Xem mẫu

  1. Chương 12: THOÂNG BAÙO LOÃI I _ THOÂNG BAÙO LOÃI CUÛA CHÖÔNG TRÌNH SOAÏN THAÛO 1. Taäp tin khoâng coù 2. Taäp tin khoâng môû ôû ngoõ vaøo 3. Taäp tin khoâng môû ôû ngoõ ra 4. Taäp tin khoâng môû 5. Ñoïc sai hoaëc khoâng thaáy thö muïc 6. Ghi sai 7. Daïng soá khoâng hôïp leä 8. Taäp tin ñònh nghóa sai 9. Traøn boä ñeäm 10. Cöûa soå quaù nhoû 11. Khoâng theå xoaù cöûa soå 12. Cöûa soå khoâng theå lieân keát chính noù 13. Töø quaù daøi so vôùi leà 14. Khoái chöa ñònh nghóa 15. Khoái khoâng coù trong cöûa soå hieän haønh 16. Ñaùnh daáu khoâng hôïp leä 17. Daáu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh 18. Daáu khoâng coù trong cöûa soå hieän haønh 19. Leà khoâng hôïp leä 20. Khoâng cho pheùp treân thieát bò laø logic 21. Khoâng cho pheùp trong cheá ñoä tröïc tieáp 22. Khoâng theå ñònh höôùng treân file chuaån 23. Heát boä nhôù 24. Soá khoâng hôïp leä 25. Huyû boû leänh 26. Khoâng tìm thaáy
  2. 27. Ñóa ñaày 28. File quaù lôùn 29. Doøng quaù daøi 30. Taïo file sai 31. Khoâng theå ñoùng file ñích 32. Khoâng theå ñoùng file nguoàn 33. Khoâng theå taïo file.BAK 34. File khoâng tìm thaáy 35. Sai löu tröõ maëc ñònh 36. In sai 37. Ñoïc file in sai 38. Ñoùng file in sai 39. Khoâng tìm thaáy file in 40. Cho pheùp toái ña 2 cöûa soå 41. Cöûa soå thöù 2 khoâng môû 42. Ñöôøng daãn khoâng hôïp leä 43. Thieáu baùo caùo ñoä daøi 44. Khoâng tìm thaáy cuoái file 45. Cuoái file khoâng hôïp leä 46. Ghi vaøo ñóa sai 47. Thö muïc ñaày 48. Kích thöôùc file traøn 49. File ñaõ maát II _ THOÂNG BAÙO LOÃI CUÛA CHÖÔNG TRÌNH DÒCH 1. Unexpected end of file. Xuaát hieän cuoái file tröôùc khi chaám döùt leänh ñang thöïc hieän 2. Expected Phaûi keát thuùc leänh baèng daáu chaám phaåy 3. Illegal axis entry
  3. Trong moät leänh phaûi coù thoâng soá cuûa truïc caàn ñieàu khieån, caùc thoâng soá naøy khoâng hôïp leä. 4. ‘x’, ‘xy’, ‘xz’ or ‘xyz’ expected Queân nhaäp thoâng soá cho caùc truïc 5. Axis alreadydefined Ñaõ xaùc ñònh soá löôïng truïc ñieàu khieån, neáu muoán thay ñoåi soá truïc laøm vieäc phaûi aùp duïng ngay töø ñaàu chöông trình 6. ‘mm’, ‘cm’, ‘zoll’, ‘zoll/10’ or ‘zoll/20’ expected Ñôn vò khoâng hôïp leä 7. Missing ‘stop’, stop assumed Thieáu leänh stop trong chöông trình 8. Input already actime Chöông trình dòch ñaõ chuyeån phaàn ñaàu tieân cuûa vuøng döõ lieäu cho card giao tieáp, leänh input thöù hai khoâng ñöôïc pheùp. 9. Too much nested repeats ( limit iszo) Caáu truùc chöông trình coù ñoä loàng quaù saâu. 10. Repeat without until detected Thieáu leänh “until” keát thuùc ñoaïn chöông trình laëp. 11. #-Command not recognized. Leänh ñaët sau kyù hieäu # khoâng ñuùng. 12. Duplicate axis entry in command. Truïc ñöôïc xaùc ñònh hai laàn trong moät leänh. 13. ‘X’, ‘y’, or ‘z’ expected Truïc khoâng hôïp leä. 14. Interger expected Soá khoâng hôïp leä, naèm ngoaøi phaïm vi cho pheùp töø –32768 ñeán +32767 15. ‘,’ expected
  4. Moät leänh coù nhieàu thoâng soá, caùc thoâng soá phaûi caùch nhau baèng daáu phaåy. 16. Positve interger expected. Soá nguyeân döông khoâng hôïp leä, ra ngoaøi phaïm vi cho pheùp töø 0 ñeán + 32767 17. Until without repeat Voøng laäp thieáu leänh “Repeat” 18. Real number expected. Khoaûnh caùch dòch chuyeån laø moät soá thöïc ñöôïc cho döôùi daïng soá muõ (0,23E3) phaûi phaân caùch baèng daáu chaám thay vì duøng daáu phaåy. 19. Positive real number expected. Caàn moät soá thaäp phaân döông 20. ‘(’ expected Toác ñoä phaûi ñöôïc ghi trong daáu ngoaëc ñôn, loãi naøy cuõng xuaát hieän neáu duøng daáu phaåy ngaên caùch giöõa khoaûng di chuyeån toác ñoä. 21. ‘)’ expected Toác ñoä phaûi ñöôïc ñoùng laïi baèng daáu ngoaëc ñôn, loãi naøy cuõng xuaát hieän hieän khi duøng daáu phaåy. 22. ‘.’ Expected Phaûi keát thuùc leänh stop baèng moät daáu chaám thay vì daáu phaåy. 23. Too much definitims. Quaù nheàu ñònh nghóa trong phaàn khai baùo, soá löôïng toái ña laø 50. Trong tröôøng hôïp phaûi duøng nhieàu ñònh nghóa neân söû duïng leänh “ #include” 24. Definitim name expected Sau caùc leänh ñònh nghóa ít nhaát phaûi cho moät teân cuûa ñònh nghóa ñoù, teân coù theå bao goàm kyù töï, soá hoaëc gaïch noái döôùi.
