ng s a có acid béo c n thi t. n sáu tháng tu i, nh ng tr sinh non ó có nh ng d u hi u cho th y phát tri n t t hơn nh ng tr sinh non không ư c u ng s a có acid béo c n thi t cho não. Có th nói, không ch óng m t vai trò quan tr ng i v i s phát tri n não b c a tr trư c khi chào i, mà acid béo omega 3 còn r t quan tr ng i v i não và s c kh e tinh th n su t cu c i con ngư i. Protein Protein là ch t ki m soát s hưng ph n cũng như là quá trình ki m soát c a các t bào não. Nó óng vai trò quan tr ng trong vi c ho t ng c a não như: trí nh , ngôn ng , suy nghĩ, v n ng, th n kinh d n truy n. Th c
  3. ph m có ch a nhi u protein là: th t n c, tr ng gà, các s n ph m ư c làm t u, cá, các lo i sò... Taurine Taurine là acid amin. Taurine r t c n trong giai o n não và h th n kinh b c phát t khi còn là phôi cho n h t tu i lên 3. ng v t thi u taurine có th b mù. ngư i, m t b t u có t n thương nhưng b sung taurine thì tr l i bình thư ng Carbonhydrate Carbonhydrate cũng có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n trí não c a tr . Tuy nhiên, hàm lư ng carbonhydrate có trong th c ph m cũng ã cung c p cho nhu c u cơ b n c a cơ th , không c n ph i b sung quá nhi u. ư ng nhi u quá s làm cho não trong tình tr ng m t m i quá s c, d n n suy như c th n kinh ho c là b c ch th n kinh. Các th c ph m t t nh t là: ngô, mì, g o n p, ư ng ... Vitamin và khoáng ch t Nhi u nghiên c u cho th y, vi c b sung các ch t vitamin và khoáng ch t v i li u lư ng th p có th làm tăng nh ch s IQ c a tr (2-3 i m). M c này có v không có ý nghĩa gì v i tr ư c nuôi du ng t t nhưng v i tr có i u ki n ăn u ng thi u th n, vi c b sung m t li u lư ng tương t có th làm tăng ch s IQ lên n 15 i m.
  4. Vitamin B1: là ch t không th thi u cho s phát tri n c a não và kh năng tư duy c a con ngư i. Vitamin B2: ư ng glucose ư c dùng làm ngu n năng lư ng cho não, khi ư ng ti n hành nhi m v trao i ch t r t c n m t lư ng vitamin B2 r t l n. Vitamin B6: ch y u liên quan n quá trình trao i ch t, có tác d ng b tr cho các ch t xúc tác trong não, có nhi u trong các lo i cá, các lo i h t u, g o chưa giã k . Vitamin B12: n u thi u vitamin này s d n n thi u máu, làm cho não không l y ư c oxy và các ch t dinh dư ng. Vitamin B12 có nhi u trong: gan bò, gan l n, s a tách bơ, con hàu, cá trích. Vitamin A: n u thi u vitamin A, m t s không nhìn rõ. Vitamin A có nhi u trong: gan gà, gan cá, lá tía tô, rau chân v t, lá su hào, rau c i d u, cà r t, tr ng gà. Iod: thi u iod n ng s gây tình tr ng ch m phát tri n trí tu và vi c thi u iod nh , thư ng x y ra hơn, có th nh hư ng n vi c h c c a tr . K m: trong não có ch a r t nhi u dung môi và k m là thành ph n c u t o nên các dung môi này, vì v y nó có vai trò quan tr ng i v i não. K m có trong: u ph , cá khô, con hàu, rau câu, th t l n, h t u, n m, sò bi n... Canxi: canxi b o m cho huy t tương trong tr ng thái tính ki m y u. Cơ th canxi thì s giúp cho xương, răng phát tri n t t, ki m soát s c ch khác thư ng c a th n kinh. Thi u canxi s làm cho tính tình thô b o,
  5. s c kháng kém, không t p trung, suy nghĩ ch m ch p. Th c ph m có nhi u canxi là: s a bò, h i i, canh sư n, cá, rau s ng, các s n ph m làm t u, tôm, các lo i qu ..
nguon tai.lieu . vn