Xem mẫu

  1. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH Chương 6: Ñieàu khieåu theo ñoaïn Cuõng gioáng nhö heä thoáng ñieàu khieån theo ñieåm, töùc laø khoâng coù quan heä haøm soá giöõa caùc chuyeån ñoäng theo toïa ñoä. Ñieåm khaùc laø khi ñònh vò, muõi khoan laøm vieäc neân khoâng theå ñònh vò theo moät ñöôøng baát kyø, maø thoâng thöôøng phaûi theo höôùng song song vôùi moät truïc toïa ñoä. Y y2 y1 X x1 x2 Hình 1-4: Sô ñoà ñieàu khieån theo ñoaïn
  2. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH  Thí duï : Khi khoan caïnh song song vôùi truïc toïa ñoä ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc ñieåm (X1,Y1) vaø (X2,Y2) thì phaûi di ñoäng baøn maùy (hoaëc muõi khoan) theo toïa ñoä Y. Trong luùc ñoù baøn tröôït theo höôùng X phaûi ñöùng yeân. Chæ sau khi khoan xong caùc ñieåm song song vôùi truïc Y roài môùi tieán haønh ñònh vò caùc ñieåm song song vôùi truïc X. Caáu truùc cô baûn cuûa heä thoáng ñieàu khieån theo ñieåm vaø theo ñoaïn khoâng khaùc nhau. Do ñoù, ta coù theå thöïc hieän heä thoáng naøy theo sô ñoà sau. Sô ñoà caáu truùc heä thoáng ñieàu khieån theo ñieåm vaø ñoaïn khôûi ñaàu baèng caùc soá lieäu veà hình daùng vaø soá lieäu coâng ngheä chi tieát gia coâng. Hai soá lieäu aáy taïo thaønh döõ lieäu gia coâng. Thoâng qua quaù trình laäp trình, nhôø cô caáu ghi maõ hieäu, caùc döõ lieäu gia coâng ñöôïc bieán thaønh caùc maõ hieäu ghi vaøo chöông trình. Chöông trình naøy bao goàm taát caû moïi tín hieäu caàn thieát cho vieäc ñieàu khieån caùc cô caáu cuûa maùy. Nhöõng khaâu keå treân coù theå thöïc hieän ôû baát cöù nôi naøo, taùch xa khôûi maùy, neân goïi laø phaàn xöû lyù döõ lieäu beân ngoaøi. Döõ lieäu gia coâng cuõng coù theå ñöa tröïc tieáp vaøo baûng ñieàu khieån soá ñaët treân maùy (nhö maùy NC ñôn giaûn) hoaëc truy nhaäp tröïc tieáp vaøo maùy tính trung taâm nhö ôû heä thoáng CNC. Caùc khaâu keá tieáp cuûa xích ñieàu khieån ñieàu ñaët beân trong maùy, neân goïi laø phaàn xöû lyù döõ lieäu beân trong. Khaâu ñaàu tieân cuûa phaàn xöû lyù döõ lieäu beân trong laø cô caáu ñoïc. Vì chöông trình ghi caùc döõ lieäu gia coâng döôùi daïng maõ hieäu, neân phaûi qua cô caáu giaûi maõ ñeå bieán maõ hieäu thaønh nhöõng tín hieäu ñieàu khieån: Tín hieäu haønh trình vaø tín hieäu khôûi ñoäng.
  3. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH Tín hieäu khôûi ñoäng coù nhieäm vuï ñoùng ngaét caùc cô caáu taùc ñoäng, neân ta khoâng ñeà caäp ñeán trong sô ñoà caáu truùc. Coøn tín hieäu haønh trình laø nhöõng trò soá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñeå ñònh vò baøn maùy theo toïa ñoä X-Y. Tín hieäu haønh trình caàn ñöa qua cô caáu chuyeån ñoåi, nhaèm taïo neân nhöõng tín hieäu gioáng nhau ñeå ñöa vaøo cô caáu so saùnh. Cô caáu so saùnh coù hai tín hieäu vaøo: moät tín hieäu laø nhöõng trò soá xaùc ñònh töø chöông trình ñöa ñeán goïi laø giaù trò caàn, moät tín hieäu laø nhöõng trò soá thöïc teá töø thieát bò ño haønh trình cuûa baøn maùy ñöa ñeán goïi laø giaù trò thöïc. Qua cô caáu so saùnh, neáu hai gía trò cheânh leäch nhau, seõ taïo neân moät tín hieäu sai leäch. Qua cô caáu khueách ñaïi, tín hieäu sai leäch laøm khôûi ñoäng ñoäng cô (ñoäng cô quay baøn maùy) ñeå buø sai soá. Khi ñaït ñeán vò trí ñaõ ñònh, giaù trò caàn vaø giaù trò thöïc baèng nhau, tín hieäu sai leäch seõ baèng khoâng, cô caáu khôûi ñoäng döøng. SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THEO ÑIEÅM VAØ ÑOAÏN Soá lieäu hình daùng Soá lieäu coâng ngheä Döõ lieäu gia coâng Laäp chöông trình Cô caáu ghi maõ hieäu hieäu Beân ngoaøi h Xöû lyù döõ lieäu Beân trong Cô caáu ñoïc
  4. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH ô Cô caáu khueách ñaïi Ñoäng cô ñieàu khieån
  5. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH Heä thoáng ñieàu khieån vöøa moâ taû treân laø heä thoáng kín. Ñeå taïo neân heä thoáng kín thoâng thöôøng raát toán keùm. Vì theá, ngöôøi ta ñang coá gaéng ñeå taïo neân moät heä thoáng ñieàu khieån ñôn giaûn hôn. Thí duï nhö heä thoáng duøng cô caáu ngaét. ÔÛ ñaây, caùc tín hieäu khôûi ñoäng ñieàu khieån tröïc tieáp caùc ñoäng cô ñieàu khieån, chöù khoâng phaûi tìm hieäu soá sai leäch cuûa cô caáu so saùnh sau khi ñöôïc khueách ñaïi. Vieäc so saùnh tín hieäu caàn vôùi tín hieäu thöïc cuõng ñöôïc tieán haønh nhö treân. Nhöng khi coù sai leäch noù seõ taùc ñoäng ñoäng cô ngaét, laøm döøng ñoäng cô ñieàu khieån.
  6. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH