Xem mẫu

 1. PhÇn ii T¨ng g¸nh nhÜ vμ thÊt
 2. t¨ng g¸nh nhÜ * T¨ng g¸nh nhÜ cßn gäi lμ dμy nhÜ, ®ã lμ t×nh tr¹ng m¸u ø nhiÒu ë t©m nhÜ lμm c¬ nhÜ ph¶i t¨ng co bãp do ®ã thμnh cña nã dμy vμ gi·n ra 1. Dμy nhÜ tr¸i(Left Atrial Enlargement- LAE) - P réng ( > 0,12s), cã thÓ cã mãc, 2 ®Ønh - P 2 pha +/- víi pha (-) > (+)/ V1,V2 2. Dμy nhÜ ph¶i(Right Atrial Enlargement -RAE) • P cao > 2,5mm/DII • P 2 pha +>- /V1,V2 ( DÊu hiÖu Soli Pallares: QRS cã d¹ng QR/ V1) 3. Dμy 2 nhÜ: • P võa réng võa cao • P 2 pha +/- c¶ 2 pha ®Òu réng/V1, V2
 3. Dμy nhÜ tr¸i: P réng(0,12s) cã mãc, d¹ng 2 pha víi pha ©m réng h¬n phad−¬ng trªn V1, V2
 4. Dμy nhÜ tr¸i(LAE) DII V1
 5. Dμy nhÜ tr¸i P réng(0,12s) cã mãc, d¹ng 2 pha víi pha ©m réng h¬n phad−¬ng trªn V1, V2. ë ECG nμy cßn cã block AV cÊp 1(PR >0,2s)
 6. Dμy nhÜ tr¸i
 7. Dμy nhÜ ph¶i(RAE) (P cao 3mm, pha (+ )> pha (-) trªn V1, V2)
 8. Dμy nhÜ ph¶i
 9. T¨ng g¸nh thÊt 1. T¨ng g¸nh thÊt tr¸i(Left Ventricular Hypertrophy - LVH) • Trôc tr¸i ( QRS+/DIvμ QRS- /DIII) • Sokolow- lyon thÊt tr¸i(+) ( RV5 +SV1>=35mm) • R/V5,V6 >25mm • ST-T tr¸i chiÒu QRS * T¨ng g¸nh t©m thu thÊt tr¸i cã thªm c¸c dÊu hiÖu sau: • T ©m s©u, kh«ng ®èi xøng/V5,V6 • T d−¬ng cao kh«ng ®èi xøng /V1,V2 * T¨ng g¸nh t©m tr−¬ng thÊt tr¸i: • ST ®¼ng ®iÖn hoÆc chªnh xuèng Ýt • T lu«n d−¬ng , kh«ng ®èi xøng /V4,V5,V6 2. T¨ng g¸nh thÊt ph¶i:(Right Ventricular Hypertrophy -RVH) • Trôc ph¶i • Sokolow-lyon thÊt ph¶i(+):RV1(RV2) + SV5 > 11mm • R ≥7mm/V1, R/S( V1,V2) ≥1, R/S( V5,V6) ≤1 • ST -T tr¸i chiÒu QRS 3. T¨ng g¸nh 2 thÊt : • R cao vμ S-TT ©m ë c¶ V1 ,V5,V6 • R cao vμ STT ©m ë V5,V6 nh−ng cã trôc ph¶i m¹nh( > +1000)
 10. T¨ng g¸nh t©m thu thÊt tr¸i
 11. T¨ng g¸nh t©m tr−¬ng thÊt tr¸i
 12. Right Ventricular Hypertrophy (RVH) & Right Atrial Enlargement (RAE)
 13. T¨ng g¸nh thÊt tr¸i vμ nhiÒu ngo¹i t©m thu thÊt (LVH and many PVCs )
 14. RVH
 15. RVH
nguon tai.lieu . vn