Xem mẫu

 1. Chương 10 : PHAÀN KHAI BAÙO CHÖÔNG TRÌNH Phaàn khai baùo chöông trình cung caáp caùc thoâng tin ñieàu chænh caàn thieát cho quaù trình thöïc hieän chöông trình ñieàu khieån. Trong moät chöông trình coù theå khoâng coù phaàn khai baùo, tuy nhieân sau ñoù caùc thoâng tin ñieàu chænh naøy seû ñöôïc cung caáp baèng caùc leänh rieâng trong chöông trình.  Ví duï: Phaàn khai baùo cuûa chöông trình coù theå ñöôïc vieát nhö sau: #AXIS XYZ; #STEPS 400, 400, 400; #REF_SPEED 2000, 2000, 2000; #ELEV 4, 4, 2; YÙ nghóa caùc doøng khai baùo theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi, chöông trình ñieàu khieån ba truïc X, Y vaø Z theo cheá ñoä maïch hôû, toác ñoä chuaån cuûa moãi truïc laø 2000HZ, khoaûng dòch chuyeån cuûa truïc x vaø y laø 4mm vaø cuûa truïc z laø 2mm. Phaàn khai baùo coù theå bao goàm nhieàu doøng khai baùo hôn trong ví duï treân, moãi khai baùo ñöôïc vieát treân moät doøng rieâng bieät. CAÙC LEÄNH TRONG PHAÀN KHAI BAÙO 1. Leänh #AXIS - YÙ nghóa : Choïn truïc ñieàu khieån - Cuù phaùp : #AXIS - ÖÙng duïng : Tröôùc khi thöïc hieän chöông trình PAL_PC caàn phaûi xaùc ñònh soá löôïng truïc ñöôïc ñieàu khieån trong khi gia coâng.  Giaûi Thích
 2. Soá löôïng truïc hôïp leä ñöôïc moâ taû nhö sau: #AXIS X (chæ coù truïc X) #AXIS XY (truïc x vaø y) #AXIS XZ (truïc x vaø z) #AXIS XYZ (truïc x, y vaø z) Keát thuùc leänh naøy baèng daáu chaám phaåy. Leänh naøy phaûi laø leänh ñaàu tieân trong chöông trình vì soá löôïng truïc caàn ñieàu khieån seõ coù taùc duïng ñeán taát caû caùc leänh khaùc, soá löôïng thoâng soá trong caùc leänh khaùc phuï thuoäc vaø soá löôïng truïc ñöôïc choïn. Trong tröôøng hôïp chöông trình khoâng coù leänh naøy thì soá truïc ñöôïc choïn maëc ñònh laø x, y vaø z. 2. Leänh #STEPS - Leänh : Soá böôùc/voøng - Cuù phaùp : #STEPS [soá böôùc_x], [soá böôùc_y], [soá böôùc_z] - ÖÙng duïng : Thoâng baùo cho chöông trình dòch moät heä soá quy ñoåi ñeå chuyeån ñoåi töø soá böôùc thöïc hieän cuûa ñoäng cô böôùc sang khoaûng caùch di chuyeån thöïc.  Giaûi Thích [soá böôùc - x]:soá böôùc /voøng cuûa truïc x [soá böôùc - y]:soá böôùc /voøng cuûa truïc y [soá böôùc - z]: soá böôùc /voøng cuûa truïc z Caùc leänh ñöôïc phaân caùch baèng daáu phaåy, soá böôùc/voøng cuûa töøng ñoäng cô seõ coù taùc duïng vôùi truïc töông öùng  Ví duï 1: Neáu ñoäng cô x coù soá böôùc/voøng laø 400 vaø khoaûng caùch di chuyeån thöïc teá laø 4mm.
 3. Coâng thöùc toång quaùt: ví duï: 400böôùc/4mm = 100böôùc/mm Keát quaû: #STEPS100; Neáu duøng ñoäng cô coù boä giaûm toác thì phaûi nhaân heä soá giaûm toác vôùi soá böôùc/voøng.  Ví duï 2: Ñoäng cô truïc x coù soá böôùc/voøng laø 400 vaø heä soá giaûm toác laø 1:9, khoaûng caùch di chuyeån laø 4mm. Coâng thöùc toång quaùt: Soá böôùc /voøng x heä soá Soá böôùc/mm = giaûm toác Khoaûng di chuyeån(mm) (400böôùc x 9)/4mm = 900 böôùc/mm Keát quaû: #Steps 900; Leänh ñuôïc keát thuùc baèng daáu chaám phaåy. Leänh naøy phaûi ñöôïc ñaët sau leänh choïn truïc, trong tröôøng hôïp Soá böôùc/voøng Soá böôùc/mm = Khoaûng di chuyeån(mm) khoâng coù leänh choïn truïc thì soá löôïng choïn truïc maëc nhieân laø XYZ. 3. Leänh #Units - YÙ nghóa : Xacù ñònh ñôn vò. - Cuù phaùp : #Units [ ñôn vò]. - ÖÙng duïng : Choïn ñôn vò cho khoaûng caùch dòch chuyeån.  Giaûi Thích [Ñôn vò] caùc ñôn vò hôïp leä nhö sau:
 4. #units mm; #Units cm; #Units Zoll/10; #Units Zoll/20; #Units Inch; #Units Inch/10; #Units Inch/20; Keát thuùc leänh naøy baèng daáu chaám phaåy. Neáu khoâng xacù ñònh ñôn vò thì ñôn vò maëc nhieân ñöôïc choïn laø mm, Zoll/10 vaø Zoll/20 ñöôïc duøng ñeå gia coâng maïch in vì kích thöôùc böôùc höôùng daãn khi khoan coù ñôn vò laø Zoll. 4. Leänh #Elev - YÙ nghóa : xaùc ñònh khoaûng dòch chuyeån. - Cuù phaùp : #Elev [khoaûng –x], [khoaûng –y], [khoaûng –z]; - ÖÙng duïng : Quy ñoåi soá böôùc thöïc hieän cuûa ñoäng cô mang khoaûng dòch chuyeån theo ñôn vò ñaõ ñònh.  Giaûi Thích [Khoaûng – x]: Khoaûng dòch chuyeån truïc x [Khoaûng – y]: Khoaûng dòch chuyeån truïc y [Khoaûng – z]: Khoaûng dòch chuyeån truïc z Khoaûng caùch dòch chuyeån coù theå daùn leân truïc töông öùng hoaëc ño nhö höôùng daãn trong phaàn Card giao tieáp, khoaûng caùch dòch chuyeån cuûa töøng truïc ñöôïc caùch nhau baèng daâu phaåy vaø keát thuùc baèng daáu chaám phaåy.  Ví duï 1: Moät maùy khoan coù khoaûng dòch chuyeån truïc x vaø y laø 4mm vaø z laø 2,5mm, coù cuù phaùp leänh nhö sau: #Elev4, 4, 2,5;
 5.  Ví duï 2: Moät maùy khoan coù khoaûng dòch chuyeån truïc x laø 2mm , truïc y laø 4mm (khoâng coù ñieàu khieån truïc z). #Elev 2, 4; Trong tröôøng hôïp khoâng coù leänh naøy, khoaûng caùch dòch chuyeån maëc nhieân cuûa 3 truïc laø 4mm. 5. Leänh #Define - YÙ nghóa : Xaùc ñònh ñònh nghóa thay theá. - Cuù phaùp : #Define [teân (ñònh nghóa)\; . . .\;(ñònh nghóa)]; - ÖÙng duïng : PAL-PC cho pheùp söû duïng moät doøng vaên baûn hoaëc moät kyù hieäu ñeå thay theá cho moät thao taùc naøo ñoù, neân duøng caùc kyù hieäu ñònh nghóa ngaén goïn, deã hieåu.  Giaûi Thích Name: Thao taùc (leänh) caàn thay theá. Ñònh nghóa: duøng vaên baûn hoaëc kyù hieäu thay theá. Keát thuùc leänh naøy baèng daáu chaám phaåy.  Ví duï 1: Xaùc ñònh caùc ñònh nghóa thay theá sau: #Define ( ) (300); #Define Nop 0(21), 0(21); #Define khoan 20(1000), -20(9000); - Ñònh nghóa ñaàu tieân duøng ñeå kyù hieäu “( )” thay cho toác ñoä 300böôùc/giaây. - Ñònh nghóa thöù hai duøng kyù hieäu Nop ñeå thay theá thao taùc khoâng thöïc hieän ñöôïc gì caû. - Ñònh nghóa thöù ba duøng chöõ khoan ñeå ñieàu khieån leân xuoáng truïc Z. Caû 3 ñònh nghóa treân ñöôïc öùng duïng cho ñoaïn chöông trình sau ñaây:
 6. MOVE 20( ), 20( ), Nop; [dòch chuyeån x vaø y 20mm] MOVE 2( ), 5(5000); khoan; [dòch chuyeån x 2mm, y 5mm] Chöông trình dòch seõ dòch ñoaïn chöông trình treân nhö sau: MOVE 20(300), 20(3000), 0(21), 0(21); MOVE 2(3000), 5(5000), 20(11000), -20(9000);  Ví duï 2: Ñònh nghóa moät ñoaïn thaúng Vì moät ñònh nghóa ñöôïc keát thuùc baèng daáu chaám phaåy, neân trong ñònh nghóa phaûi coù moät kyù hieäu ñaëc bieät ñoù laø daáu gaïch cheùo. Ví duï sau ñaây laØ ñònh nghóa thay theá moät ñoaïn chöông trình khoan loå vi maïch 14 chaân. #Define DIL14 Repeat Move 1( ), 0( ), khoan\; Until 7\; Move 1( ), 3( ), Nop\; Repeat Move –1( ), 0( ), khoan\; Until 7; Löu yù laø ôû doøng leänh cuoái cuøng tröôùc daáu chaám phaåy khoâng coù daáu gaïch cheùo, daáu chaám phaåy naøy seõ keát thuùc ñònh nghóa. Caùc kyù hieäu ( ), Nop, khoan; phaûi ñöôïc ñònh nghóa tröôùc ñònh nghóa Dil 14 neáu khoâng chöông trình dòch seõ khoâng hieåu. Ví duï chöông trình sau ñaây söû duïng Dil 14 Move 20( ), 30( ), Nop; [V Repeat [Khoan hai vi maïch] DIL 14 [Khoan 14 chaân] Move 1( ), 20( ), Nop; [V
 7. Until 2; [Khoan vi maïch thöù hai] Moät ñieåm caàn löu yù laø chöông trình dòch coù phaân bieät chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng, neáu vieát “dil” laø khoâng hôïp leä. Giôùi haïn: Chæ ñöôïc pheùp duøng toái ña 50 ñònh nghóa. Ñoä daøi moãi ñònh nghóa toái ña laø 250 kyù hieäu, trong moät doøng ñònh nghóa khoâng ñöôïc vieát quaù 255 kyù hieäu 6. Leänh # REDEFINE - YÙ nghóa : Xaùc ñònh laïi ñònh nghóa - Cuù phaùp : # Redefine*[ (name) (leänh)\, . . .\,(leänh)]; - ÖÙng duïng : Ñeå thay ñoåi toác ñoä vaø caùc moâ taû khaùc trong moät chöông trình ñieàu khieån NC. Nhöng leänh # REDEFINE khoâng ñöôïc duøng nhieàu laàn. # REDEFINE ( ) (200); . . . . . . . . . .. . . # REDEFINE /( ) (3000); Doøng leänh ôû treân khoâng hôïp leä, maø phaûi söûa laïi nhö sau: # REDEFINE ( ) (2000); - - - - - -- - - # REDEFINE *( ) (3000); Leänh # REDEFINE ( ) (2000); - - - - - -- - - # REDEFINE seû thay theá ñònh nghóa tröôùc ñoù 7. Leänh #START - YÙ nghóa : Baét ñaàu thöïc hieän chöông trình - Cuù phaùp : # START
 8. - ÖÙng duïng : Leänh Start seõ laäp töùc thöïc hieän chöông trình vöøa ñöôïc naïp vaøo maùy vaø phaûi chaám döùt baèng leänh “stop”, trong tröôøng hôïp khoâng naïp döõ leäu môùi thì leänh naøy seõ thöïc hieän döû leäu coù saün tröôùc ñoù trong Card giao tieáp. 8. Leänh #Ref-speed - YÙ nghóa : Ñaët toác ñoä chuaån - Cuù phaùp : #Ref-speed [speed-x], [speed-y], sped-z]; - ÖÙng duïng : Toác ñoä chuaån seõ khoâng ñöôïc töï ñoäng xaùc ñònh sau khi môû maùy tröø tröôøng hôïp coù pin backup. Do ñoù, phaûi duøng leänh #Ref-speed ñeå ñaït toác ñoä. - ÖÙng duïng [speed-x] Toác ñoä chuaån cuûa truïc x [speed-y] Toác ñoä chuaån cuûa truïc y [speed-z] Toác ñoä chuaån cuûa truïc z Toác ñoä phaûi ñöôïc ñaët trong phaïm vi cho pheùp.  Ví duï: #Ref-speed 2000, 2000, 2000; 9. Leänh Include - YÙ nghóa : Nhaäp toïa ñoä. - Cuù phaùp : #Include; - ÖÙng duïng : PAL-PC coù khaû naêng söû duïng caùc ñoaïn chöông trình trong nhieàu chöông trình. Coù nghóa laø coù theå taïo ñoaïn chöông trình trong moät taäp tin hoaëc duøng leänh sao cheùp khoái töø moät chöông trình vaøo moät taäp tin.  Giaûi Thích [Teân taäp tin] : Ñöôïc ñaët trong ñöôøng daãn sau leänh #Include.
