Xem mẫu

  1. Drop cap Drop Cap Định dạng Drop Cap là hình thức qui định kí tự đầu tiên của đoạn nằm trên nhiều dòng hay tạo chữ hoa thụt cấp. Các bước tiến hành như sau: • Chọn đoạn cần đặt Drop Cap. • Đặt điểm chèn tại vị trí cần đặt Drop Cap. • Chọn nhóm lệnh Insert. • Chọn tiếp biểu tượng lệnh Drop Cap • Một danh sách menu hiển thị cung cấp cho bạn các mẫu Drop Cap để bạn lựa chọn. • None: loại bỏ Drop Cap đang thực thi trên trang văn bản. • Drop Cap Options: thiết đặt Drop Cap theo ý riêng của bạn. • Khi bạn nhấn chọn Drop Cap Options, hộp thoại Drop Cap hiển thị:
  2. • Chọn kiểu và vị trí của Drop Cap trong khung Position. • Định dạng kiểu chữ hiển thị cho kí tự Drop Cap trong hộp Font. • Xác định số dòng mà kí tự Drop Cap thể hiện trong hộp Lines to drop. • Xác định khoảng cách giữa kí tự Drop Cap và kí tự tiếp theo trong hộp Distance from text. • Nhấn OK để chấp nhận và thoát khỏi hộp thoại. minh họa ví dụ Drop Cap Developer by Qis Technology