Xem mẫu

  1. Điều khiển LED 7 đoạn trong thang máy ĐẶT VẤN ĐỀ DÙNG VI XỬ LÍ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN TRONG MỘT THANG MÁY ĐI TỪ LẦU 0 TỚI LẦU 9 GIỐNG NHƯ THANG MÁY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPCHCM KHI Ở LẦU 0 ĐƯỢC NHẤN THÌ LẤU 9 KHÔNG NHẤN ĐƯỢC THANG MÁY SẼ CHẠY TỪ LẦU 9 VỀ LẦU 0 VÀ NGƯỢC LẠI KHI LẦU 9 ĐƯỢC NHẤN THÌ NÚT NHẤN Ở LẦU 0 KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN THANG MÁY ĐƯỢC ĐẶT CỐ ĐỊNH Ở LẦU 0 KHI CÔNG TẮC Ở LẦU 9 VÀ LẦU 0 CHƯA ĐƯƠC ẤN 2.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TA PHẢI DỰA VÀO TỐC ĐỘ CỦA THANG MÁY ĐỂ ĐƯA RA THỜI GIAN DELAY PHÙ HỢP , Ở ĐÂY MÌNH CHỌN THỜI GIAN DELAY 1S MANG TÍNH TƯỢNG TRƯNG TA SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH NGẮT 1 ĐỂ GỌI THANG MÁY ĐI TỪ LẦU 9 VỀ LẦU 0 VÀ NGƯỢC LẠI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH NGẮT 2 ĐỂ GỌI THANG MÁY TỪ LẦU 0 LÊN LẦU 9 SỬ DỤNG IC 74LS47 ĐỂ GIẢI MÃ RA LED 7 ĐOẠN NẠP GIÁ TRỊ CHO THANH GHI IE ĐỂ ĐƯỢC PHÉP NGẮT NGOÀI 0 3. LƯU ĐỒ GIẢI THUÂT CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
  2. CHƯƠNG TRÌNH NGẮT 1 THANG MÁY TỪ LẦU 9 VỀ LẦU 0
  3. CHƯƠNG TRÌNH NGẮT 2 CHO THANG MÁY CHẠY TỪ LẦU 0 LÊN 9
  4. 4.MÔ PHỎNG BẰNG PROTEUR 5.ĐOẠN CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH $MOD51 ORG 00H THANG DATA 30H LJMP MAIN ORG 003H LCALL NGAT1
  5. RETI ORG 013H LCALL NGAT2 RETI MAIN: MOV R0,#09H LOOP: MOV THANG,R0 MOV P0,R0 LCALL DELAY1S DEC R0 CJNE R0,#0FFH,LOOP MOV IE,#85H JMP $ DELAY1S: PUSH 00H MOV R0,#200 MOV TMOD,#01H LOOP2: MOV TH0,#0ECH MOV TL0,#78H SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R0,LOOP2 POP 00H RET NGAT1: MOV R7,THANG CJNE R7,#00H,AAA RET AAA: MOV P0,R7 LCALL DELAY1S DEC R7 CJNE R7,#0FFH,AAA
  6. MOV THANG,#00H RET NGAT2: MOV R7,THANG CJNE R7,#09H,BBB RET BBB: MOV P0,R7 LCALL DELAY1S INC R7 CJNE R7,#10,BBB MOV THANG,#09H RET END 6.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN THANG MÁY SẼ CHẠY TỪ LẦU 9 VỀ LẦU 0 SAU ĐÓ NÓ SẼ GIỮ CỐ ĐỊNH Ở LẦU 0 KHI MÀ CHƯA NHẤN CÔNG TẮC Ở LẦU 9 CŨNG NHƯ Ở LẦU 0 KHI Ở LẦU 0 RỒI NẾU MÀ NGẮT 2 ĐƯỢC NHẤN THÌ THANG SẼ CHẠY LÊN LẦU 9 LÚC NÀY DÙ BẠN CÓ NHẤN CÔNG TẮC Ở LẦU 0 THÌ THANG VẪN SẼ CHẠY LÊN LẦU 9.ĐẾN KHI THANG DỪNG Ở LẦU 9 RỒI THÌ CÔNG TẮC 1 MỚI LÀM VIỆC ĐUỢC VÀ THANG LẠI CHẠY VỀ LẦU 0