Xem mẫu

  1. Điều chuyển tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện vận tải Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo quy trình là 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị có tài sản cần điều chuyển và đơn vị có nhu cầu nhận tài 1. Bước 1: sản lập văn bản đề nghị và danh mục TS điều chuyển gởi Cơ quan chủ quản (nếu là đơn vị cấp 2). 2. Bước 2: Cơ quan chủ quản có văn bản đề nghị Sở Tài chính. Sở Tài chính có văn bản trình UBND thành phố, gởi theo đường 3. Bước 3: bưu điện. 4. Bước 4: UBND thành phố có văn bản chấp thuận cho điều chuyển T.Sản.
  3. Tên bước Mô tả bước Hai bên giao nhận tiến hành giao nhận tài sản theo quy định và 5. Bước 5: báo cáo tăng giảm TS cho Sở Tài chính. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của đơn vị xin giao và xin nhận tài sản. 2. Văn bản đề nghị của Cơ quan chủ quản (nếu là đơn vị cấp 2). 3. Văn bản đề xuất của Sở Tài chính trình UBND thành phố 4. Văn bản chấp thuận của UBND thành phố. Số bộ hồ sơ: 01 tài sản/bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản, biểu mẫu giao nhận tài sản là nhà đất, phương 1. tiện, máy móc, trang thiết bị thực hiện bàn giao Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn