Xem mẫu

  1. Chương 13: THOÂNG BAÙO LOÃI CUÛA CARD GIAO TIEÁP PAL-PC coäng theâm 100 ñeå phaân bieät vôùi caùc loåi cuûa chöông trình dòch. 113. Er error 150. Döøng khaån caáp 151. Nhaäp truïc sai 152. Chöa choïn truïc 153. Cuù phaùp sai 154. Heát boä nhôù 155. Soá thoâng soá sai 166. Leänh jump sai 167. Voøng laëp sai 168. Toác ñoä khoâng hôïp leä 171. Khoâng coù leänh löu tröõ 190. Sai soùt beân trong
  2. 1_ KHAÙI QUAÙT VEÀ HEÄ ÑÒNH VÒ BA CHIEÀU Moät heä thoáng ñònh vò ba chieàu laø heä thoáng coù khaû naêng ñieàu chænh vò trí cuûa moät ñieåm trong khoâng gian ñeå thöïc hieän baèng ba toïa ñoä xyz. Heä thoáng ta bieát ôû ñaây laø moät maùy khoan maïch in ñöôïc ñieàu khieån theo chöông trình baèng maùy tính. Khi muoán khoan moät loã maïch in thì ta nhaäp toïa ñoä xy töø baøn phím, luùc ñoù baøn khoan seõ dòch chuyeån theo hai chieàu xy vaø seõ döøng laïi khi ñeán ñuùng toïa ñoä (xy). Sau ñoù muõi khoan seõ dòch chuyeån theo phöông z töø treân xuoáng ñeå thöïc hieän coâng vieäc khoan maïch in. 2_ SÔ ÑOÀ KHOÁI MAÙY KHOAN Chöông trình ñieàu khieån maùy khoan ñöôïc vieát treân phaàn meàm PAL-EP baèng caùc leänh, ngöôøi söû duïng nhaäp toïa ñoä vò trí caùc loã khoan töø baøn phím, caùc vò trí loã khoan seõ ñöôïc löu tröõ treân moät taäp tin trong ñóa, taäp tin naøy coù theå goïi laïi ñeå boå xung, chænh söûa bôûi heä thoáng cuûa chöông trình. Sau khi ñaõ nhaäp xong döõ lieäu caùc loã caàn khoan, ngöôøi söû suïng ra leänh cho maùy khoan laøm vieäc. Tröôùc khi maùy khoan thöïc hieän coâng vieäc khoan, thì chöông trình seõ töï ñoäng khoan theo thöù töï. Maùy tính chæ laøm nhieäm xöû lyù döõ lieäu theo ngöôøi vieát chöông trình.
  3. Ñoäng cô x (heä chuyeån ñoäng theo truïc x) Boä chuyeån phaùt ñieàu khieån ñoäng Ñoäng cô y (heä chuyeån ñoäng theo truïc y) cô böôùc Ñoäng cô z (heä chuyeån ñoäng theo truïc z) X,Y,Z Card giao tieáp Tín hieäu hoài tieáp Maùy tính 3_ CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN Chöông trình ñieàu khieån ñöôïc vieát baèng caùc leänh, khi nhaäp toïa ñoä caùc loã khoan cuûa taám maïch in coù kích thöôùc xaùc ñònh, heä thoáng maùy khoan seõ hoaït ñoäng theo chöông trình ñieàu khieån ñeå khoan caùc ñieåm coù toïa ñoä nhaäp vaøo. Ñeå ñieàu khieån maùy khoan, ñaàu tieân maùy khoan phaûi ñöôïc Reset veà toïa ñoä goác (0,0). Sau khi maùy Reset veà (0,0) hay ñeán toïa ñoä mong muoán laøm nhieäm vuï khoan cuûa mình. Maùy tính seõ ñieàu khieån heä thoáng khoan tuaàn töï theo x,y,z… Tín hieäu ra töø maùy tính seõ ñieàu khieån cho ñoäng cô hoaït ñoäng, ban ñaàu ñoäng cô x hoaït ñoäng cho ñeán khi ñeán ñieåm quy ñònh thì döøng laïi, tieáp theo laø ñoäng cô y hoaït ñoäng laøm cho maùy khoan di chuyeån theo chieàu y vaø ñoäng cô y seõ döøng laïi khi ñeán ñieåm quy ñònh. Ñoäng cô x,y döøng laïi thì ñeán ñoäng cô z seõ hoaït ñoäng lieàn sau ñoù ñeå ñöa muõi khoan xuoáng ñieåm quy ñònh. Muoán cho caùc ñoäng cô xyz döøng ñuùng vò trí caàn khoan, maùy khoan caàn coù heä thoáng phaûn hoài veà maùy tính. Maùy tính seõ
  4. nhaän xung phaûn hoài vaø so saùnh vôùi toïa ñoä ñieåm caàn khoan roài môùi ñieàu khieån ñöôøng ñi keát tieáp cuûa ñoäng cô. Treân ñaây laø quy trình duøng khoan moät loã, muoán khoan nhieàu loã treân maïch in thì ta nhaäp toïa ñoä caùc ñieåm caàn khoan vaø maùy seõ hoaït ñoäng khoan tuaàn töï ñeán ñieåm cuoái cuøng. Sau ñoù Reset veà toïa ñoä goác (0,0). 4 _ CHÖÔNG TRÌNH KHOAN VI MAÏCH 40 CHAÂN Trong phaàn khai baùo cuõng nhö taäp leänh maø ta ñaõ bieát trong chöông .I vaø II, sau ñaây laø phaàn khaùi baùo vaø duøng caùc leänh ñeå khoan moät vi maïch 40 chaân. #axis xyz; #units zoll/10; #reference xyz; move 0(9000), 38(9000), 27(9000), 0(9000); repeat move 1(9000), 0(9000), 2(2000), -2(9000); until 20; move 1(9000), 6(9000), 0(9000), 0(9000); repeat move -1(9000), 0(9000), 2(9000), -2(9000); until 20; move 0(9000), 2(9000), 0(4000), 0(9000); repeat move 1(9000), 0(9000), 0(2000), 0(9000); until 7; move 1(9000), 3(9000), 0(4000), 0(9000); repeat move -1(9000), 0(9000), 2(2000), -2(9000); until 7;
  5. Refarence xyz; Stop.
  6.  CHÖÔNG TRÌNH TRÔÏ GIAÙO PAL-PC Chöông trình trôï giaùo PAL-PC laø moät phöông tieän giuùp tìm hieåu veà PAL-PC: caùc söû duïng vaø höôùng daãn caùc böôùc caàn thieát khi vieát chöông trình ñieàu khieån. 1. Yeâu caàu veà heä thoáng - Moät maùy tính IBM PC hoaëc töông thích vôùi heä ñieàu haønh dos hoaëc PC dos töø 2.1 trôû leân. - Coù ít nhaát moät oå ñóa meàm - Boä nhôù 256 kb 2. Phöông phaùp baûo quaûn ñóa goác - Trong thöïc teá cho thaáy raát caàn phaûi taïo moät baûn sao cuûa ñóa chöông trình ñeå ñeà phoøng hö hoûng, caùc böôùc taïo baûn sao ñóa goác thöïc hieän baèng leänh “DISKCOPY”. - Ñöa ñóa dos vaøo vaøo oå A vaø nhaäp leänh DISCOPY A: A: - Treân maøn hình seõ xuaát hieän thoâng baùo Insert source diskette in drive A: Press any key when ready . . . - Baây giôø ñöa ñóa goác vaøo oå A vaø aán phím baát kyø treân maøn hình seõ xuaát hieän moät thoâng baùo Kopie A tracks 9 sectors/track, 2 side (s) - Thoâng baùo naøy cho bieát quaù trình COPY ñaõ baét ñaàu, sau moät luùc treân maøn hình seõ xuaát hieän thoâng baùo. Insert target diskette in drive A: Press any key when ready . . . - Ñaët ñóa chöa Format 360kb vaøo oå A vaø aán phím baát kyø, treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo Formatting while coping
  7. - Thoâng baùo naøy cho bieát noäi dung ñóa goác ñang ñöôïc chuyeån vaøo ñóa copy, sau moät luùc treân maøn hình seõ xuaát hieän thoâng baùo Copy another diskette (y/n) ? - Khi choïn N (No) thì seõ keát thuùc quaù trình copy vaø trôû laïi daáu nhaéc heä thoáng. Caát ñóa goác vaøo moät nôi an toaøn vaø chæ söû duïng ñóa copy (ñóa laøm vieäc) neáu hö hoûng thì laäp laïi quaù trình cheùp neâu treân. 3. Khôûi ñoäng chöông trình  Caùc böôùc khôûi ñoäng - Noái daây caùp vaøo ngoõ ra noái tieáp (COM) cuûa maùy tính - Chuyeån sang oå A, nhaäp teân lernen vaø aán Enter Phuï luïc söû duïng PAL-PC 1.1 trong cheá ñoä Teach-in PAL-PC 1.1 laø moät caûi tieán cuûa ngoân ngöõ veà quaù trình töï ñoäng PAL-PC, trong version naøy coù nhieàu leänh môùi töông thích vôùi card giao tieáp keá thöøa toaøn boä taäp leänh card 4.0. Trong cheá ñoä Teach-in caùc vò trí treân thieát bò coù theå xaùc ñònh vaø laäp trình, taøi leäu naøy ñöôïc chia laøm ba phaàn: phaàn moät moâ taû caùc leänh môùi trong version 1.1, phaàn hai öùng duïng cheá ñoä Teach-in vaø phaàn ba laø boå sung vaø söûa chöõa cuûa version. Noäi dung taøi lieäu döïa treân cô sôû card giao tieáp 4.0 coù theå laø card 3345 (ngoõ vaøo döõ lieäu SUBD 9 chaân ) hoaëc card 2240 (vôùi ñaàu caém tín hieäu vaøo 3 chaân) vaø phaàn meàm 4.0. Caùc leänh boå sung nhaèm khai thaùc heát khaû naêng cuûa card 4.0 leänh “movep” trong PAL-PC thay baèng leänh “ move . . . until paulse”