Xem mẫu

  1. i u tr ho b ng thu c gì? Ho ư c c trưng b i vi c th t ng ra m nh qua thanh môn óng kín m t cách cư ng b c làm thanh môn t ng t m ra, t ng không khí và các ch t vư ng m c (không mong mu n) khác ra ngoài qua khí qu n. Ho có th là do có ý th c ho c vô
  2. th c. Ho là m t cơ ch sinh lý b o v cơ th , ng th i có th là tri u ch ng m t s b nh. Vi c i u tr c n d a trên nguyên nhân gây ho. Ngư i ta chia làm 2 lo i: ho khan và ho có m. Ho khan ây là ch ng b nh không th coi thư ng. Trong nh ng tri u ch ng c m l nh có ho khan. Thu c ho s c i thi n ít nhi u b nh tr ng, nh t là khi dùng ban êm. Các thu c pholcodin và dextromethorpan hay dùng tr ho, có ít tác d ng ph so v i codein. Tuy nhiên có ít b ng ch ng cho th y các thu c này có tác d ng trong trư ng h p ho n ng. Các thu c ho có ch a codein hay các opioid khác nói chung không nên dùng cho tr em, c bi t c m dùng cho tr dư i 1 tu i. M t ch t có ti m năng tr ho là c n cho vi c i u tr ch ng ho khó ch a th i gian cu i i c a b nh nhân n ng không ch a ư c ó là morphin, nhưng ch t opioid này không ư c coi là m t lo i thu c ho. Ho có m B nh này thư ng liên quan n m t s b nh
  3. như viêm ph qu n m n tính, giãn ph qu n, xơ hoá nang. Không dùng thu c ho ch a nh ng ch ng ho ư c coi như cơ ch b o v cơ th . Các ch t long m ư c dùng trong ho có m, theo cơ ch tăng th tích ch t ti t ra khí qu n, làm cho s i lông hay vi c ho d th i nó ra ngoài. Tuy nhiên nh ng b ng ch ng th c t vê l i ích c a thu c ho long m còn h n ch và nhi u th y thu c cho r ng chúng không có hi u qu , ch như placebo. Nh ng thu c long m hay dùng có th k : mu i amoni, guaiphenesin, ipecacuanha, natri citrat. Tuy nhiên không nên dùng kéo dài vì có th gây c ch tuy n giáp: không nên dùng cho tr em, thi u niên, ph n mang thai, b nh nhân bư u c . Thu c tiêu ch t nh y làm gi m nh t c a m, làm thay i c u trúc c a nó và cho th y có tác d ng làm gi m ho, nhưng tác d ng trên ch c năng c a ph i không nh t quán. Các thu c tiêu ch t nh y hay dùng có th k là: acetylcystein, bromhexim, carbocysstein, methylcystein. Dosnase alpha có l i cho nh ng b nh nhân xơ hoá nang. V lý thuy t, thu c tiêu ch t nh y có th phá h ng l p ch t nh y b o v niêm m c d dày, nên c n th n tr ng i v i nh ng b nh nhân có ti n s loét d dày.
  4. Các lo i thu c khác ư c dùng ch a ho Các ch t kháng histamin có tác d ng làm d u như diphenhydramin thư ng dùng tr ho, có trong thành ph n nhi u ơn thu c: cơ ch có th do gi m d n truy n th n kinh cholinegic, hay do tác d ng làm d u. Các kháng histamin làm gi m s ti t d ch mũi và có hi u qu ch a ho trong ch ng ho do ch y nư c mũi sau mũi, nh t là khi có viêm mũi d ng. Tuy nhiên không dùng ư c lo i này trong ho có m vì có th gây ra nh ng c c m dính gây t c ngh n. Thu c có tác d ng t t nh t khi dùng ban êm, n u dùng ban ngày thu c có th gây tr ng i vì tác d ng gây ng . Các thu c gây giãn ph qu n như các ch t v n ch bêta 2 hay khác như muscarin có tác d ng làm gi m ho có k t h p co th t ph qu n. Lo i này không có tác d ng trong các ch ng ho khác và không nên dùng cho nh ng b nh nhân không m c b nh hen. Các thu c có tác d ng làm d u có tác d ng tr ho theo cơ ch tác d ng ngo i biên gián ti p. Cơ ch có th là chúng bao l y các th th th n kinh c m giác h ng. Các thu c có tác d ng
  5. làm d u có th k : glycerol, m t ong, cam th o, siro sucrose. Các ch t làm m có tác d ng làm loãng niêm d ch và cũng có tác d ng làm d u. Vi c làm m ơn gi n có th th c hi n b ng cách hít th không khí m. Có th dùng các ch t như: menthol, benzoin, các tinh d u... y m nh vi c hít th này. Ngoài ra ngư i ta còn s d ng vi c hít th khí dung có nư c, natri carbonat, natri chlorid, ch t i n ho t như tyloxapol, các enzym ly gi i protein như chymotrypsin và trypsin do có tác d ng làm m hay h y ch t nh y th i ra khí qu n. Các thu c tê như lignocain hay bupivacain ư c dùng theo ư ng hít nh ng trư ng h p ho khó ch a, như ho do ung thư. Cơ ch tr ho th c hi n do tác d ng ngo i biên trên các th th c m giác. Tuy v y s m t t t c các ph n x có tác d ng b o v ph i, có th gây nên co th t ph qu n, ph i dùng m t cách th n tr ng vì cũng t m th i gây nên m t ph n x nu t.