  5. 25. Illegal character for send or wait. Soá cho trong leänh thu/phaùt khoâng hôïp leä. 26. ‘” ’or unit number expected . Sau leänh “Tell” phaûi cho bieát soá maùy hoaëc moät chuoãi kyù töï. 27. ‘ “ ‘ expected Phaûi ñoùng chuoåi kyù töï baèng daáu ngoaëc keùp, loãi naøy cuõng xuaát hieän khi chuoåi kyù töï trong leänh “Tell” quaù daøi. 28. “Wait” expected. Khi sau leänh “Tell reference “ hoaëc “ Tell star” coù daáu phaåy thì phaûi duøng leänh “wait” 29. Unit entry expected Leänh caàn moät thoâng tin veà thieát bò ñeå coù theå laøm vieäc. 30. Command not recognized Leänh sai, trong tröôøng hôïp duøng nhaûn thì phaûi coù daáu hai chaám keát thuùc. Neân löu yù laø PAL_PC phaân bieät giöõa chöõ in vaø chöõ thöôøng 31. Too much labeldefinitims Quaù nhieàu nhaõn toái ña laø 50 32. Positive interger between 1 and 126 expected Soá phaûi naèm trong khoaûng töø 1 ñeán 126. 33. Label not found. Söû duïng nhaõn khoâng roû raøng. 34. No label defintim in text. Khoâng khai baùo moät nhaûn duy nhaát 35. ‘,’ or ‘times’ expected Voøng laëp caàn daáu phaåy hoaëc töø “times” ñeå phaân caùch caùc thoâng soá. 36. ‘In’ or ‘out’ expected Sau leänh “pulse sync” chæ cho pheùp 2 töø khoaù “in” vaø “out”. 37. ‘On’, ‘off’ or ‘sync’ expected
  6. Sau leänh “pulse” hoaëc “port” chæ coù caùc töø khoaù keå treân laø hôïp leä. 38. End of remark missing. Ñaõ ñeán cuoái file, maëc daàu phaàn ñaùnh daáu chöa keát thuùc coù theå ñaõ queân ñoùng ngoaëc. 39. Serial transmission error (time out in receiver) Card giao tieáp khoâng ñaùp öùng coù theå loãi truyeàn döõ lieäu 40. Elevation must be . 0,001 Thoâng tin khoâng hôïp leä 41. File not found Khoâng thaáy taäp tin, kieåm tra laïi ñöôøng daãn. 42. Letter or ‘-‘ expected Kyù töï ñaàu treân nhaûn hoaëc moät teân khoâng ñöôïc duøng soá. 43. Replace text exceed 250 chars. Moät caâu khoâng daøi quaù 250 kyù töï. 44. Line exceeds 250 chars after replace of defintim. Ñònh nghóa treân moät doøng daøi hôn 250 kyù töï, neáu treân moät doøng duøng nhieàu ñònh nghóa thì coù theå chia thaønh nhieàu doøng. 45. Illegal defintim occurred Moät ñònh nghóa ñöôïc laëp laïi 2 laàn hoaëc laø trong moät thay theá coù chöùa teân ñònh nghóa. 46. ‘” ‘ or ‘’ expected
  7. Teân taäp tin phaûi ñoùng baèng ngoaëc nhoïn khi ñaõ môû baèng ngoaëc nhoïn. 49. Include file not found on I/O error. Taäp tin include ñaõ cho khoâng tìm thaáy, kieåm tra laïi teân vaø ñöôøng höôùng daãn. 50. I/O error on read. Trong khi ñoïc taäp tin gaëp loåi I/O, thöû ñoïc taäp tin baèng trình soaïn thaûo vaø sau ñoù ghi vaøo ñóa.