Xem mẫu

  1. Dinh dư ng gi i nhi t mùa hè N u th y cơ th có nh ng bi u hi u “phát h a” như: M t b ,c h ng b au, nư u răng b sưng, mi ng và lư i b loét, nhi t…thì nên có m t ch ăn u ng phù h p gi m thi u s khó ch u này. Th c ph m v ng - k thù c a “nhi t” T i sao l i ch n nh ng ăn có “v ng”? Vì trong nh ng th c ph m y có ch a hàm lư ng ancaloit và urê, nghiên c u c a ông y cho th y, v ng có tác d ng lo i b ch t nóng trong cơ th , giúp xoa d u s m t m i.
  2. Th c ph m có v ng t t nh t là: Mư p ng (Kh qua), h nh nhân, th o m c ng, cây nh a ru i, c n tây…Ngoài vi c ăn th c ph m có v ng, còn nên ăn thêm trái cây và rau tươi có v ng t mát. S a ông y cho r ng s a tươi mát l nh có tác d ng b âm, gi i nhi t, hơn th s a tươi có ch a trên 70% hàm lư ng nư c, b sung lư ng nư c b m t trong cơ th do ra quá nhi u m hôi trong mùa hè. Dâu tây
  3. Dâu tây không nh ng ngon mà còn có giá tr dư c li u. ông y cho r ng dâu tây có hi u qu t t ch ng nóng, t o c m giác tho i mái, gi i nhi t, xóa ưu phi n. Dưa h u
  4. Dưa h u có tính l nh, giàu kali, có th b sung vi c thi u kali trong cơ th . Cà chua Có tác d ng thanh nhi t gi i c, cân b ng gan, ch ng nóng.
nguon tai.lieu . vn