Xem mẫu

  1. Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thành phố quản lý; hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm). Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đề án có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: 150.000 Đề án có lưu lượng nước từ Phí thẩm định đề án 100 đến dưới 500m3/ngày (hoặc báo cáo) xả đêm: 450.000 Quyết định số 1. nước thải vào nguồn Đề án có lưu lượng nước từ 96/2007/QĐ-UBND... nước 500 đến dưới 2.000m3/ngày (đồng/hồ sơ) đêm: 1.100.000 Đề án có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm: 2.100.000
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 2. Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy phép 96/2007/QĐ-UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 176 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM), thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g-17g 2. Bước 2 vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Trường hợp xin gia hạn thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng Khi nhận hồ sơ, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  4. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy 3. Bước 3 lợi và Phòng chống lụt bão, thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g- 17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ 1. thống công trình thuỷ lợi theo mẫu; Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được 2. cấp;
  5. Thành phần hồ sơ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được 3. cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép); Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường 4. hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản 5. các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có); Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống 6. công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Số bộ hồ sơ: 03 bộ
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội Quyết định số 1. dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công 56/2004/QĐ-BNN... trình thuỷ lợi. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn