Xem mẫu

  1. Chương 9: Ñaëc tính ñoäng cuûa ñoäng cô böôùc Vaän toác cuûa ñoäng cô böôùc phuï thuoäc vaøo taàn soá xung ñieàu khieån. Taàn soá naøy do boä ñieän töû cung caáp Ñaëc ñieåm vaän toác cuûa roto treân moät böôùc theå hieän tính dao ñoäng cuûa truïc ñoäng cô. Ñaëc tính naøy coù theå ñöôïc caûi thieän baèng vieäc thieát keá moät hoäp bieán toác ñaëc bieät nhaèm haïn cheá vaø loaïi tröø söï coäng höôûng ñeå coù ñöôïc haèng soá thôøi gian toát hôn. Khi coù moät xung doøng ñieän vaøo cuoän daây Stato, Roto ñoäng cô khoâng chuyeån ñoäng ngay töø goùc naøy sang goùc khaùc, maø noù dao ñoäng moät thôøi gian caàn ñeå quay 5% voøng thì môùi ñaït ñöôïc vò trí oån ñònh. Haèng soá thôøi gian phuï thuoäc vaøo moment quaùn tính cuûa töø thoâng . Taàn soá xung caøng cao thì haèng soá thôøi gian ñieän töø seõ caøng ngaén. Neáu xung ñieàu khieån ñoâng cô coù taàn soá quaù cao thì roto seõ quay lieân tuïc vaø laøm vieäc quaù taàn soá giôùi haïn. ÔÛ cheá ñoä naøy ñoäng cô khoâng theå döøng ñoät ngoät vaø cuõng khoâng theå ñaûo chieàu. Muoán thöïchieän döøng ñoäng cô, caàn phaûi giaûm taàn soá ñeán vuøng laøm vieäc theo böôùc.  Hai ñöôøng ñaët tính hình thaønh vuøng giôùi haïn laøm vieäc laø ñöôøng cong Mc vaø Mk. - Mc laø momen tôùi haïn, momen lôùn nhaát taùc ñoäng leân truïc laøm ñoäng cô quay ôû taàn soá ñaõ cho. Treân giôùi haïn naøy ñoäng cô bò sai böôùc vaø khoâng theå thay ñoåi taàn soá böôùc. - Mk laøø momen khôûi ñoäng lôùn nhaát, thöôøng baèng 2/3 gía trò momen duy trì.  Treân ñoà thò coù hai vuøng laøm vieäc ñoäng cô A vaø B - Vuøng A : laø vuøng khôûi ñoäng. ÔÛ vuøng naøy ñoäng cô seõ coù theå khôûi ñoäng, döøng vaø ñaûo chieàu maø khoâng bò sai böôùc.
  2. - Vuøng B : laø vuøng boäi toác. ÔÛ ñaây ñoäng cô khoâng theå ñaùp öùng töùc thôøi caùc leäc\nh khôûi ñoäng, döøng vaø ñaûo chieàu. Noù u cuûa 2 A fk tmax a 2 pha chæ coù theå quay neáu taàn soá taêng tuaàn töï ñeán moät gía trò thích hôïp. ÔÛ vuøng naøy khoâng cho pheùp khôûi ñoäng, döøng vaø ñaûo chieàu nhöng coù theå taêng, giaûm toác töø töø. Muoán döøng chính xaùc ñoäng cô, vaän toác xung phaûi giaûm toác töø töø ñeán kmomen khôûi ñoäng
  3. Hình 2-13 ñöôøng ñaëc tính cuûa ñoäng cô böôùc Taàn soá tôùi haïn fmax: laø taàn soá böôùc lôùn nhaát khi ñoäng cô chaïy khoâng taûi. - Taàn soá tôùi haïn ft : laø taàn soá böôùc lôùn nhaát maø ñoäng cô coù theå laøm vieäc khoâng sai böôùc khi quay khoâng taûi. - Taàn soá khôûi ñoäng fk: laø taàn soá böôùc lôùn nhaát maø ñoäng cô coù theå khôûi ñoäng khi coù taûi. - Taàn soá fkmax: laø taàn soá böôùc lôùn nhaát maø ñoäng cô coù theå khôûi ñoäng luùc khoâng taûi ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC Ñieàu khieån ñoäng cô böôùc do moät thieát bò ñieän töû goïi laø boä chuyeån phaùt thöïc hieän. Noù bao goàm moät soá chöùc naêng sau ñaây: - Taïo caùc xung vôùi nhöõng taàn soá khaùc nhau. - Chuyeån ñoåi caùc phaàn cho phuø hôïp vôùi thöù töï kích töø.  Laøm giaûm caùc dao ñoäng cô hoïc. Sô ñoà maïch logic ñieän töû cuûa boä chuyeån phaùt ñeå ñieàu khieån hình trong ñoäng cô böôùc 4 pha ñöôïc trình baøy
  4. ñoäng 2 Ph4 1 3 cô . 1 chaâ h öûu vón Ñaàu vaøo cuûa maïch naøy laø caùc xung do maùy phaùt xung taïo neân. Thaønh phaàn cuûa maïch laø caùc baùn daãn, vi maïch. Kích thích caùc phaàn cuûa ñoäng cô böôùc theo thöù töï 1-2-3-4 do caùc transistor coâng suaát T1 ñeán T4 thöïc hieän.VôÙi vieäc thay ñoåi vò trí boä chuyeån maïch, ñoäng cô coù theå quay theo chieàu kim ñoàng hoà hoaëc ngöôïc laïi. ATaát caû moïi transistor ñeàu do maïch logic "VAØ" ñieàu khieån. Hai boä oån ñònh hai chieàu T1 vaø T2 taïo caùc tín hieäu ñoùng môû cho caùc coâng taét ñieà khieån. Traïng thaùi cuûa hai boä oån ñònh hai chieàu ñieàu khieån 4 trasistor theo caùch thöùc nhö sau: Hình 2-14: Sô ñoà maïch logic boä chuyeån phaùt ñieàu khieån ñoäng cô böôùc Traïng thaùi oån ñònh Traïngthaùi transisr A = B = 1T1 laøm vieäc A = B = 1T2 laøm vieäc A = B = 1T3 laøm vieäc
nguon tai.lieu . vn