 9.  Ví duï: #Include ; Leänh seõ nhaäp taäp tin incl.tst coù trong ñöôøng daãn vaøo chöông trình; teân taäp tin ñöôïc ñaët trong hai hoaëc nhoïn. Neáu taäp tin khoâng toàn taïi, chöông trình dòch seõ hieån thò thoâng baùo, taát caû caùc doøng leänh trong taäp tin ñöôïc ñaët. Taïi ví trí cuûa leänh #include. 10. Leänh {and} - YÙ nghóa : Nhaäp lôøi bình - Cuù phaùp : {[lôøi bình]} - ÖÙng duïng : Lôøi bình coù theå ñaët taïi vò trí trong chöông trình trong hai ñaàu { }  Giaûi Thích [Lôøi bình ] : Lôiø bình ñöôïc duøng ñeå laøm roõ nghóa caùc doøng leänh hoaëc moät ñoaïn chöông trình. 11. Leänh #GN - YÙ nghóa : Xaùc ñònh soá hieäu cuûa maùy - Cuù phaùp : #GN [soá hieäu] - ÖÙng duïng : Leänh #GN baùo cho chöông trình dòch soá hieäu cuûa maùy ñöôïc noái ñeán card giao tieáp, leänh naøy chæ coù hieäu löïc card coù version töø 3.0 trôû leân.  Giaûi Thích [soá hieäu ] : Soá hieäu cuûa maùy  Ví duï: .................. #GN1 {Card giao tieáp ñöôïc laäp trình vôùi maùy soá 1}. ........ .......... #GN2 {Card giao tieáp ñöôïc laäp trình vôùi maùy soá 2}
 10. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 12. Leänh #speed - YÙ nghóa : Toác ñoä trong moâ thöùc hoäi thoaïi - Cuù phaùp : #Speed [speed-x], [speed-y], speed-z]; - ÖÙng duïng : Moät vaøi chöùc naêng trong moâ thöùc teach-in thöïc hieän tröïc tieáp vôùi caùc vò trí ñaõ ñöôïc ñònh nghóa treân maùy (ví duï: ñieåm 0 cuûa chi tieát gia coâng), toác ñoä laøm vieäc trong tröôøng hôïp naøy coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng leänh #speed.  Ví duï: #speed 8000, 5000,2000; {Toác ñoä truïc x, y vaø z} #speed 2000, 7000; {Toác ñoä truïc x vaø y} Ñôn vò cuûa toác ñoä laø soá böôùc/giaây, caùc giaù trò naøy khoâng ñöôïc xöû duïng khi trôû veà chöông trình NC maø chuùng chæ coù hieäu löïc trong moâ thöùc teach-in. 13. Leänh #Limits - YÙù nghóa : Ñaët giôùi haïn trong Teach-in - Cuù phaùp : # Limits [x-limits], [y-limits], [z- limits]; - ÖÙng duïng : Cho bieát phaïm vi cho pheùp toâi ña cuûa maùy trong cheá ñoä Teach-in.  Giaûi Thích [x-limits], Giôùi haïn cuûa truïc x [y-limits], Giôùi haïn cuûa truïc y [z-limits], Giôùi haïn cuûa truïc z  Ví duï 1: #limits 200, 300, 80; Leänh treân cho bieát vuøng giôùi haïn trong moâ thöùc Teach-in laø 200nn x 300mm x 80mm.
 11.  Ví duï 2: #Units zoll/10; #Elev 4, 4, 2; #Limits 100, 100, 10; Caùc trò soá cho bieát vuøng giôùi haïn Teach-in ñöôïc söû duïng nhaèm muïc ñích haïn cheá khaû naêng rôi vaøo vuøng giôùi haïn cuûa maùy. 14. Leänh #null - YÙ nghóa : Xaùc ñònh ñieåm 0 cuûa chi tieát trong Teach-in. - Cuù phaùp : #null [null-x], null-y], [null-z]; - ÖÙng duïng : Duøng ñeå ñaët ñieåm 0 (vò trí ban ñaàu) cuûa chi tieát trong moâ thöùc Teach-in.  Giaûi Thích [ null-x] Ñieåm 0 cuûa truïc x [ null-y] Ñieåm 0 cuûa truïc y [ null-z] Ñieåm 0 cuûa truïc z Caùc giaù trò naøy coù thheå chæ caàn ñònh nghóa moät laàn trong moãi chöông trình NC vaø khoâng caàn phaûi ñònh nghóa laïi.  Ví duï: #null 50, 50, 10; Toïa ñoä ñieåm 0 “50, 50, 10” coù theå choïn ñôn vò laø: mm, cm, zoll . . . Trong chöông trình NC, vò trí dieåm 0 cuûa chi tieát cuõng ñöôïc xaùc ñònh baèng leänh “null”.
nguon tai.lieu . vn