Xem mẫu

  1. phã t©m thu (parasystole) Gåm: - Phã t©m thu nhÜ - Phã t©m thu thÊt * §Æc ®iÓm cña phã t©m thu: - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nh¸t phã t©m thu bao giê còng b»ng hay b»ng béi sè cña mét kho¶ng c¬ së - TÇn sè cña mét nhãm phã t©m thu cã thÓ chËm h¬n tÇn sè xoang c¬ b¶n trong khi ®ã tÇn sè mét lo¹t NTT th× bao giê còng nhanh h¬n VÝ dô: Phã t©m thu thÊt kÕt hîp víi ngo¹i t©m thu thÊt, mòi tªn chØ c¸c phã t©m thu thÊt
  2. nhÞp nhaNh kÞch ph¸t 1. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: * §Æc ®iÓm: - Sãng P: + TÇn sè nhanh 120-240ck/p + H×nh d¹ng kh¸c víi nhÞp c¬ së + VÞ trÝ: lÉn vμo QRS hoÆc nh« ra ë phÇn cuèi QRS - QRS hÑp th−êng gièng nhÞp c¬ së(trong c¬n) * C¸c lo¹i: - Tim nhanh vμo l¹i nót xoang - Tim nhanh vμo l¹i c¬ nhÜ - Tim nhanh vμo l¹i nót nhÜ thÊt - Tim nhanh trªn thÊt do vßng vμo l¹i víi ®−êng dÉn truyÒn phô nhÜ- thÊt
  3. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: f= 150l/p; QRS hÑp
  4. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: f= 150; QRS hÑp, PR ng¾n l¹i
  5. NhÞp nhanh kÞch ph¸t thÊt(tim nhanh thÊt) * Nguån ph¸t nhÞp tõ chç ph©n nh¸nh cña bã His trë xuèng nh−ng chñ yÕu lμ m¹ng Purkinje * §Æc ®iÓm ECG: • TÇn sè thÊt rÊt nhanh:120-240ck/p • QRS d·n réng • P b×nh th−êng cã tÇn sè cña nhÞp xoang(60-70ck/p) th−êng lÉn vμo QRS, nÕu ®øng ®éc lËp lμ ph©n li nhÜ thÊt( • cã gi¸ trÞ chÈn ®oÊn NNT)
  6. Tim nhanh thÊt: f= 150ck/p; QRS gi·n réng
  7. Tim nhanh thÊt ph¶i(æ xuÊt ph¸t tõ thÊt ph¶i)
  8. Tiªu chuÈn Brugada ®Ó chÈn ®o¸n ph©n biÖt tim nhanh thÊt víi tim nhanh trªn thÊt bÞ dÉn truyÒn lÖnh h−íng • B−íc 1: Xem cã d¹n RS/c¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim kh«ng? + NÕu kh«ng cã=> tim nhanh thÊt + NÕu cã d¹ng RS ë Ýt nhÊt 1 chuyªn ®¹o th× sang b−íc 2 - B−íc 2: §o kho¶ng c¸ch tõ khëi ®Çu QRS tíi ®iÓm s©u nhÊt cña S(kho¶ng RS). + NÕu RS > 0,1s ë Ýt nhÊt 1 chuyÓn ®¹o => tim nhanh thÊt + NÕu RS b−íc3 - B−íc 3: T×m dÊu hiÖu ph©n ly nhÜ thÊt. + NÕu cã sè QRS > sè sãng P => tim nhanh thÊt + NÕu kh«ng cã ph©n ly A-V => b−íc 4 - B−íc 4: Xem h×nh d¹ng cña QRS/V1 vμ V6 nÕu cã ®Æc ®iÓm cña tim nhanh thÊt th× chÈn ®o¸n lμ tim nhanh thÊt nÕu kh«ng cã th× lμ tim nhanh trªn thÊt dÉn truyÒn lÖch h−íng Tiªu chuÈn QRS cña tim nhanh thÊt: - QRS réng ≥ 0.14s - Trôc QRS: trôc tr¸i m¹nh
nguon tai.lieu . vn