Xem mẫu

  1. Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 06 tháng hoặc cuối năm Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Trường hợp có biến động lớn về ngân sách địa phương so với dự 1. Bước 1 toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách địa phương. Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ 2. Bước 2 quan trực thuộc hoặc của ngân sách cấp dưới, nhưng không làm biến động lớn đến tổng thể ngân sách địa phương. Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Việc điều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa 1. phương thực hiện theo quy trình lập, quyết định, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không