Xem mẫu

  1. i u tr c th y tinh th : hi u qu và an toàn M t lý do gây m m t thư ng g p ngư i l n tu i là di n ti n lão hóa c a th y tinh th trong m t, tr nên m c d n. Hi n tư ng này dân gian còn g i là cư m khô. Vì sao “th u kính” m t b c? Th y tinh th có ch c năng như m t th u kính, giúp
  2. h i t ánh sáng trên võng m c, sau ó nh n ánh sáng và g i tín hi u hình nh lên não. m t bình thư ng, ánh sáng xuyên qua th y tinh th và h i t trên võng m c, cho hình nh s c nét. N u m t b c th y tinh th , quá trình này s không th di n ra. m t th y rõ, các c u trúc c a nhãn c u như giác m c, th y tinh th , pha lê th ph i trong su t, võng m c không b t n thương. Th y tinh th ư c c u t o ch y u t nư c và protein, không có m ch máu và không có h th n kinh. Các s i protein s p x p có tr t t th y tinh th trong su t và ánh sáng xuyên qua ư c. M t khi các protein k t t l i s t o nên nh ng v n c khi n m t không nhìn rõ s v t n a, khi ó ta ã m c b nh c th y tinh th . B nh c th y tinh th thư ng g p nh t là do nguyên nhân lão hóa, do b nh lý v m t (c n th n ng, viêm nhi m, ch n thương, thoái hóa…) hay b nh toàn thân nh hư ng lên m t (ti u ư ng, cao huy t áp…),
  3. th n kinh th giác b t n thương (teo th n kinh th , lõm th n kinh th , viêm th n kinh th do thu c kháng lao…). Giai o n u th y tinh th c ít, không nh hư ng n th l c. Theo th i gian b nh nhân s nhìn m , chói sáng khi có ánh sáng m nh như m t tr i, èn pha chi u vào, nhìn m t thành hai hay nhi u hơn. c bi t, b nh nhân ph i thư ng xuyên thay kính khi nhìn và c sách. phát hi n b nh c th y tinh th b nh nhân nên n b nh vi n chuyên khoa v m t o th l c, o nhãn áp (phát hi n b nh kèm theo như glaucoma). Dùng thu c nh giãn ng t , sau ó bác sĩ s ki m tra th y tinh th , võng m c và có th ng th i phát hi n các b nh m t khác i kèm, n u có. T t nh t là m i ngư i nên khám m t 6 tháng/l n tránh trư ng h p áng ti c x y ra, BS. Tr n Th Phương Thu (Giám c B nh vi n M t TP.HCM) khuyên.
  4. i u tr ph u thu t: có hi u qu ? B nh nhân b c th y tinh th nh , có th eo kính ho c dùng kính lúp nhìn g n và sinh ho t nơi ánh sáng y . N u b nh n ng, ph u thu t l y th y tinh th là phương pháp duy nh t có hi u qu . Dùng thu c không th tr h t c th y tinh th , mà ch là bi n pháp t m th i trong th i gian ch ph u thu t. Ph u thu t l y th y tinh th có th trì hoãn. Riêng b nh nhân có b nh lý võng m c như b nh võng m c ti u ư ng, thoái hóa hoàng i m tu i già, xu t huy t võng m c có c th y tinh th kèm theo không quan sát ư c võng m c, m i bu c ph i ph u thu t s m. Có hai cách ph u thu t tr c th y tinh th là: ph u thu t Phaco và ph u thu t l y th y tinh th ngoài bao. Phaco là dùng d ng c phát sóng siêu âm làm m m và b nh nhân th y tinh th sau ó hút ra ngoài. Ph u thu t này ch áp d ng khi th y tinh th cv a
  5. ph i. Ngày nay Phaco là m t bư c ti n m i, hi u qu và an toàn cho b nh nhân, v i ư ng m ch 2.2mm (gi m 1.4mm so v i 15 năm v trư c). Sau khi ph u thu t b nh nhân không c n n m vi n, th giác ph c h i nhanh và t i a sau m . Phương pháp l y th y tinh th ngoài bao th c hi n iv i c th y tinh th n ng, th y tinh th quá c ng. BS Thu nh n m nh: Sau khi ph u thu t Phaco b nh nhân có nhi u l a ch n v th y tinh th nhân t o (hay còn g i kính n i nhãn). Kính n i nhãn s d ng trong th i gian dài, t o cho ngư i dùng c m giác tho i mái trong sinh ho t h ng ngày.
nguon tai.lieu . vn