Xem mẫu

 1. block nhÜ thÊt (AV block) * Lμ t×nh tr¹ng cã mét toná th−¬ng ë nót nhÜ thÊt hoÆc bã his lμm chËm trÔ hay t¾c nghÏn hoμn toμn sù dÉn truyÒn xung ®éng tõ nhÜ xuèng thÊt * Ph©n lo¹i: - Block AV cÊp 1 - Block AV cÊp 2 - Block AV cÊp 3 1. Block AV cÊp 1: • PQ > 0,20s • QRS- T b×nh th−êng Block AV cÊp 1: PQ= 0,28s
 2. Block AV cÊp 1
 3. Block AV cÊp 2 * Mét sè xung ®éng kh«ng xuèng ®−îc tíi thÊt nªn trªn ECG thÊy cã mét sè sãng P kh«ng cã QRS ®i kÌm * Cã 2 lo¹i: - Block AV cÊp 2 kiÓu chu kú Wenckebach: Gåm 3-4 nhÞp cã ®Æc ®iÓm PQ dμi dÇn tíi khi chØ cßn sãng P v¾ng QRS ,PP ®Òu, sau ®ã lÆp l¹i - Block AV cÊp 2 kiÓu Mobitz: PQ kh«ng ®æi thØnh tho¶ng chØ cã sãng P ®¬n ®éc kh«ng cã QRS ®i kÌm : P bÞ block vμ thÊt nghØ 1 nhÞp ; nÕu cø 2P cã 1 QRS-T lμ block A-V ®é 2 kiÓu 2/1, cã thÓ gÆp 3/1, 4/1….
 4. Block AV cÊp 2 kiÓu chu kú Wenckebach
 5. Block AV cÊp 2 kiÓu chu kú Wenckebach
 6. Block AV cÊp 2 kiÓu chu kú Wenckebach víi nhÞp tho¸t bé nèi(E:Junctional escapes-tho¸t bé nèi)
 7. Block AV cÊp 2 kiÓu Mobitz:
 8. Block AV cÊp 2 kiÓu Mobitz vμ block nh¸nh tr¸i
 9. Block AV cÊp 2 kiÓu Mobitz víi block nh¸nh tr¸i
 10. Block AV cÊp 3 TÊt c¶ c¸c xung ®éng tõ nhÜ kh«ng thÓ dÉn truyÒn xuèng th©t ®−îc do ®ã nhÜ vμ thÊt ®Ëp theo nhÞp ®Ëp riªng. NhÜ do nót xoang lμm chñ, cßn thaats th× do mét chñ nhÞp ë ph¸i d−íi chç bÞ block chØ huy cã thÓ lμ nót nhÜ thÊt cã thÓ ë th©n bã his cã thÓ ë c¸c nh¸nh bã his * ECG: • P kh«ng liªn quan QRS, P cã thÓ lÉn vμo QRS hoÆc T, nhÞp nhÜ ®Òu • NhÞp thÊt chËm 30-40ck/p ®Òu, QRS b×nh th−êng hoÆc cã thÓ d·n réng biÕn d¹ng nh− block nh¸nh
 11. Block AV cÊp 3 víi nhÞp tho¸t bé nèi
 12. Block AV cÊp 3 víi nhÞp tho¸t bé nèi vμ Ventriculophasic Sinus Arrhythmia
 13. Block nh¸nh Block nh¸nh(Bundle Branch Block- BBB) lμ nh÷ng rèi lo¹n vÒ dÉn truyÒn xung ®éng trong mét nh¸nh cña bã his. Rèi lo¹n nμy cã thÓ do nh¸nh bÞ c¾t ®øt hoÆc chØ bÞ th−¬ng tæn. Khi ®ã xung ®éng sÏ ph¶i ®i vμo nh¸nh bªn kia vμ khö cùc thÊt bªn ®ã tr−íc råi míi truyÒn sang khö cùc thÊt bÞ block sau - Khi nh¸nh bã his chØ bÞ ®øt mét phÇn th× gäi lμ block nh¸nh kh«ng hoμn toμn cßn khi bÞ ®øt hoμn toμ sÏ g©y ra block nh¸nh hoμn toμn 1. Block nh¸nh tr¸i( Left Bundle Branch Block- LBBB) • Cã sãng P, QRS d·n réng • D/h trùc tiÕp: R réng , cã mãc th−êng trªn DI,aVL,V5,V6 • D/h gi¸n tiÕp: D¹ng rS/ V1,V2 • QRS > 0,12 block nh¸nh tr¸i hoμn toμn • QRS < 0,12 block nh¸nh tr¸i kh«ng hoμn toμn
 14. Block nh¸nh tr¸i hoμn toμn (R réng cã mãc/DI, aVL, V5, V6; D¹ng rS trªn V1, V2; QRS =0,2s)
 15. LBBB
 16. LBBB
 17. LBBB
 18. Block ph©n nh¸nh tr¸i tr−íc (Block of anterior division of the left bundle branch(anterrior fascicular block- LAFB)) ECG: - ÂQRS > -300 - D¹ng qR/DI,aVL VÝ dô ë ®iÖn tim nμy cã trôc cña QRS lμ - 70 ®é, d¹ng qR trªn DI, aVL
 19. LAFB
 20. Block ph©n nh¸nh tr¸i sau (Block of posterior division of the left bundle branch (posterior fascicular block- LPFB)) * ECG: - QRS >900 - qR/D2,D3,aVF 01/8/92: RBBB + LPBB; 01/10/92: RBBB + LAFB
nguon tai.lieu . vn