Xem mẫu

 1. rung nhÜ, cuång nhÜ, cuång ®éng nhÜ 1. Rung nhÜ • Lμ 1 läai lo¹n nhÞp rÊt nhanh do nhiÒ æ ph¸t xung n»m ë c¬ nhÜ lμm cho c¸c thí c¬ nhÜ rung lªn chø kh«ng cßn co bãp do nót xoang chØ huy. Trong c¬n rung nhÜ c¸c xung ®éng truyÒn xuèng thÊt kh«ng ®Òu do cã block nhÜ thÊt chøc n¨ng Tiªu chuÈn: • MÊt sãng P thay b»ng sãng f (fibrillation)râ trªn V1,V2 • Phøc bé QRS: + Kh«ng ®Òu vÒ biªn ®é: c¸c sãng R cao thÊp kh¸c nhau + Kh«ng ®Òu vÒ tÇn sè: C¸c kho¶ng RR kh«ng ®Òu * C¸c thÓ: - Rung nhÜ ë bn cã HC W-P-W: + TÇn sè thÊt nhanh > 200l/p + QRS gi·n réng + RR ng¾n
 2. - Rung nhÜ víi block nhÜ thÊt hoμn toμn: + TÇn sè thÊt chËm vμ ®Òu + QRS cã thÓ hÑp hoÆc gi·n - Rung nhÜ trªn bn cã block nh¸nh tõ tr−íc: + QRS cã d¹ng cña block nh¸nh - Rung nhÜ víi nhÞp thÊt ®Òu vμ nhanh
 3. Rung nhÜ
 4. Rung nhÜ ë bÖnh nh©n cã HC W-P-W
 5. Cuång nhÜ (Atrial Flutter) * Lμ t×nh tr¹ng nhÜ bãp rÊt nhanh vμ rÊt ®Òu d−íi sù chØ huy cña nh÷ng xugn ®éng bÖnh lý cã tÇn sè kho¶ng 300ck/p * ECG: • MÊt sãng P thay b»ng sãng F(Flutter) cã h×nh d¹ng gièng nhau, ®Òu nhau vμ liªn tiÕp víi nhau rÊt ®Òu t¹o nªn h×nh ¶nh gièng nh− l−ìi c−a hoÆc c¸nh chim vç nªn cßn gäi lμ vç nhÜ • QRS b×nh th−êng cung cã thÓ mÐo mã do sãng F chång lªn • NÕu cã 2 sãng F cã 1 thÊt ®å (QRS) gäi lμ cuång nhÜ 2/1, 3 sãng F cã 1 QRS gäi lμ cuång nhÜ 3/1.... th−êng gÆp lo¹i cuång nhÜ 2/1
 6. Cuång nhÜ víi dÉn truyÒn nhÜ – thÊt 2/1
 7. Cuång nhÜ 2/1
 8. Cuång nhÜ 2/1
 9. Cuång nhÜ 3/2
 10. Cuång nhÜ 3/2
 11. Cuång nhÜ 2/1: mòi tªn chØ vÞ trÝ 2 sãng F(Flutter) míi cã 1 QRS TÇn sè nhÜ 280; tÇn sè thÊt 140
 12. Cuång nhÜ 2/1 víi block nh¸nh tr¸i
 13. Trªn nÒn cuång nhÜ 2/1, xuÊt hiÖn block A-V vμ block nh¸nh tr¸i
 14. Cuång nhÜ 2/1 vμ 4/1 víi block nh¸nh tr¸i kh«ng hoμn toμn: f sãng cuång nhÜ
 15. Rung cuång nhÜ, Cuång thÊt * Cuång nhÜ phèi hîp víi rung nhÜ, trªn ECG cã h×nh ¶nh cña c¶ rung nhÜ vμ cuång nhÜ tøc cã c¶ sãng f vμ sãng F( C¸c sãng F cã biªn ®é lín h¬n vμ ®Òu h¬n sãng f) * Cuång thÊt: • Tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp gi÷a NNT vμ rung thÊt • Kh«ng ph©n biÖt ®−îc P, QRS, T, th−êng lμ nh÷ng dao ®éng ®Òu h¬n rung thÊt biªn ®é lín
 16. xo¾n ®Ønh, Rung thÊt 1. Xo¾n ®Ønh: Lμ rèi lo¹n nhÞp trung gian gi÷a nhÞp nhanh thÊt vμ rung thÊt * ECG: - TÇn sè thÊt nhanh 200-250/phót - RR kh«ng ®Òu - BiÕn ®«i QRS lu«n thay ®æi theo 1 chu kú: t¨ng dÇn råi gi¶m dÇn 2. Rung thÊt : QRS-T bÞ biÕn d¹ng d·n réng thμnh ®−êng ngo»n ngoÌo Rung thÊt
nguon tai.lieu . vn